အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်၊
လူသားအတွက်ဖြစ်သော အင်တာနက်။

မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်တို့ Mozilla သည် ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် အင်တာနက်ကို ရှင်သန်စေရန်၊ပွင့်လင်းပြီးလူတိုင်းသုံးစွဲနိုင်ရန် ကူညီပေးသော အင်တာနက်ပေါ်တွင် အကျိုးအမြတ်မယူသော ချန်ပီယံများဖြစ်ကြသည်။

ကျွနု်ပ်တို့၏သက်ရောက်မှု

အင်တာနက်အား ကျန်းမာနေစေရန်၊ ပွင့်လင်းမှု ရှိစေရန် နှင့် လူတိုင်း သုံးဆွဲနိုင်ရန်အတွက် ဝတ်ဘ် သုံးကိရိယာများ အား ထုတ်လုပ်ပြီး လူတိုင်းအတွက် တန်ဖိုးရှိသော အင်တာနက်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိ

ကျွနု်ပ်တို့၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ

ဝတ်ဘ်အားတည်ဆောက်ရာတွင် ပွင့်လင်းပြီး ဆန်းသစ်တဲ့ နည်းပညာများကို အသုံးပြုက တည်ဆောက်သူများ အတွက် ပွင့်လင်းမှုမရှိသော စနစ်များ မှ ကင်းဝေစေအောင် မြန်ဆန်သော လုံခြုံသော ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုအား ကျွနု်ပ်တို့ အားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တည်ဆောက်သည်။

သင်၏အင်တာနက်ကိုလွှတ်လပ်မည်

၀က်ဘ်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပါ။သင်၏စိတ်လည်းလိုက်ပါစီးမျောလိမ့်မည်

Firefox ကို ယနေ့ပင် ရယူပါ