It Mozilla-manifest

Dit binne de prinsipen dy't ús missy om iepenheid, ynnovaasje en mooglikheden op it web te befoarderjen bepale.

Us 10 prinsipen

01 It ynternet is in yntegraal part fan it moderne libben – in kaaikomponint yn oplieding, kommunikaasje, gearwurking, hannel, ferdivedaasje en de mienskip as gehiel.

02 It ynternet is in wrâldwide publike helpboarne dy´t iepen en tagonklik bliuwe moat.

Mear lêze

Jo hoege net te pleitsjen foar iepen. Jo soene pleitsje moatte foar net iepen.

Johnathan Nightingale, vice-presidint Firefox

03 It ynternet moat it libben fan yndividuele persoanen ferrykje.

04 De feilichheid en privacy fan elkenien op it ynternet binne fûneminteel en moat net as opsjoneel beskôge wurde.

05 Persoanen moatte de mooglikheid hawwe om it ynternet en harren eigen ûnderfiningen dêrmei foarm te jaan.

06 De útwurking fan it ynternet as in publike helpboarne is ôfhinklik fan ynteroperabiliteit (protokollen, dataformaten, ynhâld), ynnovaasje en desintralisearre wrâldwide gearwurking.

07 Frije en iepenboarnesoftware befoarderet de ûntwikling fan it ynternet as in publike helpboarne.

08 Transparante mienskipsprosessen befoarderje gearwurking, ferantwurdlikheid, en fertrouwen.

09 Kommersjele bemuoienis yn de ûntwikkeling fan it ynternet bringt in protte foardielen; in balâns tusken kommersjele winst en algemien belang is essinsjeel.

10 It klam-jaan oan it algemien belang fan aspekten fan it ynternet is in wichtich doel; de tiid, oandacht en tawijing wurdich.

Fertel it jo freonen

Mear lêze oer…