Warunki użytkowania witryn i kanałów komunikacyjnych

23 czerwca 2016 r.

Warunki użytkowania

1. Wstęp

Należy uważnie zapoznać się z całością postanowień niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Warunkami”), ponieważ wyjaśnia on prawa i obowiązki użytkownika podczas korzystania z witryn firmy Mozilla (zwanych dalej „Witrynami”) oraz powiązanych kanałów, mediów społecznościowych, biuletynów, repozytoriów kodu źródłowego oraz wiadomości e-mail (razem z Witrynami określanych zbiorczo terminem „Kanały komunikacyjne”). Uzyskując dostęp do Kanałów komunikacyjnych lub rejestrując się w celu jego otrzymania, użytkownik wyraża zgodę na związanie się tymi Warunkami.

Nasze Witryny obejmują szereg domen, takich jak mozilla.org, mozillians.org, firefox.com, mozillafestival.org, openstandard.com, openbadges.org i webmaker.org. Nasze witryny można również rozpoznać po nazwach, takich jak Bugzilla@Mozilla, BMO, MozWiki, MoPad, Webmaker, MozReps, MDN, Marketplace, One and Done, SUMO czy AMO. Niektóre z naszych Witryn udostępniają użytkownikowi łącza, aplikacje i dodatki pochodzące od innych firm i podlegające odrębnym Warunkom.

2. Rejestracja konta

Niektóre Witryny wymagają rejestracji konta w celu dostępu do dodatkowych ich funkcji lub innych usług firmy Mozilla. Użytkownikowi zostaną w niektórych przypadkach przedstawione dodatkowe, dotyczące ich regulaminy. Odpowiedzialność za wszelkie działania związane z kontem ponosi jego użytkownik.

Niektóre Witryny umożliwiają podczas rejestracji utworzenie nazwy użytkownika. Korzystanie z nazwy użytkownika musi być zgodne z naszą Polityką dozwolonego użytku.

3. Licencjonowanie zawartości

Nasze Kanały komunikacyjne zawierają m.in. artykuły, zdjęcia, fotografie, komentarze, kod oprogramowania, klipy audio i wideo oraz inne materiały (zbiorczo określane „Zawartością”). Autorami Zawartości jest firma Mozilla, uczestnicy projektów firmy Mozilla oraz inne źródła.

Zawartość autorstwa firmy Mozilla jest z zasady udostępniana publicznie z przeznaczeniem do użytku na warunkach licencji otwartych, takich jak Creative Commons (w przypadku środków wyrazu) czy Licencji publicznej firmy Mozilla (w przypadku kodu oprogramowania). W większości przypadków prosimy uczestników projektów firmy Mozilla o udostępnianie Zawartości na podstawie licencji otwartych.

Część Zawartości w naszych Kanałach komunikacyjnych pochodzi jednak ze źródeł, które zabraniają dalszego jej wykorzystanie bez uprzedniej zgody. W miarę możliwości informacje o obowiązującej w danym przypadku licencji można znaleźć w stopce Witryny lub w samej Zawartości. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie tego rodzaju zastrzeżeń prawnych. Należy zwrócić uwagę, że:

  • Niekiedy Zawartość jednoznacznie wskazuje, że jej Autor nie zamierza stosować licencji otwartej. W celu wykorzystania tego rodzaju Zawartości należy uprzednio skontaktować się z jej autorem lub jego przedstawicielem i uzyskać jego zgodę. Zapytania dotyczące zawartości autorstwa firmy Mozilla można wysyłać na adres: licensing@mozilla.org.
  • Niekiedy Zawartość zawiera znaki towarowe, oznaczenia handlowe, logotypy i zasoby marki firmy Mozilla i innych firm (zwane dalej „Znakami towarowymi”). Poza nielicznymi, ograniczonymi przypadkami, Znaków towarowych nie wolno używać bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela.  Więcej informacji o znakach towarowych firmy Mozilla.
  • Oprogramowanie używane przez Witryny jest objęte licencją MPL lub podobnymi, mało restryktywnymi licencjami typu open source. Więcej informacji na temat konkretnych licencji można znaleźć w odpowiednim kodzie źródłowym lub w repozytorium GitHub.

4. Przesyłana Zawartość

Podczas interakcji z naszymi Kanałami komunikacyjnymi użytkownik może przesyłać własną Zawartość, np. komentując artykuły, blogując lub przesyłając kod, grafikę lub materiały pisemne (w każdym przypadku określane dalej jako „Przesyłany materiał”). O ile Przesyłane materiały nie podlegają odrębnej umowie z firmą Mozilla, która w takim przypadku będzie obowiązującą, to:

W przypadku Materiałów przesyłanych do prowadzonych przez firmę Mozilla projektów open source:

  • Użytkownik zgadza się udzielić licencji na Przesyłane materiały na warunkach określonych w licencji projektu open source, w którym uczestniczy. Więcej informacji na temat konkretnych licencji można znaleźć w odpowiednim kodzie źródłowym lub w repozytorium GitHub.

W przypadku wszystkich pozostałych Przesyłanych materiałów użytkownik wyraża zgodę na następujące postanowienia:

  • Użytkownik zaświadcza, że Przesyłany materiał jest zgodny z niniejszymi Warunkami, Warunkami korzystania firmy Mozilla oraz wszelkimi innymi dodatkowymi warunkami, jakie mogą obowiązywać w przypadku danego Przesyłanego materiału.
  • Użytkownik niniejszym udziela nam niewyłącznej, bezpłatnej, ogólnoświatowej licencji z prawem do sublicencjonowania Przesyłanego materiału (podmiotom, z którymi współpracujemy), zezwalającej na jego wykorzystywanie w związku z Kanałem komunikacyjnym oraz w celach promujących misję, produkty i usługi firmy Mozilla, tak w Internecie, jak i poza nim.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Przesłane materiały mogą być dostępne dla innych zarejestrowanych użytkowników danej usługi lub dostępne publicznie.
  • Jeśli Przesyłany materiał zawiera środki wyrazu lub kod oprogramowania, użytkownik wyraża zgodę na ich licencjonowanie na zasadach zgodnych z Witryną, do jakiej go przesyła.
  • Użytkownik zaświadcza, że jest w posiadaniu wszelkich praw niezbędnych do udzielenia przekazywanych niniejszym praw i że rozważane w ramach niniejszych Warunków zastosowania nie naruszają praw własności ani własności intelektualnej żadnych osób trzecich.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Mozilla zastrzega sobie wedle własnego uznania prawo do rewizji, zmiany lub usunięcia dowolnego Przesłanego materiału, który uzna za niewłaściwy lub naruszający niniejsze Warunki.

5. Zasady prywatności i ciasteczka

Zasady prywatności dotyczące witryn, komunikacji i ciasteczek opisują, jak traktujemy informacje otrzymane od użytkownika w związku z naszymi Kanałami komunikacyjnymi. Zasady prywatności wyjaśniają na przykład, że umieszczamy w naszych witrynach określone ciasteczka i że użytkownik może zrezygnować z ich otrzymywania.

6. Kanały komunikacyjne i wydarzenia

Jeśli użytkownik zasubskrybuje nasze biuletyny lub zarejestruje konto związane z którąś z naszych Witryn, może otrzymywać od nas powiązane ze swoim kontem wiadomości e-mail (na przykład aktualizacje bezpieczeństwa czy też informacji prawnych lub zasad prywatności).

Niektóre z naszych Witryn zawierają narzędzia online, które umożliwiają użytkownikowi wysyłanie wiadomości e-mail do innych osób. Użytkownik może np. zaprosić swoje kontakty na zdarzenia, korzystając z konta Webmaker. Użytkownik zobowiązuje się nie nadużywać adresów e-mail innych osób (na przykład poprzez wysyłanie spamu).

Inne Witryny, np. MozReps i Webmaker, udostępniają narzędzia, które umożliwiają użytkownikom organizowanie poza Internetem wydarzeń, w których każdy może wziąć udział. Biorąc udział w takich wydarzeniach, należy kierować się ostrożnością i zdrowym rozsądkiem.

7. Zgłoszenia nadużyć

Więcej informacji na temat zgłaszania roszczeń do praw autorskich lub naruszeń znaków towarowych można znaleźć tutaj: https://www.mozilla.org/about/legal/report-infringement/.

8. Okres obowiązywania; wypowiedzenie

Niniejsze Warunki obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub firmę Mozilla. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie, zaprzestając korzystania z Komunikacji i, zależnie od przypadku, usuwając swoje konto.

Firma Mozilla może w każdej chwili z dowolnego powodu zawiesić lub zablokować dostęp użytkownika do Kanału komunikacyjnego, między innymi w sytuacji, gdy poweźmie uzasadnione podejrzenie, że: (i) użytkownik naruszył niniejsze Warunki lub Politykę dozwolonego użytku, (ii) użytkownik spowodował ryzyko odpowiedzialności prawnej firmy Mozilla lub (iii) oferowanie użytkownikowi Kanału komunikacyjnego nie ma już uzasadnienia handlowego.

We wszystkich takich przypadkach Warunki przestaną obowiązywać. W mocy pozostaną jednak ich postanowienia z wymienionych niżej sekcji: Przejęcie odpowiedzialności, Zastrzeżenia prawne; Ograniczenie odpowiedzialności, Inne postanowienia.

9. Przejęcie odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się podjąć obrony firmy Mozilla, jej kontrahentów, współpracowników, licencjodawców i partnerów oraz odpowiednich dyrektorów, przedstawicieli, pracowników i agentów („Strony zabezpieczone”), a także przejąć ich odpowiedzialność i zabezpieczyć przed szkodami w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich i wydatków z tym związanymi, obejmujących m.in. wynagrodzenia przedstawicieli prawnych, wynikających lub powiązanych z korzystaniem z Kanałów komunikacyjnych przez użytkownika (w tym między innymi z przesłanej przez niego zawartości lub naruszenia przez niego postanowień niniejszych Warunków).

10. Zastrzeżenia prawne; ograniczenia odpowiedzialności

KANAŁY KOMUNIKACYJNE SĄ UDOSTĘPNIANE „W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ SĄ”, ZE WSZYSTKIMI MOŻLIWYMI BŁĘDAMI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO FIRMA MOZILLA I STRONY ZABEZPIECZONE NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE W ZAKRESIE KANAŁÓW KOMUNIKACYJNYCH, ZARÓWNO WYRAŹNE, JAK I DOROZUMIANE, WŁĄCZAJĄC W TO GWARANCJE BRAKU BŁĘDÓW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTYWANIEM KOMUNIKACJI DO WŁASNYCH CELÓW ORAZ Z ICH JAKOŚCIĄ I SKUTECZNOŚCIĄ, MIĘDZY INNYMI RYZYKO USUNIĘCIA LUB USZKODZENIA ZAWARTOŚCI UŻYTKOWNIKA, UZYSKANIA DOSTĘPU DO JEGO DANYCH PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ LUB NIEWŁAŚCIWEGO WYKORZYSTANIA LUB PRZYWŁASZCZENIA PRZESŁANYCH PRZEZ NIEGO MATERIAŁÓW PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW. NINIEJSZE OGRANICZENIE ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ BEZ WZGLĘDU NA EWENTUALNĄ ZASADNICZĄ NIESKUTECZNOŚĆ WSZELKICH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH; W TAKIM PRZYPADKU NINIEJSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE MIEĆ W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA MOCY PRAWNEJ.

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYMAGANYCH PRZEZ PRAWO, FIRMA MOZILLA I STRONY ZABEZPIECZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WYPADKOWE LUB WYNIKOWE CZY ODSZKODOWANIA RETORSYJNE, WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW LUB POWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, UŻYTKOWANIEM KANAŁÓW KOMUNIKACYJNYCH LUB NIEMOŻNOŚCIĄ ICH UŻYTKOWANIA, WŁĄCZNIE Z BEZPOŚREDNIMI I POŚREDNIMI SZKODAMI OBEJMUJĄCYMI UTRATĘ WARTOŚCI, PRZERWY W PRACY, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, AWARIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INNE AWARIE, NAWET JEŚLI ZGŁOSZONO MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I BEZ WZGLĘDU NA CHARAKTER ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWY, DELIKTOWY CZY INNY), NA KTÓRYM OPARTO ROSZCZENIE. ZBIORCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY MOZILLA I STRON ZABEZPIECZONYCH NA MOCY TEJ UMOWY NIE PRZEKROCZY KWOTY 500 USD (PIĘCIUSET DOLARÓW AMERYKAŃSKICH). NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD WYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH LUB SZCZEGÓLNYCH; W TAKIM PRZYPADKU WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA MOCY PRAWNEJ.

11. Zmiany w postanowieniach niniejszych Warunków

Niniejsze Warunki mogą być przez nas co jakiś czas aktualizowane, na przykład po to, aby uwzględnić w nich nowe funkcje Kanałów komunikacyjnych lub objaśnić określone postanowienia. Zaktualizowane Warunki zostaną opublikowane w Internecie. Jeśli zmiany będą istotne, ogłosimy aktualizację za pośrednictwem typowych kanałów firmy służących do tego typu ogłoszeń, takich jak wpisy na blogach, banery, wiadomości e-mail czy fora. Dalsze użytkowanie Kanałów komunikacyjnych po dacie wejścia w życie takich zmian jest równoważne z ich akceptacją przez użytkownika. Aby ułatwić zapoznawanie się ze zmianami, zamieścimy datę ich wejścia w życie u góry niniejszej strony.

12. Inne postanowienia

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Mozilla odnośnie do Kanałów komunikacyjnych i zastępują wszystkie wcześniejsze wersje niniejszych Warunków. Kanały komunikacyjne i niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Kalifornia (Stany Zjednoczone), z wyłączeniem przepisów o konflikcie norm prawnych. Wyłącznymi sądami właściwymi dla wszelkich roszczeń i sporów wynikających z Kanałów komunikacyjnych lub niniejszych Warunków są sądy w okręgu Santa Clara w stanie Kalifornia. Użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję personalną tych sądów. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wyegzekwowania, pozostałe ich postanowienia pozostaną w pełni mocy. W przypadku rozbieżności między przetłumaczoną wersją Warunków a wersją w języku angielskim, za nadrzędną uznaje ich wersję w języku angielskim. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami a obowiązującymi w danym przypadku warunkami dodatkowymi, nadrzędne są warunki dodatkowe.

13. Kontakt z nami

Mozilla
Attn: Mozilla – Legal Notices
149 New Montgomery Street
4th Floor
San Francisco, CA 94105
USA
Telefon: 650-903-0800
Faks: 650-903-0875
Legal-notices at mozilla.com