ภาคผนวกแถลงการณ์ Mozilla

ให้คำมั่นสัญญาเพื่ออินเทอร์เน็ตที่สมบูรณ์

อินเทอร์เน็ตสากลซึ่งเปิดกว้างคือทรัพยากรด้านการสื่อสารและความร่วมมือที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมา เนรมิตความหวังเบื้องลึกของเราเพื่อความก้าวหน้าของมนุษย์เป็นรูปเป็นร่าง เปิดโอกาสใหม่สำหรับการเรียนรู้, สร้างจิตวิญญาณแห่งการแบ่งปัน และแก้ปัญหาเร่งด่วนที่ทุกคนต้องเผชิญ

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราได้เห็นคำสัญญานี้สำเร็จในหลาย ๆ ทาง เรายังได้เห็นพลังของอินเทอร์เน็ตถูกใช้ในการขยายความแตกแยก ปลุกระดมความรุนแรง ส่งเสริมความเกลียดชัง และจัดการกับความจริงและข้อเท็จจริง เราได้เรียนรู้ว่าเราควรตั้งปณิธานอันแรงกล้าของเราสำหรับประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตของมนุษย์ แบบที่เราทำตอนนี้

 1. เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นของทุกคน — ไม่กีดกันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โอกาสเข้าถึงอินเตอร์เน็ต คุณภาพประสบการณ์ ด้วยลักษณะทางประชากรศาสตร์
 2. เรามุ่งมั่นที่จะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมวาทกรรมของพลเรือน, ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการแสดงออกของแต่ละบุคคล
 3. เรามุ่งมั่นกับอินเทอร์เน็ตที่ยกระดับการคิดเชิงวิพากษ์ การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล การแบ่งปันความรู้ และข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้
 4. เรามุ่งมั่นที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นที่กระตุ้นการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนที่หลากหลายซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

หลักการ 10 ข้อของเรา

 1. หลักการ 1

  อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมัยใหม่ — เป็นส่วนประกอบสำคัญในการศึกษา การสื่อสาร ความร่วมมือ ธุรกิจ ความบันเทิง และสังคมโดยรวม

 2. หลักการ 2

  อินเทอร์เน็ตเป็นทรัพยากรสาธารณะระดับโลกซึ่งควรเปิดกว้างและเข้าถึงได้

 3. หลักการ 3

  อินเทอร์เน็ตต้องทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์แต่ละคนดีขึ้น

 4. หลักการ 4

  ความมั่นคงและความเป็นส่วนบุคคลของแต่ละคนบนอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานไม่ใช่ตัวเลือก

 5. หลักการ 5

  บุคคลต้องต้องสามารถมีอิทธิพลต่ออินเทอร์เน็ตและประสบการณ์ของพวกเขาบนอินเทอร์เน็ต

 6. หลักการ 6

  ประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นทรัพยากรสาธารณะขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกัน (โปรโตคอล รูปแบบข้อมูล เนื้อหา) นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมแบบไม่รวมศูนย์จากทั่วโลก

 7. หลักการ 7

  ซอฟต์แวร์เสรีและเปิดต้นฉบับสนับสนุนการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในฐานะทรัพยากรสาธารณะ

 8. หลักการ 8

  กระบวนการที่มีชุมชนเป็นหลักและโปร่งใสส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและความไว้วางใจ

 9. หลักการ 9

  การมีส่วนร่วมทางพาณิชย์เกิดประโยชน์หลายประการ สมดุลระหว่างกำไรเชิงพาณิชย์และสาธารณะประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญ

 10. หลักการ 10

  การเพิ่มแง่มุมผลประโยชน์สาธารณะของอินเทอร์เน็ตเป็นเป้าหมายสำคัญ ควรค่าแก่เวลา ความสนใจ และความมุ่งมั่น