ภาคผนวกแถลงการณ์ Mozilla

ให้คำมั่นสัญญาเพื่ออินเทอร์เน็ตที่สมบูรณ์

อินเทอร์เน็ตสากลซึ่งเปิดกว้างคือทรัพยากรด้านการสื่อสารและความร่วมมือที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมา เนรมิตความหวังเบื้องลึกของเราเพื่อความก้าวหน้าของมนุษย์เป็นรูปเป็นร่าง เปิดโอกาสใหม่สำหรับการเรียนรู้, สร้างจิตวิญญาณแห่งการแบ่งปัน และแก้ปัญหาเร่งด่วนที่ทุกคนต้องเผชิญ

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราได้เห็นคำสัญญานี้สำเร็จในหลาย ๆ ทาง เรายังได้เห็นพลังของอินเทอร์เน็ตถูกใช้ในการขยายความแตกแยก ปลุกระดมความรุนแรง ส่งเสริมความเกลียดชัง และจัดการกับความจริงและข้อเท็จจริง เราได้เรียนรู้ว่าเราควรตั้งปณิธานอันแรงกล้าของเราสำหรับประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตของมนุษย์ แบบที่เราทำตอนนี้

  1. เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นของทุกคน — ไม่กีดกันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โอกาสเข้าถึงอินเตอร์เน็ต คุณภาพประสบการณ์ ด้วยลักษณะทางประชากรศาสตร์
  2. เรามุ่งมั่นที่จะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมวาทกรรมของพลเรือน, ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการแสดงออกของแต่ละบุคคล
  3. เรามุ่งมั่นกับอินเทอร์เน็ตที่ยกระดับการคิดเชิงวิพากษ์ การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล การแบ่งปันความรู้ และข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้
  4. เรามุ่งมั่นที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นที่กระตุ้นการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนที่หลากหลายซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

หลักการ 10 ข้อของเรา

หลักการ 1 อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมัยใหม่ — เป็นส่วนประกอบสำคัญในการศึกษา การสื่อสาร ความร่วมมือ ธุรกิจ ความบันเทิง และสังคมโดยรวม

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักการ 2 อินเทอร์เน็ตเป็นทรัพยากรสาธารณะระดับโลกซึ่งควรเปิดกว้างและเข้าถึงได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักการ 3 อินเทอร์เน็ตต้องทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์แต่ละคนดีขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักการ 4 ความมั่นคงและความเป็นส่วนบุคคลของแต่ละคนบนอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานไม่ใช่ตัวเลือก

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักการ 5 บุคคลต้องต้องสามารถมีอิทธิพลต่ออินเทอร์เน็ตและประสบการณ์ของพวกเขาบนอินเทอร์เน็ต

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักการ 6 ประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นทรัพยากรสาธารณะขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกัน (โปรโตคอล รูปแบบข้อมูล เนื้อหา) นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมแบบไม่รวมศูนย์จากทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักการ 7 ซอฟต์แวร์เสรีและเปิดต้นฉบับสนับสนุนการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในฐานะทรัพยากรสาธารณะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักการ 8 กระบวนการที่มีชุมชนเป็นหลักและโปร่งใสส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและความไว้วางใจ

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักการ 9 การมีส่วนร่วมทางพาณิชย์เกิดประโยชน์หลายประการ สมดุลระหว่างกำไรเชิงพาณิชย์และสาธารณะประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญ

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักการ 10 การเพิ่มแง่มุมผลประโยชน์สาธารณะของอินเทอร์เน็ตเป็นเป้าหมายสำคัญ ควรค่าแก่เวลา ความสนใจ และความมุ่งมั่น

เรียนรู้เพิ่มเติม