แถลงการณ์ Mozilla

หลักการ 10 ข้อของเรา

01 อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมัยใหม่ — เป็นส่วนประกอบสำคัญในการศึกษา การสื่อสาร ความร่วมมือ ธุรกิจ ความบันเทิง และสังคมโดยรวม

เรียนรู้เพิ่มเติม

02 อินเทอร์เน็ตเป็นทรัพยากรสาธารณะระดับโลกซึ่งควรเปิดกว้างและเข้าถึงได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

03 อินเทอร์เน็ตต้องทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์แต่ละคนดีขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

04 ความมั่นคงและความเป็นส่วนบุคคลของแต่ละคนบนอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานไม่ใช่ตัวเลือก

เรียนรู้เพิ่มเติม

05 บุคคลต้องต้องสามารถมีอิทธิพลต่ออินเทอร์เน็ตและประสบการณ์ของพวกเขาบนอินเทอร์เน็ต

เรียนรู้เพิ่มเติม

06 ประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นทรัพยากรสาธารณะขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกัน (โปรโตคอล รูปแบบข้อมูล เนื้อหา) นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมแบบไม่รวมศูนย์จากทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม

07 ซอฟต์แวร์เสรีและเปิดต้นฉบับสนับสนุนการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในฐานะทรัพยากรสาธารณะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

08 กระบวนการที่มีชุมชนเป็นหลักและโปร่งใสส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและความไว้วางใจ

เรียนรู้เพิ่มเติม

09 การมีส่วนร่วมทางพาณิชย์เกิดประโยชน์หลายประการ สมดุลระหว่างกำไรเชิงพาณิชย์และสาธารณะประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญ

เรียนรู้เพิ่มเติม

10 การเพิ่มแง่มุมผลประโยชน์สาธารณะของอินเทอร์เน็ตเป็นเป้าหมายสำคัญ ควรค่าแก่เวลา ความสนใจ และความมุ่งมั่น

เรียนรู้เพิ่มเติม