نسخه‌های کاملاً بومی شده

زبان ARM devices
(Android 4.1+)
Intel devices
(Android 4.1+ x86 CPU)
Multi-locale دریافت دریافت

زبان منطبق یافت نشد.