ഫയര്‍ഫോക്സ് ഡൌണ്‍ലോഡ്

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Privacy Notice

ക്രോമിൽ നിന്നും ഫയർഫോക്സിലേക്ക് ഞൊടിയിടയില്‍ മാറുക

ഫയർഫോക്സിലേക്ക് മാറുന്നത് വേഗതയാർന്നതും എളുപ്പവും സുരക്ഷിതവുമാണ്. കാരണം ഫയര്‍ഫോക്സ് നിങ്ങളുടെ അടയാളകുറിപ്പുകള്‍, ഓട്ടോഫില്ലുകൾ, രഹസ്യവാക്കുകള്‍, മുൻഗണനകൾ എന്നിവ ക്രോമിൽ നിന്നുമാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്.

  1. ക്രോമിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാമെന്നു് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  2. ബാക്കിയുള്ളവ ചെയ്യാൻ ഫയർഫോക്സിനെ അനുവദിക്കൂ.
  3. വേഗത്തിൽ വെബ് ആസ്വദിക്കൂ, നിങ്ങൾക്കായി എല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഡൌണ്‍ലോഡ് — മലയാളം

ഫയര്‍ഫോക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യതകള്‍ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തില്‍ ലഭ്യമല്ലായിരിക്കൂം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പതിപ്പുകളിൽ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം:

ഫയര്‍ഫോക്സ് ഡൌണ്‍ലോഡ് — മലയാളം

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

ഫയര്‍ഫോക്സ് സ്വകാര്യത