ਕਾਮਯਾਬ! ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਬਰਾਊਜ਼ਰ Firefox ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

Firefox ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਉੱਤੇ Firefox ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ Firefox ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Firefox ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ

ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ Firefox ਵਜੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?

Android ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ।

iOS ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ!