مشارکت با موزیلا!

به جامعه‌ای جهانی از بازیگران اصلی بپیوندید.

همکاری با ما

مشارکت کردن با موزیلا…

فقط درباره کمک کردن نیست. درباره یادگرفتن، همکاری کردن و اشتراک‌گذاشتن مهارت‌ها در یک جامعه جهانی از موزیلایی‌هاست — کدنویس‌ها، سازمان‌دهندگان و فعالین و بیشتر — که برای شکل دادن به وب هر روز کمک می‌کنند.

جامعه ما را در عمل مشاهده کنید

به جامعه‌ای جهانی از بازیگران اصلی بپیوندید.

همکاری با ما

هنوز آماده مشارکت نیستید؟

اینجا چند راه دیگری که شما می‌توانید همین الان از موزیلا پشتیبانی کنید موجود است.