સંપૂર્ણપણે સ્થાનીકૃત થયેલ આવૃત્તિઓ

ભાષા ARM devices
(Android 4.1+)
Intel devices
(Android 4.1+ x86 CPU)
Multi-locale ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો

કોઈ મેળ ખાતી ભાષાઓ મળતી નથી.