Download Firefox

Firefox wurdt net mear stipe op Windows 8.1 en leger.

Download Firefox ESR (Extended Support Release) om Firefox te brûken.

Firefox wurdt net mear stipe op macOS 10.14 en leger.

Download Firefox ESR (Extended Support Release) om Firefox te brûken.

Firefox-privacyferklearring

Mozilla makket browsers, apps, koade en helpmiddelen dy’t minsken foar winst stelle.

Us missy: it ynternet foar elkenien iepen en tagonklik hâlde.

Lês ús missy

Korporaasje. Stichting. Non-profit.

Mozilla pleatst minsken boppe winst yn alles wat wy sizze, bouwe en dogge. Eins sit der in non-profitstichting yn it hert fan ús ûndernimming.

Ynfo oer de Mozilla Foundation

It Mozilla-manifest

De prinsipen dy’t wy yn 1998 skreaun hawwe, binne foar ús oant op de dei fan hjoed liedend. Yn 2018 hawwe wy hjirfoar in addendum makke om yntegraasje, privacy en feilichheid foar elkenien online klam te jaan.

Lês it manifest

In globaal oersjoch

Mei kantoaren oer de hiele wrâld beskôgje wy it ynternet as earne wat fan mear kultueren en konteksten.

San Francisco

2000 jierliks wolkom hjitten net-meiwurkers

Berlyn

500 jierlikse oanwêzigen by de lêzingen yn Berlyn

Toronto

800 jierliks konsumearre flessen kâld sette kofje.