ભાવિ બાજુ પર બ્રાઉઝ કરો.

ડેસ્કટોપ, Android અને iOS માટે Firefoxના ભાવિ પ્રકાશનોનું અન્વેષણ કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો.

TestFlight

Appleના TestFlight પ્રોગ્રામ દ્વારા iOS માટે Firefox ની ટેસ્ટ બીટા આવૃત્તિ.