Download Firefox

Firefox wurdt net mear stipe op Windows 8.1 en leger.

Download Firefox ESR (Extended Support Release) om Firefox te brûken.

Firefox wurdt net mear stipe op macOS 10.14 en leger.

Download Firefox ESR (Extended Support Release) om Firefox te brûken.

Firefox-privacyferklearring

Prinsipen fan gegevensprivacy

De folgjende fiif prinsipen komme fuort út it Mozilla-manifest en sizze hoe’t wy:

 • ús produkten en services ûntwikkelje
 • mei sammele brûkersgegevens omgean
 • partners selektearje en dêrmei wurkje
 • ús publike belied en belangebehertiging foarmjaan
 1. Gjin ferrassingen

  Ynformaasje brûke en diele op in manier dy’t transparant is en de brûker foardielen biedt.

 2. Brûkerskontrole

  Produkten ûntwikkelje en pleitsje foar de bêste praktiken dy’t brûkers kontrôle jouwe oer harren gegevens en online belibben.

 3. Beheinde gegevens

  Sammelje wat wy nedich hawwe, de-identifisearje wêr wy kinne en fuortsmite as it net mear nedich is.

 4. Ferstannige ynstellingen

  Untwerpe foar in trochtochte balâns fan feilichheid en brûkersûnderfining.

 5. Deugdlike ferdigening

  Mearlaachse befeiligingsmaatregelen en -praktiken behâlde, wêrfan der in protte iepenbier te ferifiearjen binne.