ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੁੜ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ।

ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ!
ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਇੰਸਟਾਲਰ ਨੂੰ ਚਲਾਓ

ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ!
ਹੁਣ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ!
ਹੁਣ Firefox ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ!
ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਇੰਸਟਾਲਰ ਨੂੰ ਚਲਾਓ

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਦਦ ਲਵੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਦਦ ਲਵੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਦਦ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ Firefox ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ Firefox ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। Firefox ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ Firefox ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Firefox ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ