ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟੀ

Firefox ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਮੈਮਰੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ Firefox ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Firefox ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ

ਪਾਸਵਰਡ ਹੀਰੋ

ਰੀਸੈਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। Firefox ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕੋ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿਓ।

ਪਾਸਵਰਡ ਨਿੰਜਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ "ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ"। ਆਪਣੇ Firefox Account ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਗਇਨ ਵੇਰਵੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰਾਂ।

ਪਾਸਵਰਡ ਮਾਸਟਰ

Firefox ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਐਡ-ਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਕਮਾਓ। ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪੱਧਰ ਚੁਣੋ।