ਨਵਾਂ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਲਵੋ।

ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਦੇ ਮਾਣ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

Firefox ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Firefox ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ
  • Firefox ਨਾਲ ਜੁੜੋ

    ਆਦਰਪੂਰਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੇ ਲਈ ਹੈ।

  • ਪਾਸਵਰਡ ਚੱਕਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ

    ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਲਾਕਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਸੰਭਾਲਣੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  • ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

    ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।