Firefox zumandi

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Privacy Notice

Ir goo ma interneti bešere cin

Ir anniyaa ti ka interneti gaabu ka tee jamaa nafaw, kaŋ ga feera nd'a ga bara borey kul se. Interneti kaŋ ga borey dam jine nda cimi, kaŋ ra boro kul ka hin ka nga boŋ goyey fasal hal'i ma duu sahã, saajaw nda boŋjuwalyan.

Ir Mozilla ti adduɲɲaa-mee jamaa kaŋ ra bayraykey, hongukey nda cinakey ga goy nda cere ka gaabandi ka interneti hunandi nda k'a feeri, hala borey ma tee interneti kanbuzaakaw and teekaw boŋfeeranteyaŋ adduɲɲaa kul. Ir ga tammahã kaŋ linji sahãnte ti goyoo kaŋ addamayzey g'a tee goydaari feerante ga, nd'a tee boraa walal jamaa bayray koyjineyanoo.

Caw Mozilla bayrandoo ga ka bay ka tonton anniyawey nda fondawey kaŋ ga too ir misoo ma gaabandi.

Widewo guna beene ka caw ka tonton may ti iri, nungoo kaŋ ir hun nda takaa kaŋ nd'ir goo ma interneti boryandi war se ka tonton.
 • Wa huru goyoo ra

  Faabakaw fondayaŋ goymee booboyaŋ ra

 • Taariki

  Ir hundogoo nd'ir koydogoo

 • Batey

  Ir šelaŋ gaakašinay, goyjinay nda dabaribayray dumey ga

 • Juwalyan

  Ir gagaroo, kondaa nda Mozilla jamaa kul