مرامنامه موزیلا

۱۰ اصل

۱ اینترنت یک بخش بزرگ از زندگی مدرن است — یکی از اجزای کلیدی در آموزش، ارتباطات، همکاری، تجارت، سرگرمی و جامعه.

اطلاعات بیشتر

۲ اینترنت یک منبع عمومی جهانی است که باید باز و در دسترس باقی بماند.

اطلاعات بیشتر

۳ اینترنت بایستی زندگی تک تک انسان‌ها را غنی‌تر کند.

اطلاعات بیشتر

۴ امنیت و حریم‌خصوصی افراد در اینترنت یکی از پایه‌ای‌ترین موارد هستند که نباید گزینشی با آنها برخورد شود.

اطلاعات بیشتر

۵ افراد بایستی توانایی شکل دادن به اینترنت و تجربه خود از آن را داشته باشند.

اطلاعات بیشتر

۶ اثر بخشی اینترنت به عنوان یک منبع عمومی بستگی به تعامل متقابل (پروتکل‌ها، قالب‌های داده، محتوا)، نوآوری و مشارکت غیر متمرکز در سراسر جهان دارد.

اطلاعات بیشتر

۷ نرم افزارهای آزاد و متن‌باز توسعه اینترنت را به عنوان یک منبع عمومی، ترویج می‌کنند.

اطلاعات بیشتر

۸ فرآیندهای شفاف و مبتنی بر جامعه، مشارکت، پاسخگویی و اعتماد را ترویج می‌کنند.

اطلاعات بیشتر

۹ مشارکت تجاری در توسعه اینترنت مزایای زیادی به همراه دارد؛ تعادلی بین سود تجاری و نفع همگانی حیاتی است.

اطلاعات بیشتر

۱۰ بزرگ‌نمایی جنبه‌های مختلفِ منافعِ عمومیِ اینترنت یک هدف مهم است که ارزش صرف وقت، توجه و تعهد را دارد.

اطلاعات بیشتر