ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟੀ

Firefox ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਮੈਮਰੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ Firefox ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Firefox ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ

ਪਾਸਵਰਡ ਹੀਰੋ

ਮੁੜ-ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। Firefox ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਸਕੋ। ਘੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿਓ।

ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਦੂਗਰ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ "ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ"। ਆਪਣੇ Firefox Account ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਗਇਨ ਵੇਰਵੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰਾਂ।

ਪਾਸਵਰਡ ਚੈਂਪੀਅਨ

Firefox ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਐਡ-ਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਕਮਿਊਨਟੀ ਰੇਟਿੰਗ ਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ ਲੱਭੋ।