A ka hin ka tee kaŋ war dabariɲaŋoo ši Firefox waažibandiyaney kanbe, amma war ga hin ka dumey wey affaa šii:

War dabariɲaŋoo ši tenji nda waažibandiyaney ka Firefox dirandi.

War dabariɲaŋoo ši tenji nda waažibandiyaney ka Firefox dirandi.

Please follow these instructions to install Firefox.

Firefox sutura

Ɲeli. Honnay.

Mozilla ga bara ka feeriyan, tejandiyan nda nafaw zanzan interneti ra.
Ir guna ka boori, may t'iri nda hayey kaŋ ti ir goy sahãntey nda teera han beerey.

 • 01

  Mozilla porožewoo šintin Netscape do marsi 31 hane, 1998 ra, ka goykey noo suubayan dalil nda k'interneti tejandiyanoo cendi.

 • 02

  Bila nda arriba goy kaŋ nd'ir ga ɲaali, Mozilla ga jinayyaŋ tee sanda Firefox kaŋ ga anniyaa dii, hala intereneti sahã ma cindi goykey kanbey ra nungu kul ra.

 • 03

  A ga bisa boro 10 000 kaŋ na ngi gaakašinaa kayandi ir anniyaa se, i bana feeyan tiira moo timmante se The New York Times ra hanoo kaŋ ir na Firefox 1.0 kaataray 2004 ra.

 • 04

  Hõ Mozilla kanbuzaakey goo adduɲɲaa kawey kul ga, sanda Antarkitika (kaŋ ra boro 80% ga goy nda Firefox).

 • 05

  Firefox tontoney ga naŋ war ma war interneti goy dogoo hanse war boŋ se nda k'a juwal. Wey ra, a man ize miliyar 4 kaŋ goykey n'i zumandi waati din ka too sohõ.

 • 06

  Mozilla goo jine ka ceecikey tejandi ka interneti sutura kayandi nda Ma ši ay gana nda Lightbeam kaŋ ga goykey noo faaba ka ngi boŋ bayhayey juwal ka tonton.

 • 07

  Ir adduɲɲaa-jamaa n'ir gaa ka Firefox berandi šenni 70 wala bešere ra, ka too ceecikaa ma bara adduɲɲa kul borey 90% cine se.

 • 08

  2008 ra, boro 8 002 530 na Firefox suuba zaari folloku ra, ka Guinness World Record šifa tee “Goyjinay zumandiyan kul iboobaa kaŋ tee guuru 24 ra” se.

 • 09

  Mozilla margaa t'ir jiiroo batey kul ibeeroo, kaŋ ga too lakkal karga ženberyaŋ ma kaa nungu foo ra ka interneti sahã nda nafaw fellantaa kayandi.

 • 10

  Mozilla Webmaker ga goy ka interneti bayraa tonton adduɲɲaa ra, ka goyjinayyaŋ nda porožeyaŋ kayandi ka borey gaa ka ngi boŋ hunarey juwal ka tonton.

 • 11

  Firefox Android se ga Firefox ceeciyanoo goysahãa kate talfoney nda walhawey ga. A ga bara Google Play ra, a ga bisa cee miliyoŋ 80 kaŋ borey n'a zumandi.

 • 12

  Mozilla cinakey konda ti jama gaakašinay konday kaŋ ga interneti dalil tee ka fahamandi tiira šinfante, cawandi tiirayaŋ nda goyjinayyaŋ noo boro miliyoŋ 2 wala bešere se handu foo kul.

 • 13

  Mozilla goy ka interneti gaabu, a ma cindi ka tee baytal dalil žemnante kaŋ ga borey kul nafaw.

 • 14

  Jiiri 2013 ra, Mozilla na Firefox OS tunandi k'interneti sahã fellaa kaataray talfon carmey ga nda cee foo koyne a huzun ka zaman taaga jama kate interneti do nda juwal nda suubayan dabari.

 • 15

  Goyoo kaŋ Mozilla g'a tee ga duu kanbuzaakaw ženber woyyaŋ gaakašinaa, wey ga tammahã kaŋ interneti ga hima ka feera nda ka duwandi borey kul se.