Firefox-cloudservices: Servicevoorwaarden

Laatst bij gewerkt op dinsdag 10 september 2019

Overzicht

Dit bovenste gedeelte biedt een overzicht van de voorwaarden hieronder. Dit overzicht wordt geboden om uw begrip van de voorwaarden te bevorderen. Het is echter van essentieel belang dat u het gehele document leest omdat wanneer u met deze voorwaarden instemt, u aangeeft dat u met alle voorwaarden instemt en niet alleen met dit overzicht.

 • Firefox-cloudservices (de Services) is een suite aan services die Mozilla u aanbiedt.
 • De Services worden 'in de huidige vorm en staat' aangeboden zonder enige garantie. Er zijn belangrijke limieten van toepassing op de aansprakelijkheid van Mozilla voor eventuele schade die voortvloeit uit uw gebruik van de Services.

Servicevoorwaarden

 1. Inleiding

  Deze Servicevoorwaarden (Voorwaarden) beheersen uw gebruik van Firefox-cloudservices, een suite aan online services die wordt aangeboden door Mozilla (de Services).

 2. Firefox-accounts

  Als u de Services wilt gebruiken, moet u een Firefox-account maken. Tijdens de registratie wordt u gevraagd om een wachtwoord in te stellen. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en voor de activiteiten die plaatsvinden via uw Firefox-account. Mozilla is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die voortvloeien uit ongeautoriseerd gebruik van uw Firefox-account.

 3. Services

  (a) Met Firefox Screenshots kunt u webpagina-inhoud vastleggen die door u of anderen kan worden bekeken.

  (b) Firefox Lockwise biedt u op meerdere apparaten toegang tot wachtwoorden die naar Firefox zijn opgeslagen. Er is een Firefox-account vereist.

  (c) Firefox Monitor is een informatieve service voor het bevorderen van online veiligheid door u in kennis te stellen van openbare gegevensinbreuken. U kunt e-mailadressen op onze website scannen om de bekendste inbreuken te bekijken. Als u zich inschrijft met een Firefox-account, ontvangt u:

  • Een volledig rapport: Dit omvat een complete lijst met publiekelijk bekende hacks, waaronder inbreuken op vertrouwelijke websites, zoals die voor kinderen of volwassen en datingsites (deze websites worden uitgesloten van websitescans om de privacy van deze personen te beschermen).
  • Datalekwaarschuwingen: U wordt gewaarschuwd als uw e-mailadres voorkomt in een nieuw datalek.
  • Veiligheidstips: U ontvangt online veiligheidstips van Mozilla.

  Het is uw verantwoordelijkheid om uw online accounts te beveiligen met sterke en verschillende wachtwoorden, beveiligingsvragen, tweestapsverificatie, wachtwoordbeheerprogramma's en andere veiligheidsmaatregelen. Hoewel Firefox Monitor en Have I Been Pwned? streven naar actuele informatie, is er geen garantie dat ze over volledige en tijdige informatie beschikken met betrekking tot alle openbare datalekken.

  (d) Met Firefox Notes kunt u aantekeningen maken in Firefox. Er is een Firefox-account vereist voor het weergeven, bewerken en verwijderen van uw aantekeningen op apparaten.

  (e) Met Firefox Send kunt u versleutelde bestanden delen die automatisch verlopen. Voor grote bestandsgrootten is een Firefox-account vereist.

  (f) Firefox Sync biedt u toegang tot informatie in meerdere apparaten die in Firefox is opgeslagen, waaronder uw tabbladen, werkbalk, wachtwoorden, bladwijzers en browservoorkeuren. U kunt Firefox Sync inschakelen of uitschakelen via de sectie Tools van Firefox. Er is een Firefox-account vereist.

  (g) Firefox Private Network is een proxyservice die u helpt te surfen met meer privacy doordat er een intermediaire service wordt geplaatst tussen uw Firefox-browser en internet om uw IP adres te verbergen. Er is een Firefox-account vereist.

 4. Privacybeleid

  We gebruiken de informatie die we ontvangen via de Services op de wijze die is beschreven in ons Mozilla-privacybeleid. Onze Privacyverklaringen beschrijven op een uitgebreidere wijze de gegevens die we via de afzonderlijke services ontvangen:

 5. Berichten

  We sturen periodiek berichten om u te helpen optimaal van uw Firefox-account te profiteren. U kunt deze in het product of via het e-mailadres voor uw Firefox-account ontvangen. Deze berichten gaan over ingebruikname, verschillende Firefox-accountservices en gerelateerd aanbiedingen en enquêtes. Als u zich wilt uitschrijven, klikt u daartoe op de koppeling onderaan onze e-mailberichten.

  We sturen mogelijk ook belangrijke accountinformatie, zoals updates voor juridische of privacyvoorwaarden of beveiligingsberichten, zoals voor het opnieuw instellen van wachtwoorden, e-mailverificatie en gekoppelde apparaten. Deze zijn noodzakelijk voor onze services en u kunt zich hier niet voor uitschrijven. U kunt contact op nemen met Mozilla via Mozilla Corporation Attn: Mozilla – Legal Notices 331 E. Evelyn Ave., Mountain View, CA 94041 of legal-notices@mozilla.com

 6. Uw inhoud in onze Services

  U kunt inhoud uploaden naar Mozilla als onderdeel van de functies van de Services. Als u inhoud uploadt, verleent u ons daardoor een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde licentie voor het gebruik van uw inhoud in verband met het aanbieden van de Services. U geeft hierbij aan en garandeert dat uw inhoud geen inbreuk zal maken op welke rechten van derden dan ook en dat deze zal voldoen aan eventuele inhoudrichtlijnen van Mozilla. Klik hier voor het melden van claims met betrekking tot inbreuken op auteursrechten of handelsmerken. Als u ongeoorloofde screenshots wilt melden, stuur ons dan per e-mail een koppeling naar de screenshot op screenshots-report@mozilla.com.

 7. Eigendomsrechten van Mozilla

  Mozilla verleent u geen intellectuele eigendomsrechten in de Services die niet nadrukkelijk in deze Voorwaarden worden vermeld. Deze Voorwaarden verlenen u bijvoorbeeld niet het recht tot het gebruik van auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, logo’s, domeinnamen of andere onderscheidene merkvoorzieningen van Mozilla. De Services worden gedistribueerd onder en zijn onderworpen aan de huidige versie van de Mozilla Public License.

 8. Termijn; Beëindiging

  Deze Voorwaarden blijven van kracht totdat deze door u of Mozilla worden opgezegd. U kunt ervoor kiezen om deze op elk gewenste moment en om welke reden dan ook te beëindigen door uw Firefox-account te deactiveren en uw gebruik van de Services te staken.

  We kunnen uw toegang tot de Services op elk gewenst moment om welke reden dan ook opschorten of beëindigen, waaronder, maar niet beperkt tot, indien we reden hebben te veronderstellen dat: (i) u deze Voorwaarden hebt geschonden, (ii) u een risico of mogelijke juridische blootstelling voor ons in het leven hebt geroepen; of (iii) het aan u aanbieden van de Services voor ons niet langer commercieel levensvatbaar is. We zullen ons redelijke inspanningen getroosten om u in kennis te stellen via het e-mailadres dat aan uw Firefox-account is gekoppeld of de volgende keer dat u probeert toegang te krijgen tot de Services.

  In al dergelijke gevallen zullen deze Voorwaarden worden beëindigd, inclusief, maar niet beperkt tot, uw licentie tot het gebruik van de Services, met uitzondering van de volgende secties, die onverminderd van kracht zullen blijven: Vrijwaring, Disclaimer, Beperking van aansprakelijkheid, Diversen.

 9. Vrijwaring

  U stemt ermee in Mozilla, zijn aannemers, bijdragers, licentiegevers en partners en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers en agenten (Gevrijwaarde partijen) te verdedigen en te vrijwaren tegen, en schadeloos te stellen voor elke en alle vorderingen en aanspraken van derden, waaronder advocaatkosten, die voortvloeien uit of betrekking hebben op uw gebruik van de Services (waaronder, maar niet beperkt tot eventuele inhoud die u hebt geüpload).

 10. Disclaimer; Beperking van aansprakelijkheid

  DE SERVICES WORDEN ‘IN DE HUIDIGE VORM EN STAAT’ GEBODEN MET ALLE GEBREKEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WIJZEN MOZILLA EN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN HIERBIJ ALLE GARANTIES, ONGEACHT OF DEZE NADRUKKELIJK OF IMPLICIET ZIJN, VAN DE HAND, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES DAT DE SERVICES VRIJ ZIJN VAN MANKEMENTEN, GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DAT ER GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT. U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT HET SELECTEREN VAN DE SERVICES VOOR UW DOELEINDEN EN DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE SERVICES, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET RISICO DAT UW INHOUD WORDT VERWIJDERD OF BESCHADIGD RAAKT OF DAT IEMAND ANDERS TOEGANG HEEFT TOT UW ONLINE ACCOUNTS. DEZE BEPERKING BLIJFT ONVERMINDERD VAN KRACHT NIETTEGENSTAANDE HET FALEN VAN WELKE VERHAALSMOGELIJKHEID DAN OOK IN HAAR WEZENLIJKE DOEL. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. HET KAN DUS ZIJN DAT DEZE DISCLAIMER NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

  UITGEZONDERD ZOALS WETTELIJK IS VEREIST, AANVAARDEN MOZILLA EN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR WELKE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, OF GEVOLG- OF MORELE SCHADE DAN OOK DIE VOORTVOEIT UIT OF DIE OP WELKE WIJZE DAN OOK IS VERBONDEN AAN DEZE VOORWAARDEN OF HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE EN INDIRECTE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GOODWILL, WERKSTILSTAND, WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES EN COMPUTERUITVAL OF -STORING, ONGEACHT OF MOZILLA EN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE EN ONGEACHT HET WETTELIJK PRINCIPE (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) WAAROP EEN DERGELIJKE VORDERING IS GEBASEERD. DE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN MOZILLA EN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN ZAL UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN $500 (VIJFHONDERD AMERIKAANSE DOLLAR). IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BIJZONDERE SCHADE NIET TOEGESTAAN. HET KAN DUS ZIJN DAT DEZE UITSLUITING EN BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

 11. Wijziging van de Voorwaarden

  Mozilla kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken ten behoeve van een nieuwe functie van de Services of voor het verduidelijken van een bepaling. De bijgewerkte Voorwaarden worden online geplaatst. Als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we de update aankondigen via de gebruikelijke kanalen van Mozilla voor dergelijke aankondigingen, zoals blogberichten en forums. Uw voortgezette gebruik van de Services na de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen, staat gelijk aan uw instemming met dergelijke wijzigingen. Om het u gemakkelijker te maken deze te controleren, plaatsen we een ingangsdatum bovenaan deze pagina.

 12. Diversen

  Deze Voorwaarden behelzen de volledige overeenkomst tussen u en Mozilla met betrekking tot de Services en worden beheerst door de wetten van de staat Californië, in de Verenigde Staten, met uitzondering van de bepalingen inzake strijdigheid tussen wettelijke bepalingen. Als een gedeelte van deze voorwaarden nietig of onafdwingbaar wordt geacht, zullen de resterende gedeelten onverminderd van kracht blijven. In het geval van een conflict tussen een vertaalde versie van deze Voorwaarden en de Engelstalige versie, prevaleert de Engelstalige versie.