Firefox zumandi

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Privacy Notice

Mozilla Porožewoo taarikoo

Mozilla porožewoo tee 1998 ra nda Netscape ceecikaw margari aššil gundu hantumoo wallafiyanoo. Nda teeroo anniyaa ti porogaram hantumkaw ženberyan waanaa nda lakkaley ma huru cere ra k'interneti cin nd'a ga tejandi nd'alkadar kaŋ mana bay ka bara ceecikaw heboo ra. Za jiiri jinaa ra, kondayze taagey kaŋ hun adduɲɲaa kul ra na goyfondo taagayaŋ kanbuzaamay ka ben, i na alhaali barantey hennandi ka tonton nd'i ga kanbe dam ka porožewoo juwalyanoo nda sooluyanoo hunday kayandi.

Mozilla porožewoo na jama feerante tee kaŋ kaa ka bisa konpaɲe tana foo kul. Jama kondayzey ga kanbe dam nda porožewoo gandoo ga feera ka tonton aššil anniyaa ga — manti ka Netscape ceecikaw bandakazunbaa tee, borey soobay ka ceecikaw dumi waananteyaŋ tee, cinayan goyjinawey nda porože dumi boooboyaŋ. Borey na Mozilla kanbuzaamay fondo booboyaŋ ra, amma borey kul biney goo goyjinay forba teeyan ra ka tooo borey ma hin ka suuba takaa kaŋ nda ngey ga boona ka interneti ka goy.

Jiiri booboyaŋ bisa, Mozilla 1.0, kaŋ dumi beeri jinaa fatta 2002 ra. Dumoo woo kaa nda boryandiyaŋ booboyaŋ ceecikaw, bataga duukaw nda porogaram tanayaŋ kaŋ goo margaroo ra, amma boro booba man'a ka goy. 2002 waate, a ga bisa 90% interneti goykey kaŋ ga naaru nda Internet Explorer. Manti boro booboyaŋ ka woo laasaabu waatoo din, amma Phoenix dumi jinaa (maaɲoo barmay ka tee Firefox) fatta Mozilla jamaa kondayzey se nd'anniyaa ka borey no ceeciyan goyyan kul išifantaa boro hinnna kul ibeerooo se.

Jiiri 2003 ra, Mozilla porožewoo na Mozilla Foundation kayandi, k'a tee bilan nd'arriba goykonday kaŋ borey nda konpaɲeyaŋ g'i kanbe. Mozilla Foundation taagaa gaabandi ka porožewoo zaarikul dirandiroo juwal nd'a ga tee alhakum jinde k'a jer nda feerayan, tejandiyan nda nafaw interneti ra. A na woo tee ka gaabandi ka goyjinay kaataray, sanda Firefox nda Thunderbird, nda k'a hayandi ganda taagayaŋ ga, sanda ka noorayaŋ tee ka interneti duuyanoo faalandi ka tonton.

Firefox 1.0 fatta 2004 ra nd'a tee binekaanay haya — a mana too jiiri foo, borey n'a zumandi ka bisa cee miliyoŋ 100. Saadin Firefox dumi taagey ga fatta cere bande nd'i ga too fella taagayaŋ. Borey hansa ka baa Firefox nda goykey ga hin ka ngi goyjinawey suuba koyne. Kalalaa kaŋ taagandi na tejandiyan cahãndi nd'a na interneti boryandi ka tonton borey kul se.

2013 ra, ir kaa nda Firefox OS ka interneti sahã timmantaa dam talfon carmey ra hala zaman taagaa ra borey ma hin ka ngi interneti goyoo juwal nda daliley suuba.

Mozilla huru nga jiiri 15ntoo ra 2013 ra. Jamaa cebe kaŋ maamala konpaɲey ga hin ka nafa goyey ra kaŋ ga tee aššil feerante porožewey ra nda goykey ga duu goyjinay šifanteyaŋ kaŋyaŋ ti aššil feerante da. Borey hansa ka tonton ka goy nda interneti, nd'i ga woo tee ngi boŋ šennoo ra. Goykonday tee ka nafaw duumante hangandi hebu waatey bande ka baytal nafaw foo anniyaa dii nda boro booboyaŋ ga hin ka jinaa woo ka goy, ka konday feerante, haarante nda cettante gorandi fondo booboyaŋ bande gandawey ra.

Ir ga hima ka durkutu takaa kaŋ nd'ir gurgay ka bisa ka nafaw fondo feeri zaman taagaa ra. Haya kul mana tabati kaŋ interneti ga cindi ka tee feeri, binekanante wala saajante. Mozilla ma gaabandi ka borey no dalil ka ngi jindey jer nda ka ngi interneti hunaroo fasal. Ka bay da, mant'ir hinne no ma woo tee. Dalil kaŋ se Mozilla, sanda jamaa nda aššil feerate porože waaaney nda baytal nafaw goykonday taney ga bara, ka boroyaŋ kaŋ n'allaahidu zaa ka marga hala ngi anniyawey tee cimi. Nda war ga baa k'ir anniyaa dii, taare kanbe dam.

Ka faham Mozilla taarikoo se ka tonton, woo guna: