Servicevoorwaarden van de Mozilla-accounts

Laatst bij gewerkt op woensdag 1 november 2023

Overzicht

Dit bovenste gedeelte biedt een overzicht van de voorwaarden hieronder. Dit overzicht wordt geboden om uw begrip van de voorwaarden te bevorderen. Het is echter van essentieel belang dat u het gehele document leest omdat wanneer u met deze voorwaarden instemt, u aangeeft dat u met alle voorwaarden instemt en niet alleen met dit overzicht.

 • Mozilla-accounts (de Services) omvatten uw account en de suite aan services die door Mozilla via dat account voor u worden verzorgd.
 • De Services worden 'in de huidige vorm en staat' aangeboden zonder enige garantie. Er zijn belangrijke limieten van toepassing op de aansprakelijkheid van Mozilla voor eventuele schade die voortvloeit uit uw gebruik van de Services.

Servicevoorwaarden

 1. Inleiding

  Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") beheersen uw gebruik van Mozilla-accounts, een suite aan online services die wordt aangeboden door Mozilla (de Services).

 2. Mozilla-accounts

  Als u de Services wilt gebruiken, moet u een Mozilla-account maken. Tijdens de registratie wordt u gevraagd om een wachtwoord in te stellen. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en voor de activiteiten die plaatsvinden via uw Mozilla-account. Mozilla is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die voortvloeien uit ongeautoriseerd gebruik van uw Mozilla-account.

 3. Services

  (a) Mozilla VPN is een Virtual Private Network dat wordt verzorgd in samenwerking met Mullvad. Er is een Mozilla-account vereist.

  (b) Met Firefox Relay kunt u uw primaire e-mailadres veilig en privé houden ten aanzien van online services. U maakt voor dit doel unieke alias-e-mailadressen waarmee u e-mail kunt verzenden en ontvangen, zonder dat uw primaire e-mailadres bekend wordt. Er is een Mozilla-account vereist.

  (c) Firefox Monitor is een informatieve service voor het bevorderen van online veiligheid door u in kennis te stellen van openbare gegevensinbreuken. U kunt e-mailadressen op onze website scannen om de bekendste inbreuken te bekijken. Als u zich inschrijft met een Mozilla-account, ontvangt u:

  • Een volledig rapport: Dit omvat een complete lijst met publiekelijk bekende hacks, waaronder inbreuken op vertrouwelijke websites, zoals die voor kinderen of volwassen en datingsites (deze sites worden uitgesloten van websitescans om de privacy van deze personen te beschermen).
  • Inbreukwaarschuwingen: U wordt gewaarschuwd als uw e-mailadres is opgenomen in een nieuwe gegevensinbreuk.
  • Veiligheidstips: U ontvangt online veiligheidstips van Mozilla.

  Het is uw verantwoordelijkheid om uw online accounts te beveiligen met sterke en verschillende wachtwoorden, beveiligingsvragen, tweestapsverificatie, wachtwoordbeheerprogramma's en andere veiligheidsmaatregelen. Hoewel Firefox Monitor en Have I Been Pwned? streven naar actuele informatie, is er geen garantie dat ze over volledige en tijdige informatie beschikken met betrekking tot alle openbare gegevensinbreuken.

  (d) Met Firefox Notes kunt u aantekeningen maken in Firefox. Er is een Mozilla-account vereist voor het weergeven, bewerken en verwijderen van uw aantekeningen op apparaten.

  (e) Firefox sync biedt u toegang tot informatie op meerdere apparaten die in Firefox is opgeslagen, waaronder uw tabbladen, werkbalk, wachtwoorden, bladwijzers en browservoorkeuren. U kunt Firefox sync inschakelen of uitschakelen via de sectie Instellingen van Firefox. Er is een Mozilla-account vereist.

  (f) Pocket helpt u fantastische content te ontdekken die is afgestemd op uw persoonlijke interesses en om deze content op te slaan, zodat u deze later, wanneer u maar wilt, op welk apparaat dan ook kunt bekijken.

 4. Privacybeleid

  We gebruiken de informatie die we ontvangen via de Services op de wijze die is beschreven in ons Mozilla-privacybeleid. Onze Privacykennisgevingen beschrijven op een uitgebreidere wijze de gegevens die we via de afzonderlijke services ontvangen:

 5. Communicatie

  We sturen periodiek berichten om u te helpen optimaal van uw Mozilla-account te profiteren. U kunt deze in het product ontvangen of via het e-mailadres waarmee u zich hebt geregistreerd. Deze berichten gaan over ingebruikname, verschillende Mozilla-accountservices en gerelateerde aanbiedingen en enquêtes. U ontvangt mogelijk ook andere typen e-mailberichten.

  U kunt uw e-mailabonnementen bij Mozilla wijzigen via onze e-mails (klik hiertoe op de link onderaan de e-mail) of via de browser (ga naar Firefox / Voorkeuren / Sync / Account beheren / E-mailvoorkeuren).

  We sturen mogelijk ook belangrijke accountinformatie, zoals updates voor juridische of privacyvoorwaarden of beveiligingsberichten, zoals voor het opnieuw instellen van wachtwoorden, e-mailverificatie en gekoppelde apparaten. Deze zijn noodzakelijke voor onze services en u kunt zich hier niet voor uitschrijven. U kunt contact op nemen met Mozilla via Mozilla Corporation Attn: Mozilla – Legal Notices 149 New Montgomery St, 4th Floor, San Francisco, CA 94105 of legal-notices@mozilla.com

 6. Uw content in onze Services

  U kunt content uploaden naar Mozilla als onderdeel van de functies van de Services. Als u content uploadt, verleent u ons daardoor een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde licentie voor het gebruik van uw content voor het verzorgen van de Services. U geeft hierbij aan en garandeert dat uw content geen inbreuk zal maken op welke rechten van derden dan ook en dat deze zal voldoen aan eventuele contentrichtlijnen van Mozilla. Hier vindt u informatie over het melden van claims met betrekking tot inbreuken op auteursrechten of handelsmerken.

 7. Eigendomsrechten van Mozilla

  Mozilla verleent u geen intellectuele eigendomsrechten in de Services die niet nadrukkelijk in deze Voorwaarden worden vermeld. Deze Voorwaarden verlenen u bijvoorbeeld niet het recht tot het gebruik van auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, logo's, domeinnamen of andere onderscheidene merkvoorzieningen van Mozilla.

 8. Termijn; Beëindiging

  Deze Voorwaarden blijven van kracht totdat deze door u of Mozilla worden opgezegd. U kunt ervoor kiezen om deze op elk gewenste moment en om welke reden dan ook te beëindigen door uw Mozilla-account te verwijderen en, indien van toepassing, u uit te schrijven voor onze e-mails.

  We kunnen uw toegang tot de Services op elk gewenst moment om welke reden dan ook opschorten of beëindigen, waaronder, maar niet beperkt tot, indien we reden hebben te veronderstellen dat: (i) u deze Voorwaarden hebt geschonden, (ii) u een risico of mogelijke juridische blootstelling voor ons in het leven hebt geroepen; of (iii) het aan u aanbieden van de Services voor ons niet langer commercieel levensvatbaar is. We zullen ons redelijke inspanningen getroosten om u in kennis te stellen via het e-mailadres dat aan uw Mozilla-account is gekoppeld of de volgende keer dat u probeert toegang te krijgen tot de Services.

  In al dergelijke gevallen zullen deze Voorwaarden worden beëindigd, inclusief, maar niet beperkt tot, uw licentie tot het gebruik van de Services, met uitzondering van de volgende secties, die onverminderd van kracht zullen blijven: Vrijwaring, Disclaimer, Beperking van aansprakelijkheid, Diversen.

 9. Vrijwaring

  U stemt ermee in Mozilla, zijn aannemers, bijdragers, licentiegevers en partners en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers en agenten (Gevrijwaarde partijen) te verdedigen en te vrijwaren tegen, en schadeloos te stellen voor elke en alle vorderingen en aanspraken van derden, waaronder advocaatkosten, die voortvloeien uit of betrekking hebben op uw gebruik van de Services (waaronder, maar niet beperkt tot eventuele inhoud die u hebt geüpload).

 10. Disclaimer; Beperking van aansprakelijkheid

  DE SERVICES WORDEN 'IN DE HUIDIGE VORM EN STAAT' GEBODEN MET ALLE GEBREKEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WIJZEN MOZILLA EN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN HIERBIJ ALLE GARANTIES, ONGEACHT OF DEZE NADRUKKELIJK OF IMPLICIET ZIJN, VAN DE HAND, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES DAT DE SERVICES VRIJ ZIJN VAN MANKEMENTEN, GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAAHEID, GESCHIKT VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DAT ER GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT. U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT HET SELECTEREN VAN DE SERVICES VOOR UW DOELEINDEN EN DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE SERVICES, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET RISICO DAT UW INHOUD WORDT VERWIJDERD OF BESCHADIGD RAAKT OF DAT IEMAND ANDERS TOEGANG HEEFT TOT UW ONLINE ACCOUNTS. DEZE BEPERKING BLIJFT ONVERMINDERD VAN KRACHT NIETTEGENSTAANDE HET FALEN VAN WELKE VERHAALSMOGELIJKHEID DAN OOK IN HAAR WEZENLIJKE DOEL. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANCTIES NIET TOEGESTAAN. HET KAN DUS ZIJN DAT DEZE DISCLAIMER NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

  UITGEZONDERD ZOALS WETTELIJK IS VEREIST, AANVAARDEN MOZILLA EN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR WELKE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, OF GEVOLG- OF MORELE SCHADE DAN OOK DIE VOORTVOEIT UIT OF DIE OP WELKE WIJZE DAN OOK IS VERBONDEN AAN DEZE VOORWAARDEN OF HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE EN INDIRECTE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GOODWILL, WERKSTILSTAND, WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES EN COMPUTERUITVAL OF -STORING, ONGEACHT OF MOZILLA EN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE EN ONGEACHT HET WETTELIJK PRINCIPE (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZIN) WAAROP EEN DERGELIJKE VORDERING IS GEBASEERD. DE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN MOZILLA EN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN ZAL UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN $500 (VIJF HONDERD AMERIKAANSE DOLLAR). IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BIJZONDER SCHADE NIET TOEGESTAAN. HET KAN DUS ZIJN DAT DEZE UITSLUITING EN BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

 11. Wijziging van de Voorwaarden

  Mozilla kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken ten behoeve van een nieuw functie van de Services of voor het verduidelijken van een bepaling. De bijgewerkte Voorwaarden worden online geplaatst. Als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we de update aankondigen via de gebruikelijke kanalen van Mozilla voor dergelijke aankondigen, zoals blogberichten en forums. Uw voortgezette gebruik van de Services na de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen, staat gelijk aan uw instemming met dergelijke wijzigingen. Om het u gemakkelijker te maken deze te controleren, plaatsen we een ingangsdatum bovenaan deze pagina.

 12. Diversen

  Deze voorwaarden worden beheerst door de wetgeving van de staat Californië van de Verenigde Staten, met uitsluiting van bepalingen inzake conflicterende wetgeving. Als een gedeelte van deze voorwaarden nietig of onafdwingbaar wordt geacht, zullen de resterende gedeelten onverminderd van kracht blijven. In het geval van een conflict tussen een vertaalde versie van deze Voorwaarden en de Engelstalige versie, prevaleert de Engelstalige versie.