Khuphela iFirefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Privacy Notice

Sakha i-Intanethi engcono

Iphulo lethu kukuqinisekisa kukuba i-intanethi nguvimba wehlabathi ofumaneka kuwonkewonke. I-intanethi ethi ngokwenene ebeka abantu phambili, apho abantu banokubumba amava abo, amandla ukhuseleko nokuzimela.

At Mozilla, we’re a global community of technologists, thinkers and builders working together to keep the Internet alive and accessible, so people worldwide can be informed contributors and creators of the Web. Sikholelwa ekubeni esi senzo sentsebenziswano yabantu kwiqonga elivulekileyo sibalulekile ekukhuleni komntu nakwikamva lethu xa lilonke.

Read the Mozilla Manifesto to learn even more about the values and principles that guide the pursuit of our mission.

Bukela le vidiyo ingasentla ukuze ufunde ngakumbi ukuthi singoobani, sivela phi kwanendlela esiyenza ngayo iwebhu ibe ngcono kuwe.
 • Zibandakanye

  Amathuba okuba ngamatsha-ntliziyo kwiinkalo ezininzi ezahlukeneyo

 • Imbali

  Apho sivela khona nendlela esifikelele ngayo kule ndawo sikuyo

 • Amaqonga

  Imiba iquka inkxaso, iimveliso nobugcisa

 • Ulawulo

  Our structure, organization, and the broader Mozilla community