Firefox Nakàa

Hìo ga yitïnj man.

Si ga'ue gi'iaj sun si sistema nga Firefox, sani ga'ue garahuet nga nej versión na.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Ganiko'nej nuguan' na da' gi'iaj sunt nga Firefox.

Firefox Nuguan' huìi
  • 2 x hìo

    Firefox 'iaj sun hue'ê yitïnj ïn

  • Hua hìo man

    Araj sunt 30 % memoria dòj nga da' Chrome

  • Ûta hùi huaj

    Riña aché nu huì' hiô' nikaj sa dugumî ñù'