Gatu ni'iajt riña kïj doj huaa.

So' gahuin dugui' asinin chrë garahue daj 'iaj sun Firefox guenda escritorio, Android ni iOS.

Beta

Garasun sa gi'iaj sunt ne'ñan doj guenda Android, ni ga'chin gini'in a'ngo nej digui'.

Firefox Bêta ni a'nìn ma'an nuguan'an riña Mozilla. Gahio' doj

Gataj nuin si anin ruhuat da' gi'iaj sun hue'e ma.

Nightly

Ni'iaj daj 'iaj sun Android diu na. Garasun ma daj garan' ruhuat.

Firefox Nightly — Triqui

Nuguan huìi riña Firefox

Firefox Nightly a'nìn ma'an nuguan'an riña Mozilla. Gahio' doj

¿Hua ngo sa nitaj si 'iaj sun hue'e aj? Gataj na'anj.