Ɲeli. Honnay.

Mozilla ga bara ka feeriyan, tejandiyan nda nafaw zanzan interneti ra.
Ir guna ka boori, may t'iri nda hayey kaŋ ti ir goy sahãntey nda teera han beerey.

 • 01

  Mozilla porožewoo šintin Netscape do marsi 31 hane, 1998 ra, ka goykey noo suubayan dalil nda k'interneti tejandiyanoo cendi.

 • 02

  Bila nda arriba goy kaŋ nd'ir ga ɲaali, Mozilla ga jinayyaŋ tee sanda Firefox kaŋ ga anniyaa dii, hala intereneti sahã ma cindi goykey kanbey ra nungu kul ra.

 • 03

  A ga bisa boro 10 000 kaŋ na ngi gaakašinaa kayandi ir anniyaa se, i bana feeyan tiira moo timmante se The New York Times ra hanoo kaŋ ir na Firefox 1.0 kaataray 2004 ra.

 • 04

  Hõ Mozilla kanbuzaakey goo adduɲɲaa kawey kul ga, sanda Antarkitika (kaŋ ra boro 80% ga goy nda Firefox).

 • 05

  Firefox tontoney ga naŋ war ma war interneti goy dogoo hanse war boŋ se nda k'a juwal. Wey ra, a man ize miliyar 4 kaŋ goykey n'i zumandi waati din ka too sohõ.

 • 06

  Mozilla goo jine ka ceecikey tejandi ka interneti sutura kayandi nda Ma ši ay gana nda Lightbeam kaŋ ga goykey noo faaba ka ngi boŋ bayhayey juwal ka tonton.

 • 07

  Ir adduɲɲaa-jamaa n'ir gaa ka Firefox berandi šenni 70 wala bešere ra, ka too ceecikaa ma bara adduɲɲa kul borey 90% cine se.

 • 08

  2008 ra, boro 8 002 530 na Firefox suuba zaari folloku ra, ka Guinness World Record šifa tee “Goyjinay zumandiyan kul iboobaa kaŋ tee guuru 24 ra” se.

 • 09

  Mozilla margaa t'ir jiiroo batey kul ibeeroo, kaŋ ga too lakkal karga ženberyaŋ ma kaa nungu foo ra ka interneti sahã nda nafaw fellantaa kayandi.

 • 10

  Mozilla Webmaker ga goy ka interneti bayraa tonton adduɲɲaa ra, ka goyjinayyaŋ nda porožeyaŋ kayandi ka borey gaa ka ngi boŋ hunarey juwal ka tonton.

 • 11

  Firefox Android se ga Firefox ceeciyanoo goysahãa kate talfoney nda walhawey ga. A ga bara Google Play ra, a ga bisa cee miliyoŋ 80 kaŋ borey n'a zumandi.

 • 12

  Mozilla cinakey konda ti jama gaakašinay konday kaŋ ga interneti dalil tee ka fahamandi tiira šinfante, cawandi tiirayaŋ nda goyjinayyaŋ noo boro miliyoŋ 2 wala bešere se handu foo kul.

 • 13

  Mozilla goy ka interneti gaabu, a ma cindi ka tee baytal dalil žemnante kaŋ ga borey kul nafaw.

 • 14

  Jiiri 2013 ra, Mozilla na Firefox OS tunandi k'interneti sahã fellaa kaataray talfon carmey ga nda cee foo koyne a huzun ka zaman taaga jama kate interneti do nda juwal nda suubayan dabari.

 • 15

  Goyoo kaŋ Mozilla g'a tee ga duu kanbuzaakaw ženber woyyaŋ gaakašinaa, wey ga tammahã kaŋ interneti ga hima ka feera nda ka duwandi borey kul se.