Usługi Firefox Cloud Services: Warunki świadczenia usług

Ostatnia aktualizacja: 10 września 2019

Streszczenie

Niniejsza najwyższa sekcja zawiera streszczenie poniższych warunków. Streszczenie ma na celu ułatwienie zrozumienia warunków, należy jednak przeczytać cały dokument, ponieważ wyrażając zgodę na jego postanowienia, użytkownik akceptuje wszystkie jego warunki, a nie tylko wymienione w streszczeniu.

 • Usługi Firefox Cloud Services („Usługi”) to pakiet usług świadczonych użytkownikowi przez firmę Mozilla.
 • Usługi są świadczone w stanie „takie jakie są”, bez udzielania jakichkolwiek gwarancji. Mają zastosowanie istotne ograniczenia odpowiedzialności firmy Mozilla w zakresie jakichkolwiek szkód wynikających z użytkowania Usług.

Warunki świadczenia usług

 1. Wstęp

  Niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki”) regulują korzystanie przez użytkownika z usług Firefox Cloud Services — pakietu usług internetowych dostarczanych przez firmę Mozilla („Usługi”).

 2. Konta Firefox

  Do korzystania z określonych Usług wymagane jest utworzenie konta Firefox. Podczas rejestracji użytkownik zostanie poproszony o ustawienie hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w zakresie zachowania poufności hasła oraz działań wykonywanych za pośrednictwem jego konta Firefox. Firma Mozilla nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z nieautoryzowanego użycia konta Firefox użytkownika.

 3. Usługi

  (a) Funkcja Firefox Screenshots umożliwia przechwytywanie zawartości strony internetowej w celu późniejszego wyświetlenia przez użytkownika lub inne osoby.

  (b) Funkcja Firefox Lockwise umożliwia uzyskiwanie dostępu do haseł zapisanych w przeglądarce Firefox na wielu urządzeniach. Wymagane jest konto Firefox.

  (c) Firefox Monitor to usługa informacyjna promująca bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu, która informuje użytkownika o publicznych wyciekach danych. Użytkownik może skanować adresy e-mail w naszej witrynie w celu wyświetlania informacji dotyczących najbardziej znanych, publicznych wycieków danych. Utworzenie subskrypcji za pomocą konta Firefox umożliwia dostęp do następującej zawartości:

  • Pełny raport: Kompletna lista publicznie znanych ataków hakerskich, obejmująca wycieki wrażliwych danych z witryn, takich jak serwisy dla dzieci lub dorosłych, czy serwisy randkowe (witryny takie są wyłączone ze skanowania w witrynie w celu ochrony prywatności osób dotkniętych atakami).
  • Alerty o wyciekach danych: Powiadomienie użytkownika, jeśli jego adres e-mail zostanie znaleziony w nowym wycieku danych.
  • Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Ta usługa umożliwia otrzymywanie od czasu do czasu porad w zakresie bezpieczeństwa korzystania z Internetu od firmy Mozilla.

  Użytkownik ponosi odpowiedzialność w zakresie ochrony kont internetowych przez zastosowanie silnych, niepowtarzających się haseł, pytań zabezpieczających, uwierzytelniania dwuskładnikowego, menedżerów haseł i innych środków bezpieczeństwa. Mimo że operatorzy usługi Firefox Monitor i witryny Have I Been Pwned? dokładają wszelkich starań, aby zapewnić aktualność danych, nie ma gwarancji, że którekolwiek z tych źródeł będzie dysponować kompletnymi lub aktualnymi informacjami dotyczącymi wszystkich publicznych wycieków danych.

  (d) Funkcja Firefox Notes umożliwia zapisywanie notatek w przeglądarce Firefox. Do wyświetlania, edytowania i usuwania notatek na wielu urządzeniach jest wymagane konto Firefox.

  (e) Funkcja Firefox Send umożliwia udostępnianie zaszyfrowanych, automatycznie wygasających plików. Do obsługi plików o dużym rozmiarze jest wymagane konto Firefox.

  (f) Funkcja Firefox Sync umożliwia dostęp do informacji zapisanych w przeglądarce Firefox, między innymi kart, dodatku awesome bar, haseł, zakładek i preferencji przeglądarki, za pośrednictwem wielu urządzeń. Funkcję Firefox Sync można włączać i wyłączać z poziomu sekcji Narzędzia w przeglądarce Firefox. Wymagane jest konto Firefox.

  (g) Firefox Private Network to usługa proxy, która pomaga w bardziej prywatnym przeglądaniu poprzez umieszczenie pośrednika pomiędzy przeglądarką Firefox a Internetem w celu zaciemnienia adresu IP. Wymagane jest konto Firefox.

 4. Zasady prywatności

  Z informacji otrzymanych za pośrednictwem Usług korzystamy zgodnie z postanowieniami dokumentu Polityka prywatności Mozilla. Nasze zasady prywatności określają bardziej szczegółowo dane, które otrzymujemy z każdej usługi:

 5. Komunikacja

  Regularnie przesyłamy użytkownikom wiadomości pomagające w pełni skorzystać z możliwości konta Firefox. Wiadomości takie mogą być wyświetlane w produktach lub przesyłane na adres e-mail skojarzony z kontem Firefox użytkownika i obejmować informacje wdrożeniowe, różne usługi związane z kontem Firefox oraz pokrewne oferty i ankiety. Aby zrezygnować z ich otrzymywania, należy kliknąć łącze w dolnej części pochodzącej od nas wiadomości e-mail.

  Możemy również przesyłać użytkownikom ważne informacje dotyczące konta, takie jak aktualizacje postanowień prawnych lub zasad ochrony prywatności, a także wiadomości bezpieczeństwa, umożliwiające zresetowanie hasła, weryfikację adresu e-mail czy kojarzenie urządzeń. Wiadomości takie są wymagane w celu korzystania z naszych usług i nie można zrezygnować z ich subskrypcji. Z firmą Mozilla można skontaktować się, pisząc na adres Mozilla Corporation Attn: Mozilla — Legal Notices, 331 E. Evelyn Ave., Mountain View, CA 94041 lub adres e-mail legal-notices@mozilla.com.

 6. Zawartość użytkownika w naszych Usługach

  Użytkownik może przekazywać zawartość do firmy Mozilla w ramach korzystania z funkcji Usług. Przekazując zawartość, użytkownik udziela nam niewyłącznej, wolnej od opłat, ważnej na całym świecie licencji na użycie zawartości w kontekście świadczenia Usług. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że jego zawartość nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń firmy Mozilla w zakresie dopuszczalnej zawartości. W celu złożenia skargi w zakresie naruszenia praw autorskich lub praw dotyczących znaków towarowych należy przejść tutaj. Aby zgłosić szkodliwe zrzuty ekranu, należy przesłać nam łącze do nich pocztą e-mail na adres screenshots-report@mozilla.com.

 7. Prawa własności firmy Mozilla

  Firma Mozilla nie nadaje użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej dotyczących Usług, których nie nadano wyraźnie na mocy niniejszych Warunków. Na przykład niniejsze Warunki nie pozwalają na korzystanie przez użytkownika z jakichkolwiek praw autorskich, nazw handlowych, znaków towarowych i usługowych, logo, nazw domen i innych cech marki Mozilla. Usługi są rozpowszechniane na mocy aktualnej wersji Licencji publicznej firmy Mozilla i podlegają jej postanowieniom.

 8. Okres obowiązywania; wypowiedzenie

  Niniejsze Warunki obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub firmę Mozilla. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, dezaktywując konto Firefox i zaprzestając korzystania z Usług.

  Możemy zawiesić lub zablokować dostęp użytkownika do Usług w każdej chwili z jakiegokolwiek powodu, między innymi, jeśli poweźmiemy uzasadnione podejrzenie, że: (i) użytkownik naruszył niniejsze Warunki, (ii) spowodował ryzyko naszej odpowiedzialności prawnej, albo (iii) świadczenie Usług na rzecz użytkownika nie ma uzasadnienia handlowego. Podejmiemy uzasadnione działania w celu powiadomienia użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail przypisanego do konta Firefox lub w momencie podjęcia przez użytkownika próby dostępu do Usług.

  We wszystkich takich przypadkach Warunki utracą ważność, co spowoduje między innymi odebranie licencji na korzystanie z Usług; postanowienia następujących sekcji pozostaną w mocy: Przejęcie odpowiedzialności, Zastrzeżenia prawne; Ograniczenie odpowiedzialności, Inne postanowienia.

 9. Przejęcie odpowiedzialności

  Użytkownik zgadza się bronić, uwolnić od odpowiedzialności i zabezpieczyć firmę Mozilla, jej kontrahentów, współpracowników, licencjodawców i partnerów oraz odpowiednich dyrektorów, przedstawicieli, pracowników i agentów („Strony zabezpieczone”) przed jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich i wydatkami z tym związanymi, co obejmuje między innymi wynagrodzenia reprezentantów w czynnościach prawnych wynikających lub powiązanych z korzystaniem z Usług przez użytkownika (oraz przekazaną przez niego zawartością).

 10. Zastrzeżenia prawne; ograniczenia odpowiedzialności

  USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ SĄ”, ZE WSZYSTKIMI MOŻLIWYMI BŁĘDAMI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO FIRMA MOZILLA I STRONY ZABEZPIECZONE NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE W ZAKRESIE USŁUG, ZARÓWNO WYRAŹNE, JAK I DOROZUMIANE, WŁĄCZAJĄC W TO GWARANCJE BRAKU BŁĘDÓW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYBOREM USŁUG DO OKREŚLONYCH PRZEZ SIEBIE CELÓW, JAKOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ USŁUG, W TYM RYZYKO USUNIĘCIA LUB USZKODZENIA ZAWARTOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB UZYSKANIA DOSTĘPU DO JEGO KONT PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ. NINIEJSZE OGRANICZENIE ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ BEZ WZGLĘDU NA EWENTUALNĄ ZASADNICZĄ NIESKUTECZNOŚĆ WSZELKICH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH; W TAKIM PRZYPADKU NINIEJSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE MIEĆ W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA MOCY PRAWNEJ.

  Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYMAGANYCH PRZEZ PRAWO, FIRMA MOZILLA I STRONY ZABEZPIECZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WYPADKOWE LUB WYNIKOWE CZY ODSZKODOWANIA RETORSYJNE, WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW LUB POWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, UŻYTKOWANIEM USŁUG LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA USŁUG, WŁĄCZNIE Z BEZPOŚREDNIMI I POŚREDNIMI SZKODAMI OBEJMUJĄCYMI UTRATĘ WARTOŚCI, PRZERWY W PRACY, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, AWARIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INNE AWARIE, NAWET JEŚLI ZGŁOSZONO MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I BEZ WZGLĘDU NA CHARAKTER ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWY, DELIKTOWY CZY INNY), NA KTÓRYM OPARTO ROSZCZENIE. ZBIORCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY MOZILLA I STRON ZABEZPIECZONYCH NA MOCY TEJ UMOWY NIE PRZEKROCZY KWOTY 500 USD (PIĘCIUSET DOLARÓW AMERYKAŃSKICH). NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD WYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH LUB SZCZEGÓLNYCH; W TAKIM PRZYPADKU WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA MOCY PRAWNEJ.

 11. Zmiany w postanowieniach niniejszych Warunków

  Firma Mozilla może od czasu do czasu aktualizować niniejsze Warunki, na przykład uwzględniając w nich nowe funkcje Usług lub objaśniając określone postanowienia. Zaktualizowane Warunki zostaną opublikowane w Internecie. Jeżeli zmiany będą istotne, ogłosimy aktualizację za pośrednictwem typowych kanałów firmy Mozilla służących do tego typu komunikacji, takich jak blogi czy fora. Użytkowanie Usług po dacie wejścia w życie takich zmian jest równoważne z ich akceptacją przez użytkownika. Aby ułatwić zapoznawanie się ze zmianami, zamieścimy datę ich wejścia w życie u góry niniejszej strony.

 12. Inne postanowienia

  Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między użytkownikiem a firmą Mozilla w zakresie użytkowania Usług i są regulowane przez prawo stanu Kalifornia (Stany Zjednoczone), z wyłączeniem konfliktu norm prawnych. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wyegzekwowania, pozostałe ich postanowienia pozostaną w pełni mocy. W przypadku rozbieżności między przetłumaczoną wersją Warunków a wersją w języku angielskim, za nadrzędną uznaje ich wersję w języku angielskim.