• သီးသန့်တည်ရှိမှု - မူဝါဒထက်ပိုသည်

    သင့်အတွက် Firefox သည် အခြားနောက်ယောင်ခံကွတ်ကီးများကို Linux ပေါ်တွင်ပိတ်ဆို့ထားသည်။
  • နှစ်ဆပိုမိုမြန်ဆန်

    Chrome ထက်မန်မိုရီ 30%အသုံးပြုနည်းသော၊မြန်ဆန်သော၊လုံခြုံရေးကောင်းသောFirefoxကိုရယူလိုက်ပါ။
  • ရယူနိုင်သောအရင်းအမြစ်

    Linux ကဲ့သို့ Firefox ၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် open source ဖြစ်သည်။