અમે વધુ સારુ ઇન્ટરનેટનુ નિર્માણ કરી રહ્યાં છીએ

અમારા મિશન ખાતરી કરે છે કે ઇન્ટરનેટ એ ગ્લોબલ જાહેર સ્ત્રોત, ઓપન અને બધા માટે સુલભ છે. ઇન્ટરનેટ ખરેખર પ્રથમ લોકો મૂકે છે જ્યાં વ્યક્તિઓ પોતાના અનુભવને આકાર કરી શકે છે અને સત્તા છે, સલામત અને સ્વતંત્ર છે.

Mozilla માં, અમે તકનીકી, વિચારકો અને સર્જક સાથે મળીને ઈન્ટરનેટને જીવંત અને સુલભ રાખવા એક વૈશ્વિક સમુદાય છે જેથી વિશ્વભરમાં લોકો સહયોગીઓને અને વેબ નિર્માતાઓ જાણ કરી શકાય છે. અમે માનીએ છીએ કે એક ઓપન પ્લેટફોર્મ સમગ્ર માનવ સહયોગ આ એક્ટ પર વ્યક્તિગત વિકાસ અને અમારી સામૂહિક ભવિષ્ય માટે જરૂરી છે.

વાંચો Mozilla મેનિફેસ્ટો મૂલ્યો અને સિદ્ધાંતો અમારી મિશન ધંધો માર્ગદર્શન વિશે હજી વધુ જાણવા માંટે.

ઉપર વિડિઓ જુઓ અમે કોણ છીએ, ક્યાંથી અમે આવ્યા હતા અને અમે કેવી રીતે તમારા માટે વેબ સારુ કરી રહ્યા છીએ વધુ જાણવા માટે.
 • સામેલ થાઓ

  વિવિધ વિસ્તારોમાં સંખ્યાબંધ સ્વયંસેવક તકો

 • ઇતિહાસ

  ક્યાંથી અમે આવ્યા છીએ અને કેવી રીતે અમે જ્યાં છીએ એ મળ્યું

 • મંચ

  વિષયોમાં આધાર, ઉત્પાદનો, અને ટેકનોલોજી સમાવેશ થાય છે

 • શાસન

  અમારી માળખું, સંસ્થા, અને વ્યાપક Mozilla સમુદાય