Polityka prywatności Mozilla

Co Mozilla uznaje za „informacje osobowe”?

W rozumieniu Mozilla, „informacje osobowe” to wszystkie informacje, na podstawie których można zidentyfikować Użytkownika, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail Użytkownika.

Informacje nienależące do tej kategorią są „informacjami nieosobowymi”.

Jeżeli informacje osobowe są przechowywane razem z informacjami nieosobowymi, Mozilla uważa cały zbiór za informacje osobowe. Jeżeli Mozilla usunie wszystkie informacje osobowe ze zbioru, pozostałe informacje uważa się za informacje nieosobowe.

Jak zbierane są informacje na temat Użytkownika?

Informacje na temat Użytkownika są zbierane:

  • gdy użytkownik przekazuje je nam bezpośrednio (np. przesyłając raporty o awariach);
  • automatycznie w związku z korzystaniem z produktów oraz usług Mozilla (np. gdy Mozilla weryfikuje, czy system Firefox jest aktualny);
  • gdy zostaną przekazuje Mozilla przez osobę trzecią (np. gdy Thunderbird współpracuje z operatorem skrzynki pocztowej Użytkownika przy zakładaniu konta Użytkownika);
  • gdy Mozilla wyciąga wnioski z informacji wcześniej pozyskanych od Użytkownika (np. gdy Mozilla wykorzystuje numer IP Użytkownika do ustawienia języka niektórych usług).

Do czego Mozilla wykorzystuje zebrane informacje?

Otrzymane informacje osobowe Mozilla wykorzystuje wyłącznie w celu, na który Użytkownik wyraził zgodę. Generalnie, informacje o Użytkowniku są wykorzystywane w celu zapewnienia i udoskonalania produktów i usługi Mozilla.

Użytkownicy w UE, EOG i Szwajcarii: więcej informacji można znaleźć tutaj.

Kiedy Mozilla przekazuje informacje podmiotom trzecim?

  • Kiedy Użytkownik wyrazi zgodę na przekazanie informacji.
  • Podczas przetwarzania lub zapewnienia produktów i usług Użytkownikowi, ale wyłącznie gdy podmioty, którym przekazywane są informacje Użytkownika są umownie zobowiązane do zarządzania otrzymanymi informacjami w sposób zaakceptowany przez Mozilla.
  • Kiedy Mozilla realizuje swoją misję otwartości. Mozilla sporadycznie publikuje posiadane informacje, aby ulepszyć swoje produkty i przyczynić się do otwarcia sieci. W takich przypadkach informacje osobowe Użytkownika są usuwane i udostępniane w sposób, który minimalizuje ryzyko identyfikacji Użytkownika.
  • Kiedy wymaga tego prawo. Mozilla jest zobowiązana przestrzegać prawa i ujawniać posiadane dane Użytkownika na każde żądania władz lub w związku z powództwem. Każdorazowo Mozilla powiadomi Użytkownika o przekazaniu jego informacji osobowych w powyższy sposób, o ile nie będzie to zakazane przez prawo. Po otrzymaniu wezwania do ujawnienia informacji osobowych Użytkownika Mozilla ujawnia je tylko wtedy, gdy jest przekonana, że spoczywa na niej taki obowiązek. Postanowienia niniejszej Polityki nie ograniczają możliwości podniesienia przez Użytkownika zarzutów lub wniesienia sprzeciwu wobec żądania osób trzecich dotyczącego udostępnienia informacji osobowych Użytkownika.
  • Kiedy jest to niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika lub osoby trzeciej. Mozilla udostępnia informacje o Użytkowniku w powyższy sposób tylko jeżeli jest przekonana, że jest to niezbędne dla ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Użytkownika, którego dotyczą informacje, innych Użytkowników, Mozilla lub innych podmiotów.
  • W przypadku zmian w odniesieniu do organizacji lub statusu Mozilla (w przypadku restrukturyzacji Mozilla, fuzji lub upadłości) informacje osobowe mogą zostać przekazane następcy prawnemu lub podmiotowi przejmowanemu.

Jak przechowujemy i zabezpieczamy informacje osobowe Użytkowników?

Mozilla przykłada szczególną wagę do ochrony pozyskanych informacji osobowych Użytkowników. Mozilla wprowadza fizyczne, biznesowe i techniczne środki zabezpieczające. Jeżeli pomimo starań Mozilla, dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa informacji osobowych, Mozilla powiadomi Użytkownika, aby mógł on przedsięwziąć odpowiednie kroki.

Mozilla nie wykorzystuje informacji osobowych dłużej niż jest to konieczne. Mozilla przechowuje informacje osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia celu, w którym zostały one zebrane. Kiedy nie jest to już konieczne, Mozilla podejmuje kroki w celu usunięcia informacji osobowych, o ile właściwe prawo nie przewiduje obowiązku ich dłuższego przechowywania.

Co jeszcze powinien wiedzieć Użytkownik

Mozilla jest organizacją o zasięgu globalnym a jej komputery rozmieszczone są w różnych miejscach na całym świecie. Ponadto, Mozilla współpracuje z usługodawcami, których komputery mogą znajdować się w innych miejscach niż komputery Mozilla. Oznacza to, że informacje osobowe Użytkownika mogą zostać zapisane na tych komputerze, zlokalizowanych w państwie, w którym obowiązuje inny poziom ochrony danych osobowych, niż w kraju Użytkownika. Powierzając informacje osobowe Mozilla, Użytkownik wyraża zgodę na dokonanie przekazania informacji osobowych do państw trzecich. Bez względu na to, w którym państwie znajdują się informacje osobowe Użytkownika, Mozilla przestrzega właściwych przepisów prawa oraz postępuje zgodnie z zobowiązaniami określonymi w niniejszej Polityce prywatności.

Mozilla nie zbiera informacji od Użytkowników poniżej 13 roku życia, Użytkownicy poniżej 13 roku życia nie są zobowiązani do powierzania informacji o sobie Mozilla. Przedstawiciele prawni Użytkowników poniżej 13 roku życia, którzy podejrzewają, że Użytkownik taki przekazał Mozilla swoje informacje osobowe, są proszeni o kontakt z Mozilla w celu usunięcia informacji osobowych dziecka.

Co w przypadku zmiany tej polityki prywatności lub innych zasad prywatności?

Możemy zmienić tę politykę i nasze zasady. Zmiany zostaną opublikowane w Internecie. Jeżeli zmiany będą istotne, ogłosimy aktualizację za pośrednictwem typowych kanałów firmy służących do tego typu komunikacji, takich jak blogi czy fora. Użytkowanie produktów lub usług po dacie wejścia w życie takich zmian jest równoważne z ich akceptacją przez użytkownika. Aby ułatwić zapoznawanie się ze zmianami, datę ich wejścia w życie zamieścimy u góry tej strony.