ഫയർഫോക്സ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക — മലയാളം

ഫയര്‍ഫോക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ലായിരിക്കൂം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പതിപ്പുകളിൽ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം:

ഫയർഫോക്സ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക — മലയാളം

ഫയര്‍ഫോക്സ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു് മതിയായ ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനു് മതിയായ ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ദയവായി ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പിന്‍തുടരുക.

ഫയര്‍ഫോക്സ് സ്വകാര്യത

Looking back. Looking ahead.

Mozilla exists to promote openness, innovation and opportunity on the Internet.
Take a closer look at who we are, including some of our biggest achievements and milestones.

 • 01

  The Mozilla Project launched at Netscape on March 31, 1998, to offer choice to users and drive innovation on the Web.

 • 02

  Proudly non-profit, Mozilla makes products like Firefox with a mission to keep the power of the Web in the hands of users everywhere.

 • 03

  More than 10,000 contributors expressed their support for our mission by paying for a full-page ad in The New York Times on the day Firefox 1.0 launched in 2004.

 • 04

  Today Mozilla has contributors on every continent, including Antarctica (where Firefox is used by 80% of people).

 • 05

  Firefox Add-Ons allow you to customize and take control of your Web experience. Over 3 billion of them have been downloaded by users so far.

 • 06

  Mozilla is leading the way in online privacy with browser innovations like Do Not Track and Lightbeam that give users greater control of their personal data.

 • 07

  Our global community has helped translate Firefox into over 70 languages, making the browser available to more than 90% of the world's population.

 • 08

  In 2008, 8,002,530 people chose Firefox in a single day to set a Guinness World Record for “Most Downloads of a Software Application in 24 Hours.”

 • 09

  The Mozilla Festival is our largest annual event, bringing together hundreds of creative minds to realize the full power and potential of the Web.

 • 10

  Mozilla Webmaker works to create a more Web-literate planet, providing tools and projects to help people take greater control of their online lives.

 • 11

  Mozilla leads the Open Badges program, an online standard that helps people gain recognition for 21st century skills and unlock new career opportunities.

 • 12

  The Mozilla Developer Network is a community-driven Web resource that provides the best documentation, tutorials and tools available to more than 2 million visitors each month.

 • 13

  Mozilla works to care for and preserve the Web as a shared public resource for the benefit of everyone.

 • 14

  In 2013, Mozilla launched Firefox OS to unleash the full power of the Web on smartphones and once again offer control and choice to a new generation of people coming online.

 • 15

  The work Mozilla does is made possible thanks to tens of thousands of volunteers who believe the Web should remain open and accessible to all.