ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਲਵੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਲਵੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਹਰੇਕ Firefox ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਡੈਸਕਟਾਪ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ Firefox 2000+ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡੈਸਕਟਾਪ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਮੋਬਾਇਲ

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦਾ ਉਹੀ ਪੱਧਰ ਲਵੋ — ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ, ਖੋਜ ਅਤੀਤ, ਟੈਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ — ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Enterprise

ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੌਰ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਡਾਟੇ ਸੁਰੱਖਿਅਆ ਲਵੋ।

Enterprise ਪੈਕੇਜ

ਹੋਰ ਜਾਣੋ