Ynternet foar minsken,
gjin winst.

Goeie. Wy binne Mozilla, de grutske non-profitkampioen fan it ynternet dy't helpt om it foar elkenien sûn, iepen en tagonklik te hâlden.

Us ynfloed

Troch oan de basis en beliedsnivo's te wurkjen, ûnderwize wy in belêzen web, leverje ark en pleitsje út namme fan elk yndividu dy't in ynternet wurdearret, dat boud is op earlikheid, ferskaat en respekt.

Us ynnovaasjes

Troch it web as it platfoarm te brûken, bouwe wy iepen, ynnovative technologyen wêrmei ûntwikkelers frij fan sluten, saaklike ekosystemen wurkje kinne en fluggere, feiligere webûnderfiningen foar elkenien meitsje kinne.

Frij sneupje.

Untdek ûnbeheind potinsjeel, ûneinige mooglikheden en in wiid iepen web.

Download hjoed noch Firefox