ჩამოტვირთეთ Firefox

Firefox აღარაა მხარდაჭერილი Windows 8.1 და უფრო ძველზე.

გთხოვთ ჩამოტვირთოთ Firefox ESR (გამოშვება გაფართოებული მხარდაჭერით), რომ გამოიყენოთ Firefox.

Firefox აღარაა მხარდაჭერილი macOS 10.14 და უფრო ძველზე.

გთხოვთ ჩამოტვირთოთ Firefox ESR (გამოშვება გაფართოებული მხარდაჭერით), რომ გამოიყენოთ Firefox.

Firefox პირადულობის განაცხადი

Mozilla ძირითადი დებულებები

შესავალი

ინტერნეტის მნიშვნელობა სულ უფრო მეტად იზრდება ჩვენს ცხოვრებაში.

Mozilla პროექტი არის საერთაშორისო ერთობა იმ ადამიანების, რომელთაც სჯერათ, რომ გახსნილობა, ინოვაციები და შესაძლებლობები არის გასაღები, ინტერნეტის მომავლის და სიჯანსაღის. ჩვენ ერთად ვმუშაობთ 1998 წლიდან, რომ უზრუნველვყოთ ინტერნეტის განვითარება იმ გზით, რომელიც თითოეულ ადამიანს მოუტანს სარგებელს. ჩვენ ყველაზე უკეთ გვიცნობენ, როგორც Mozilla Firefox ბრაუზერის შემქმნელებს.

Mozilla-პროექტი არის ერთობაზე დაფუძნებული საშუალება, მსოფლიო მნიშვნელობის ღია წყაროს პროგრამების შესაქმნელად და ახალი სახის თანამშრომლობის გასავითარებლად. ჩვენ ვქმნით ხალხის ერთობას, რომელიც მუშაობს, რომ ინტერნეტი გახდეს მეტად სასარგებლო თითოეული ჩვენგანისთვის.

ამ ძალისხმევის შედეგად, ჩვენ გამოვყავით დებულებების კრებული, რომელიც გვჯერა, რომ არის გადამწყვეტი ინტერნეტის სარგებლიანობის შენარჩუნებაში როგორც საზოგადოებრივი, ასევე კომერციული კუთხით. ამ დებულებებს გთავაზობთ ქვემოთ.

ამ წერილობითი დოკუმენტის მიზანია:

 1. ინტერნეტის მომავლის შესახებ Mozilla პროექტის მონაწილეების იმ ხედვის ნათლად ჩამოყალიბება, რომლის განხორციელებისკენაც უნდა ისწრაფვოდეს Mozilla Foundation;
 2. ხალხისთვის ინფორმაციის მიწოდება, მიუხედავად მათი ცოდნისა და გამოცდილებისა ტექნიკურ სფეროში;
 3. რომ Mozilla-ს მონაწილეებმა და მოხალისეებმა იამაყონ ჩვენი საქმიანობით, რაც მეტ მოტივაციას შეგვმატებს;
 4. და შევთავაზოთ სხვებს სამუშაო პირობები, ინტერნეტის მიმართ ამგვარი ხედვისა ცხოვრებაში გასატარებლად.

ეს დებულებები თავისით არ შესრულდება. ინტერნეტის გახსნილობისა და საჯაროობის უზრუნველსაყოფად ხალხია საჭირო - ხალხი, რომელიც იმუშავებს დამოუკიდებლად, ჯგუფურად და გაუძღვება სხვებს. Mozilla Foundation მტკიცედ ცდილობს Mozilla-ს პრინციპების ხელშეწყობასა და მხარდაჭერას. ჩვენ ვიწვევთ ყველას, რომ შემოგვიერთდნენ და ერთად გავხადოთ ინტერნეტი უკეთესი და სასარგებლო, თითოეული ჩვენგანისთვის.

დებულებები

 1. ინტერნეტი არის თანამედროვე ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი — მთავარი შემადგენელი განათლების, ურთიერთობის, თანამშრომლობის, საქმიანობის, გართობისა და მთლიანად საზოგადოებრივი ცხოვრების.
 2. ინტერნეტი საერთაშორისო საჯარო რესურსია, რომელიც უნდა დარჩეს გახსნილი და საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი.
 3. ინტერნეტი უნდა იყოს სასარგებლო, თითოეული ადამიანის ცხოვრებისთვის.
 4. ინტერნეტში უსაფრთხოება და პირადი ინფორმაციის ხელშეუხებლობა წარმოადგენს ადამიანის ძირითად უფლებებს და ვერ ჩაითვლება მეორეხარისხოვნად.
 5. ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, მოარგონ ინტერნეტი საკუთარ სურვილებსა და საჭიროებებს.
 6. ინტერნეტის, როგორც საჯაროდ ხელმისაწვდომი საშუალებების ერთობლიობის სარგებლიანობა განისაზღვრება თავსებადობის დონით (ოქმების, მონაცემთა სახეების, შიგთავსის), დანერგილი სიახლეებითა და მონაწილეების დამოუკიდებლობის ხარისხით, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
 7. უფასო და ღია წყაროს პროგრამებს წვლილი შეაქვს ინტერნეტის, როგორც საჯარო რესურსის მშენებლობაში.
 8. გამჭვირვალე, ერთობაზე დაფუძნებული სამუშაო გარემო ზრდის მონაწილეობის სურვილს, პასუხისმგებლობასა და ნდობას.
 9. კომერციულ ჩართულობას ინტერნეტის შენებაში, მეტი სარგებელი მოაქვს; წონასწორობის შენარჩუნება კი ფინანსურ მოგებასა და საზოგადოებრივ მოგებას შორის არის გადამწყვეტი.
 10. ინტერნეტის სარგებლიანობის გაზრდა არის ის მნიშვნელოვანი მიზანი, რომლისკენაც ღირს დროის, ყურადღების და გონებრივი ძალისხმევის მიმართვა.

Mozilla-ს პრინციპების განხორციელება

ამ დებულებების ცხოვრებაში გასატარებლად, უამრავი განსხვავებული საშუალება არსებობს. ჩვენ მივესალმებით ყველა სახის საქმიანობას და ველით ისეთივე შემოქმედებითობას, როგორსაც Mozilla-ს მონაწილეები იჩენენ პროექტის სხვადასხვა დარგში მუშაობისას. ხოლო მათ, ვინც არ არიან ამ პროექტში ჩართულნი, ყველაზე მარტივად და შედეგიანად მხარდაჭერის გამოხატვა შეუძლიათ Mozilla Firefox და სხვა პროდუქტების გამოყენებით, რაც ხელს შეუწყობს მოცემული პრინციპების ხორცშესხმას.

Mozilla Foundation – პირობა

Mozilla Foundation იღებს ნებაყოფლობით ვალდებულებას მხარი დაუჭიროს თავისი საქმიანობით Mozilla-ის პრიციპების შესრულებას. კონკრეტულად, ჩვენ:

 • ვქმნით და ხელს ვუწყობთ ღია წყაროს ტექნოლოგიებსა და საზოგადოებებს, რომლებსაც წვლილი შეაქვს მოცემული დებულებების განხორციელებაში;
 • ვქმნით და ვაწვდით მომხმარებლებს მაღალი ხარისხის პროდუქტებს, რომელიც ასევე მხარს უჭერს, მოცემულ დებულებებს;
 • ვიყენებთ Mozilla-ს ფასეულობებს (ინტელექტუალურ საკუთრებას, საავტორო უფლებებს, სავაჭრო ნიშნებს, კაპიტალს, ფონდებს, რეპუტაციას), ინტერნეტის გახსნილობის შესანარჩუნებლად;
 • ვცდილობთ ეკონომიკური დოვლათის შექმნას, საზოგადოებრივი სარგებლის მიღების მიზნით; ამავე დროს
 • Mozilla-ს მოცემული დებულებების მხარდაჭერას, საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და ინტერნეტსივრცეში.

საქმიანობის ზოგიერთ არეალს — მათ შორის სამომხმარებლო პროდუქტების შექმნას, მიწოდებასა და ხელშეწყობას — ძირითად მიმართულებად განიხილავს Mozilla Foundation, რომლის შვილობილიცაა Mozilla Corporation.

მოწვევა

Mozilla Foundation იწვევს ყველას, ვისაც სურს ზემოთ Mozilla-ს დებულებების მხარდაჭერა და ახალი გზების შემუშავებაში დახმარება, ინტერნეტის მიმართ ამგვარი ხედვის ხორცშესხმისთვის.