ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ

Firefoxਨਵਾਂ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਵਰਤਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Firefox ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵੈੱਬ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਲਵੋ।