ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੁੜ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ।

ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ!
ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਇੰਸਟਾਲਰ ਨੂੰ ਚਲਾਓ

ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ!
ਹੁਣ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ!
ਹੁਣ Firefox ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ Firefox ਨੂੰ Windows ਟਾਸਕ-ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਦਦ ਲਵੋ

ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਦਦ ਲਵੋ

ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਦਦ ਲਵੋ

Firefox ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

Firefox ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ Firefox ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Firefox Windows 8.1 ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Firefox ਵਰਤਣ ਲਈ Firefox ESR (ਇਕਸਟੈਂਡਡ ਸਪੋਰਟ ਰੀਲਿਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

Firefox macOS 10.14 ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Firefox ਵਰਤਣ ਲਈ Firefox ESR (ਇਕਸਟੈਂਡਡ ਸਪੋਰਟ ਰੀਲਿਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

Firefox ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ