Ostatnia aktualizacja: 26 września 2017 r.

Streszczenie

Niniejsza najwyższa sekcja zawiera streszczenie poniższych warunków. Streszczenie ma na celu ułatwienie zrozumienia warunków, należy jednak przeczytać cały dokument, ponieważ wyrażając zgodę na jego postanowienia, użytkownik akceptuje wszystkie jego warunki, a nie tylko wymienione w streszczeniu.

 • Usługi Firefox Cloud Services („Usługi”) to pakiet usług świadczonych użytkownikowi przez firmę Mozilla.
 • Usługi są świadczone w stanie „takie jakie są”, bez udzielania jakichkolwiek gwarancji. Mają zastosowanie istotne ograniczenia odpowiedzialności firmy Mozilla w zakresie jakichkolwiek szkód wynikających z użytkowania Usług.

Warunki świadczenia usług

 1. Wstęp

  Niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki”) regulują korzystanie przez użytkownika z usług Firefox Cloud Services — pakietu usług internetowych dostarczanych przez firmę Mozilla („Usługi”).

 2. Konta Firefox

  Do korzystania z niektórych Usług wymagane jest utworzenie konta Firefox. Podczas rejestracji użytkownik zostanie poproszony o ustawienie hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w zakresie zachowania poufności hasła oraz działań wykonywanych za pośrednictwem jego konta Firefox. Firma Mozilla nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z nieautoryzowanego użycia konta Firefox użytkownika.

 3. Funkcje

  Funkcja Firefox Sync umożliwia dostęp za pośrednictwem wielu urządzeń do informacji zapisanych w przeglądarce Firefox, między innymi kart, historii paska adresu, haseł, zakładek i preferencji przeglądarki. Funkcję Firefox Sync można włączać i wyłączać z poziomu sekcji Narzędzia w przeglądarce Firefox.

  Funkcja Znajdź moje urządzenie umożliwia zdalne lokalizowanie urządzeń z systemem Firefox OS oraz kontrolowanie niektórych ich funkcji, takich jak wyświetlanie ostatnich lokalizacji, kasowanie zawartości lokalnej, włączanie dzwonka lub ekranu blokady czy wyświetlanie wiadomości. Aby korzystać z tych funkcji, należy włączyć funkcję Znajdź moje urządzenie w ustawieniach urządzenia. Funkcja Znajdź moje urządzenie będzie działać nawet po wyciszeniu lub wyłączeniu dźwięku i ustawień lokalizacji w urządzeniu. Funkcję można wyłączyć w ustawieniach urządzenia.

  W przypadku zagubienia urządzenia można zalogować się na stronę https://find.firefox.com/' przy użyciu danych konta Firefox, aby zlokalizować i zdalnie kontrolować urządzenie. Jeśli urządzenie jest włączone i połączone z Internetem, otrzymamy jego przybliżoną lokalizację. Za wszelkie ewentualne opłaty związane z transmisją danych odpowiada użytkownik. W razie podejrzeń, że urządzenie zostało skradzione, należy skontaktować się z organami ścigania. Przy udostępnianiu danych osobowych należy zachować ostrożność, ponieważ wiadomości wyświetlane na urządzeniu są publicznie dostępne.

  Funkcja Firefox Screenshots umożliwia wykonywanie, przeglądanie i udostępnianie zrzutów ekranu z zawartością strony. Nadużycia praw autorskich lub znaków towarowych w Firefox Screenshots można zgłaszać na tej stronie. Żeby dokonać zgłoszenia, wyślij wiadomość e-mail z odnośnikiem do zrzutu na adres screenshots-report@mozilla.com.

 4. Polityka prywatności

  Dokument Polityka prywatności Firefoksa opisuje szczegółowo dane, które otrzymujemy w ramach korzystania z Usług przez użytkownika, oraz sposób, w jaki je wykorzystujemy. Z informacji otrzymanych za pośrednictwem Usług korzystamy zgodnie z postanowieniami dokumentu Polityka prywatności firmy Mozilla.

 5. Zawartość użytkownika w naszych Usługach

  Użytkownik może przekazywać zawartość w ramach korzystania z funkcji Usług. Przekazując zawartość, użytkownik udziela nam niewyłącznej, wolnej od opłat, ważnej na całym świecie licencji na użycie zawartości w kontekście świadczenia Usług. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że jego zawartość nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń firmy Mozilla w zakresie dopuszczalnej zawartości.

 6. Prawa własności firmy Mozilla

  Firma Mozilla nie nadaje użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej dotyczących Usług, których nie nadano wyraźnie na mocy niniejszych Warunków. Na przykład niniejsze Warunki nie pozwalają na korzystanie przez użytkownika z jakichkolwiek praw autorskich, nazw handlowych, znaków towarowych i usługowych, logo, nazw domen i innych cech marki Mozilla. Usługi są rozpowszechniane na mocy aktualnej wersji Licencji publicznej firmy Mozilla i podlegają jej postanowieniom.

 7. Okres obowiązywania; Wypowiedzenie

  Niniejsze warunki będą obowiązywać do momentu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub firmę Mozilla. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, dezaktywując konto Firefox i zaprzestając korzystania z Usług.

  Możemy zawiesić lub zablokować dostęp użytkownika do Usług w każdej chwili z jakiegokolwiek powodu, między innymi, jeśli poweźmiemy uzasadnione podejrzenie, że: (i) użytkownik naruszył niniejsze Warunki, (ii) spowodował ryzyko naszej odpowiedzialności prawnej, albo (iii) świadczenie Usług na rzecz użytkownika nie ma uzasadnienia handlowego. Podejmiemy uzasadnione działania w celu powiadomienia użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail przypisanego do konta Firefox lub w momencie podjęcia przez użytkownika próby dostępu do Usług.

  We wszystkich takich przypadkach Warunki utracą ważność, co spowoduje między innymi odebranie licencji na korzystanie z Usług; postanowienia następujących sekcji pozostaną w mocy: Uwolnienie od odpowiedzialności, Zastrzeżenia prawne; Ograniczenie odpowiedzialności, Inne postanowienia.

 8. Uwolnienie od odpowiedzialności

  Użytkownik zgadza się bronić, uwolnić od odpowiedzialności i zabezpieczyć firmę Mozilla, jej kontrahentów, współpracowników, licencjodawców i partnerów oraz odpowiednich dyrektorów, przedstawicieli, pracowników i agentów („Strony zabezpieczone”) przed jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich i wydatkami z tym związanymi, co obejmuje między innymi wynagrodzenia reprezentantów w czynnościach prawnych wynikających lub powiązanych z korzystaniem z Usług przez użytkownika (oraz przekazaną przez niego zawartością).

 9. Zastrzeżenia prawne; Ograniczenia odpowiedzialności

  USŁUGI SĄ DOSTARCZANIE W FORMIE „TAKIE JAKIE SĄ”, ZE WSZYSTKIMI MOŻLIWYMI BŁĘDAMI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO FIRMA MOZILLA I STRONY ZABEZPIECZONE NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE W ZAKRESIE USŁUG, ZARÓWNO WYRAŹNE, JAK I DOROZUMIANE, WŁĄCZAJĄC W TO GWARANCJE BRAKU BŁĘDÓW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYBOREM USŁUG DO OKREŚLONYCH CELÓW, JAKOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ USŁUG, MIĘDZY INNYMI RYZYKO USUNIĘCIA LUB USZKODZENIA ZAWARTOŚCI UŻYTKOWNIKA, ALBO UZYSKANIA DOSTĘPU DO JEGO KONTA PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ. NINIEJSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA NIESPEŁNIENIE GŁÓWNEGO CELU PRZEZ JAKIKOLWIEK ŚRODEK NAPRAWCZY. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH; W TAKIM PRZYPADKU NINIEJSZE ZASTRZEŻENIE NIE BĘDZIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKA.

  Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYMAGANYCH PRZEZ PRAWO, FIRMA MOZILLA I STRONY ZABEZPIECZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WYPADKOWE LUB WYNIKOWE CZY ODSZKODOWANIA RETORSYJNE, WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW LUB POWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, UŻYTKOWANIEM USŁUG LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA USŁUG, WŁĄCZNIE Z BEZPOŚREDNIMI I POŚREDNIMI SZKODAMI OBEJMUJĄCYMI UTRATĘ WARTOŚCI, PRZERWY W PRACY, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, AWARIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INNE AWARIE, NAWET JEŚLI ZGŁOSZONO MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I BEZ WZGLĘDU NA CHARAKTER ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWY, DELIKTOWY CZY INNY), NA KTÓRYM OPARTO ROSZCZENIE. ZBIORCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY MOZILLA I STRON ZABEZPIECZONYCH NA MOCY TEJ UMOWY NIE PRZEKROCZY KWOTY 500 USD (PIĘCIUSET DOLARÓW AMERYKAŃSKICH). NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD WYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH LUB SZCZEGÓLNYCH; W TAKIM PRZYPADKU WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA NIE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIA DO DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKA.

 10. Zmiany w zakresie niniejszych Warunków

  Firma Mozilla może od czasu do czasu aktualizować niniejsze Warunki, na przykład uwzględniając w nich nowe funkcje Usług lub objaśniając określone postanowienia. Zaktualizowane Warunki zostaną opublikowane w Internecie. Jeśli zmiany będą istotne, ogłosimy aktualizację za pośrednictwem typowych kanałów firmy służących do tego typu komunikacji, takich jak blogi czy fora. Użytkowanie Usług po dacie wejścia w życie takich zmian jest równoważne z ich akceptacją przez użytkownika. Aby ułatwić zapoznawanie się ze zmianami, zamieścimy datę ich wejścia w życie u góry niniejszej strony.

 11. Inne postanowienia

  Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między użytkownikiem a firmą Mozilla w zakresie użytkowania Usług i są regulowane przez prawo stanu Kalifornia (Stany Zjednoczone), z wyłączeniem konfliktu norm prawnych. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieprawidłową lub niemożliwą do wyegzekwowania, pozostałe ich postanowienia pozostaną w mocy. W przypadku konfliktu między przetłumaczoną wersją Warunków a wersją w języku angielskim, nadrzędne są Warunki w języku angielskim.

 12. Kontakt z nami

  Z firmą Mozilla można skontaktować się, pisząc na adres:

  Mozilla Corporation Attn: Mozilla – Legal Notices 331 E. Evelyn Ave., Mountain View, CA 94041