Isistim yakho isenokungazifikeleli iimfaneleko zeFirefox, kodwa ungazama enye yezi ndidi:

Inkqubo yakho ayihambelani neemfuno ze-zokusebenzisa iFirefox.

Inkqubo yakho ayihambelani neemfuno ze-zokusebenzisa iFirefox.

Nceda ulandelele miyalelo ukuze ufakele iFirefox.

Ukuba yiMfihlelo kweFirefox

Iphulo lethu kukuqinisekisa kukuba i-intanethi nguvimba wehlabathi ofumaneka kuwonkewonke. I-intanethi ethi ngokwenene ebeka abantu phambili, apho abantu banokubumba amava abo, amandla ukhuseleko nokuzimela.

KwaMozilla, siziingcali zobugcisa, iinkcuba-buchopho nabakhi abasebenza kunye ukugcina i-Intanethi iphila yaye ifikeleleka, ukuze abantu ehlabathini lonke babe ngabathathi-nxaxheba nabenzi abanolwazi beWebhu. Sikholelwa ekubeni esi senzo sentsebenziswano yabantu kwiqonga elivulekileyo sibalulekile ekukhuleni komntu nakwikamva lethu xa lilonke.

Funda uXwebhu lweMozilla ukuze ufunde ngakumbi ngemigaqo esikhokelayo kumsebenzi wethu.

Bukela le vidiyo ingasentla ukuze ufunde ngakumbi ukuthi singoobani, sivela phi kwanendlela esiyenza ngayo iwebhu ibe ngcono kuwe.