یک مرورگر رام نشده را آزمایش کنید.

Be among the first to explore future releases of Firefox for desktop, Android and iOS.

TestFlight

نسخه بتا Firefox برای iOS را از طریق برنامه TestFlight Apple آزمایش کنید.