Warunki korzystania z kont Mozilla

Ostatnia aktualizacja: 1 listopada 2023

Streszczenie

Niniejsza najwyższa sekcja zawiera streszczenie poniższych warunków. Streszczenie ma na celu ułatwienie zrozumienia warunków, należy jednak przeczytać cały dokument, ponieważ wyrażając zgodę na jego postanowienia, użytkownik akceptuje wszystkie jego warunki, a nie tylko wymienione w streszczeniu.

 • Konta Mozilla („Usługi”) obejmują konto użytkownika i pakiet usług świadczonych użytkownikowi przez firmę Mozilla przy użyciu tego konta.
 • Usługi są świadczone w stanie „takie jakie są”, bez udzielania jakichkolwiek gwarancji. Mają zastosowanie istotne ograniczenia odpowiedzialności firmy Mozilla w zakresie jakichkolwiek szkód wynikających z użytkowania Usług.

Warunki świadczenia usług

 1. Wstęp

  Niniejsze Warunki korzystania („Warunki”) regulują korzystanie przez użytkownika z kont Mozilla dostarczanych przez firmę Mozilla („Usługi”).

 2. Konta Mozilla

  Do korzystania z określonych Usług wymagane jest utworzenie konta Mozilla. Podczas rejestracji użytkownik zostanie poproszony o ustawienie hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w zakresie zachowania poufności hasła oraz działań wykonywanych za pośrednictwem jego konta Mozilla. Firma Mozilla nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z nieautoryzowanego użycia konta Mozilla użytkownika.

 3. Usługi

  (a) Mozilla VPN to wirtualna sieć prywatna obsługiwana we współpracy z firmą Mullvad. Wymagane jest konto Mozilla.

  (b) Funkcja Firefox Relay umożliwia zachowanie bezpieczeństwa i prywatności głównego adresu e-mail w usługach internetowych dzięki tworzeniu unikatowych aliasów adresu e-mail, które pozwalają na wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail bez ujawniania głównego adresu e-mail. Wymagane jest konto Mozilla.

  (c) Firefox Monitor to usługa informacyjna promująca bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu, która informuje użytkownika o publicznych wyciekach danych. Użytkownik może skanować adresy e-mail w naszej witrynie w celu wyświetlania informacji dotyczących najbardziej znanych, publicznych wycieków danych. Utworzenie subskrypcji za pomocą konta Mozilla umożliwia dostęp do następującej zawartości:

  • Pełny raport: Kompletna lista publicznie znanych ataków hakerskich, obejmująca wycieki wrażliwych danych z witryn, takich jak serwisy dla dzieci lub dorosłych, czy serwisy randkowe (witryny takie są wyłączone ze skanowania w witrynie w celu ochrony prywatności osób dotkniętych atakami).
  • Alerty o wyciekach danych: Powiadomienie użytkownika, jeśli jego adres e-mail zostanie znaleziony w nowym wycieku danych.
  • Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Ta usługa umożliwia otrzymywanie od czasu do czasu porad w zakresie bezpieczeństwa korzystania z Internetu od firmy Mozilla.

  Użytkownik ponosi odpowiedzialność w zakresie ochrony kont internetowych przez zastosowanie silnych, niepowtarzających się haseł, pytań zabezpieczających, uwierzytelniania dwuskładnikowego, menedżerów haseł i innych środków bezpieczeństwa. Mimo że operatorzy usługi Firefox Monitor i witryny Have I Been Pwned? dokładają wszelkich starań, aby zapewnić aktualność danych, nie ma gwarancji, że którekolwiek z tych źródeł będzie dysponować kompletnymi lub aktualnymi informacjami dotyczącymi wszystkich publicznych wycieków danych.

  (d) Firefox Notes umożliwia tworzenie notatek w przeglądarce Firefox. Do wyświetlania, edytowania i usuwania notatek na wielu urządzeniach jest wymagane konto Mozilla.

  (e) Funkcja Firefox Sync umożliwia dostęp za pośrednictwem wielu urządzeń do informacji zapisanych w przeglądarce Firefox, między innymi kart, dodatku awesome bar, haseł, zakładek i preferencji przeglądarki. Funkcję Firefox Sync można włączać i wyłączać z poziomu sekcji Ustawienia w przeglądarce Firefox. Wymagane jest konto Mozilla.

  (f) Usługa Pocket pomaga odkrywać treści dostosowane do zainteresowań użytkownika i zapisywać je, aby można było do nich wrócić później — na dowolnym urządzeniu i w dowolnym czasie.

 4. Zasady prywatności

  Z informacji otrzymanych za pośrednictwem Usług korzystamy zgodnie z postanowieniami dokumentu Polityka prywatności Mozilla. Nasze zasady prywatności określają bardziej szczegółowo dane, które otrzymujemy z każdej usługi:

 5. Komunikacja

  Regularnie przesyłamy użytkownikom wiadomości pomagające w pełni skorzystać z możliwości konta Mozilla. Wiadomości takie mogą być wyświetlane w produktach lub przesyłane na adres użyty do rejestracji przez a użytkownik i obejmować informacje wdrożeniowe, różne usługi związane z kontem Mozilla oraz pokrewne oferty i ankiety. Użytkownik może również zdecydować się na otrzymywanie innych rodzajów wiadomości e-mail.

  Subskrypcje wiadomości e-mail od firmy Mozilli można zmienić w naszych wiadomościach e-mail (przez kliknięcie łącza u dołu strony) lub w przeglądarce (należy wybrać kolejno Firefox / Preferencje / Synchronizacja / Zarządzaj kontem / Ustawienia poczty).

  Możemy również przesyłać użytkownikom ważne informacje dotyczące konta, takie jak aktualizacje postanowień prawnych lub zasad ochrony prywatności, a także wiadomości bezpieczeństwa, umożliwiające zresetowanie hasła, weryfikację adresu e-mail czy kojarzenie urządzeń. Wiadomości takie są wymagane w celu korzystania z naszych usług i nie można zrezygnować z ich subskrypcji. Z firmą Mozilla można skontaktować się, pisząc na adres Mozilla Corporation Attn: Mozilla – Legal Notices 149 New Montgomery St, 4th Floor, San Francisco, CA 94105 lub adres e-mail legal-notices@mozilla.com

 6. Zawartość użytkownika w naszych Usługach

  Użytkownik może przekazywać zawartość do firmy Mozilla w ramach korzystania z funkcji Usług. Przekazując zawartość, użytkownik udziela nam niewyłącznej, wolnej od opłat, ważnej na całym świecie licencji na świadczenia Usług. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że jego zawartość nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń firmy Mozilla w zakresie dopuszczalnej zawartości. W celu złożenia skargi w zakresie naruszenia praw autorskich lub praw dotyczących znaków towarowych należy przejść tutaj.

 7. Prawa własności firmy Mozilla

  Firma Mozilla nie nadaje użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej dotyczących Usług, których nie nadano wyraźnie na mocy niniejszych Warunków. Na przykład niniejsze Warunki nie pozwalają na korzystanie przez użytkownika z jakichkolwiek praw autorskich, nazw handlowych, znaków towarowych i usługowych, logo, nazw domen i innych cech marki Mozilla.

 8. Okres obowiązywania; wypowiedzenie

  Niniejsze Warunki obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub firmę Mozilla. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, usuwając konto Mozilla, zaprzestając korzystania z Usług oraz, zależnie od przypadku, rezygnując z subskrypcji naszych wiadomości e-mail.

  Możemy zawiesić lub zablokować dostęp użytkownika do Usług w każdej chwili z jakiegokolwiek powodu, między innymi, jeśli poweźmiemy uzasadnione podejrzenie, że: (i) użytkownik naruszył niniejsze Warunki, (ii) spowodował ryzyko naszej odpowiedzialności prawnej, albo (iii) świadczenie Usług na rzecz użytkownika nie ma uzasadnienia handlowego. Podejmiemy uzasadnione działania w celu powiadomienia użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail przypisanego do konta Mozilla lub w momencie podjęcia przez użytkownika próby dostępu do Usług.

  We wszystkich takich przypadkach Warunki utracą ważność, co spowoduje między innymi odebranie licencji na korzystanie z Usług; postanowienia następujących sekcji pozostaną w mocy: Przejęcie odpowiedzialności, Zastrzeżenia prawne; Ograniczenie odpowiedzialności, Inne postanowienia.

 9. Przejęcie odpowiedzialności

  Użytkownik zgadza się bronić, uwolnić od odpowiedzialności i zabezpieczyć firmę Mozilla, jej kontrahentów, współpracowników, licencjodawców i partnerów oraz odpowiednich dyrektorów, przedstawicieli, pracowników i agentów („Strony zabezpieczone”) przed jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich i wydatkami z tym związanymi, co obejmuje między innymi wynagrodzenia reprezentantów w czynnościach prawnych wynikających lub powiązanych z korzystaniem z Usług przez użytkownika (oraz przekazaną przez niego zawartością).

 10. Zastrzeżenia prawne; ograniczenia odpowiedzialności

  USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ SĄ”, ZE WSZYSTKIMI MOŻLIWYMI BŁĘDAMI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO FIRMA MOZILLA I STRONY ZABEZPIECZONE NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE W ZAKRESIE USŁUG, ZARÓWNO WYRAŹNE, JAK I DOROZUMIANE, WŁĄCZAJĄC W TO GWARANCJE BRAKU BŁĘDÓW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYBOREM USŁUG DO OKREŚLONYCH PRZEZ SIEBIE CELÓW, JAKOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ USŁUG, W TYM RYZYKO USUNIĘCIA LUB USZKODZENIA ZAWARTOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB UZYSKANIA DOSTĘPU DO JEGO KONT PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ. NINIEJSZE OGRANICZENIE ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ BEZ WZGLĘDU NA EWENTUALNĄ ZASADNICZĄ NIESKUTECZNOŚĆ WSZELKICH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH; W TAKIM PRZYPADKU NINIEJSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE MIEĆ W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA MOCY PRAWNEJ.

  Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYMAGANYCH PRZEZ PRAWO, FIRMA MOZILLA I STRONY ZABEZPIECZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WYPADKOWE LUB WYNIKOWE CZY ODSZKODOWANIA RETORSYJNE, WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW LUB POWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, UŻYTKOWANIEM USŁUG LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA USŁUG, WŁĄCZNIE Z BEZPOŚREDNIMI I POŚREDNIMI SZKODAMI OBEJMUJĄCYMI UTRATĘ WARTOŚCI, PRZERWY W PRACY, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, AWARIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INNE AWARIE, NAWET JEŚLI ZGŁOSZONO MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I BEZ WZGLĘDU NA CHARAKTER ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWY, DELIKTOWY CZY INNY), NA KTÓRYM OPARTO ROSZCZENIE. ZBIORCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY MOZILLA I STRON ZABEZPIECZONYCH NA MOCY TEJ UMOWY NIE PRZEKROCZY KWOTY 500 USD (PIĘCIUSET DOLARÓW AMERYKAŃSKICH). NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD WYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH LUB SZCZEGÓLNYCH; W TAKIM PRZYPADKU WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA MOCY PRAWNEJ.

 11. Zmiany w postanowieniach niniejszych Warunków

  Firma Mozilla może od czasu do czasu aktualizować niniejsze Warunki, na przykład uwzględniając w nich nową Usługę, funkcje Usług lub objaśniając określone postanowienia. Zaktualizowane Warunki zostaną opublikowane w Internecie. Jeżeli zmiany będą istotne, ogłosimy aktualizację za pośrednictwem typowych kanałów firmy Mozilla służących do tego typu komunikacji, takich jak blogi czy fora. Użytkowanie Usług po dacie wejścia w życie takich zmian jest równoważne z ich akceptacją przez użytkownika. Aby ułatwić zapoznawanie się ze zmianami, zamieścimy datę ich wejścia w życie u góry niniejszej strony.

 12. Inne postanowienia

  Niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Kalifornia (Stany Zjednoczone), z wyłączeniem przepisów o konflikcie norm prawnych. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wyegzekwowania, pozostałe ich postanowienia pozostaną w pełni mocy. W przypadku rozbieżności między przetłumaczoną wersją Warunków a wersją w języku angielskim, za nadrzędną uznaje ich wersję w języku angielskim.