ભાવિ બાજુ પર બ્રાઉઝ કરો.

ડેસ્કટોપ, Android અને iOS માટે Firefoxના ભાવિ પ્રકાશનોનું અન્વેષણ કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો.

Beta

સૌથી વધુ સ્થિર પૂર્વ-પ્રકાશન બિલ્ડમાં લગભગ-થી-પ્રકાશિત સુવિધાઓનું પરીક્ષણ કરો.

Firefox Beta — ગુજરાતી (ભારત)

તમારી સિસ્ટમ Firefox માટે જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે, પરંતુ જો તમે આ આવૃત્તિઓ એક પ્રયાસ કરી શકો છો:

Firefox Beta — ગુજરાતી (ભારત)

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

કૃપા કરીને અનુસરો આ સૂચનો Firefox સ્થાપિત કરવા માટે.

Firefox ગોપનીયતા

Firefox Beta Mozilla ને આપમેળે પ્રતિક્રિયા મોકલે છે. વધુ શીખો

અમને પ્રતિક્રિયા આપો સ્થિર પર્યાવરણમાં કામગીરી અને કાર્યક્ષમતા પર અંતિમ ફેરફારોને મદદ કરવા માટે.

વિકાસકર્તા આવૃત્તિ

બિલ્ડ, પરીક્ષણ, સ્કેલ અને વધુ માત્ર વિકાસકર્તાઓ માટે બાંધવામાં આવેલ બ્રાઉઝર સાથે.

Firefox Developer Edition — ગુજરાતી (ભારત)

તમારી સિસ્ટમ Firefox માટે જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે, પરંતુ જો તમે આ આવૃત્તિઓ એક પ્રયાસ કરી શકો છો:

Firefox Developer Edition — ગુજરાતી (ભારત)

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

કૃપા કરીને અનુસરો આ સૂચનો Firefox સ્થાપિત કરવા માટે.

Firefox ગોપનીયતા

Firefox Developer Edition આપમેળે Mozilla પર પ્રતિક્રિયા મોકલે છે. વધુ શીખો

Nightly

અમારી આગલી પેઢીના વેબ બ્રાઉઝર પર ઝલક જુઓ, અને અમને તે શ્રેષ્ઠ બ્રાઉઝર બનાવવાની મદદ કરો: Firefox Nightly અજમાવો.

Firefox Nightly — ગુજરાતી (ભારત)

તમારી સિસ્ટમ Firefox માટે જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે, પરંતુ જો તમે આ આવૃત્તિઓ એક પ્રયાસ કરી શકો છો:

Firefox Nightly — ગુજરાતી (ભારત)

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

કૃપા કરીને અનુસરો આ સૂચનો Firefox સ્થાપિત કરવા માટે.

Firefox ગોપનીયતા

Firefox Nightly Mozilla ને આપમેળે પ્રતિસાદ મોકલે છે. વધુ શીખો

એવું કંઇ છે જે કાર્ય નથી કરી રહ્યુ? અમને જણાવો.

સ્પિન માટે અમારી તાજેતરની પ્રાયોગિક સુવિધાઓ લો અને Firefox ના ભવિષ્યને આકાર આપો.