ભાવિ બાજુ પર બ્રાઉઝ કરો.

ડેસ્કટોપ, Android અને iOS માટે Firefoxના ભાવિ પ્રકાશનોનું અન્વેષણ કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો.

Beta

સૌથી વધુ સ્થિર પૂર્વ-પ્રકાશન બિલ્ડમાં લગભગ-થી-પ્રકાશિત સુવિધાઓનું પરીક્ષણ કરો.

Firefox Beta — ગુજરાતી (ભારત)

તમારી સિસ્ટમ Firefox માટે જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે, પરંતુ જો તમે આ આવૃત્તિઓ એક પ્રયાસ કરી શકો છો:

Firefox Beta — ગુજરાતી (ભારત)

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

કૃપા કરીને અનુસરો આ સૂચનો Firefox સ્થાપિત કરવા માટે.

Firefox ગોપનીયતા

બીટા એક અસ્થિર પરીક્ષણ અને વિકાસ પ્લેટફોર્મ છે. ડિફૉલ્ટ રૂપે, બીટા મોઝિલાને ડેટા મોકલે છે - અને ક્યારેક અમારા ભાગીદારો - અમને સમસ્યાઓને નિયંત્રિત કરવામાં અને વિચારોનો પ્રયાસ કરવા માટે. શેર કરેલું છે તે જાણો.

અમને પ્રતિક્રિયા આપો સ્થિર પર્યાવરણમાં કામગીરી અને કાર્યક્ષમતા પર અંતિમ ફેરફારોને મદદ કરવા માટે.

વિકાસકર્તા આવૃત્તિ

બિલ્ડ, પરીક્ષણ, સ્કેલ અને વધુ માત્ર વિકાસકર્તાઓ માટે બાંધવામાં આવેલ બ્રાઉઝર સાથે.

Firefox Developer Edition — ગુજરાતી (ભારત)

તમારી સિસ્ટમ Firefox માટે જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે, પરંતુ જો તમે આ આવૃત્તિઓ એક પ્રયાસ કરી શકો છો:

Firefox Developer Edition — ગુજરાતી (ભારત)

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

કૃપા કરીને અનુસરો આ સૂચનો Firefox સ્થાપિત કરવા માટે.

Firefox ગોપનીયતા

વિકાસકર્તા આવૃત્તિ એક અસ્થિર પરીક્ષણ અને વિકાસ પ્લેટફોર્મ છે. મૂળભૂત રીતે, વિકાસકર્તા એડિશન Mozillaને ડેટા મોકલે છે — અને ક્યારેક અમારા ભાગીદારો - અમને સમસ્યાઓનો સામનો કરવામાં અને વિચારોનો પ્રયાસ કરવા માટે. શેર કરેલું છે તે જાણો.

Nightly

અમારી આગલી પેઢીના વેબ બ્રાઉઝર પર ઝલક જુઓ, અને અમને તે શ્રેષ્ઠ બ્રાઉઝર બનાવવાની મદદ કરો: Firefox Nightly અજમાવો.

Firefox Nightly — ગુજરાતી (ભારત)

તમારી સિસ્ટમ Firefox માટે જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે, પરંતુ જો તમે આ આવૃત્તિઓ એક પ્રયાસ કરી શકો છો:

Firefox Nightly — ગુજરાતી (ભારત)

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

કૃપા કરીને અનુસરો આ સૂચનો Firefox સ્થાપિત કરવા માટે.

Firefox ગોપનીયતા

રાત્રિનો અસ્થિર પરીક્ષણ અને વિકાસ પ્લેટફોર્મ છે. ડિફૉલ્ટ રૂપે, રાત્રિના સમયે મોઝીલાને ડેટા મોકલે છે - અને ક્યારેક અમારા ભાગીદારો - અમને સમસ્યાઓને નિયંત્રિત કરવામાં અને વિચારોને અજમાવવા માટે સહાય કરે છે. શેર કરેલું છે તે જાણો.

એવું કંઇ છે જે કાર્ય નથી કરી રહ્યુ? અમને જણાવો.