Huā 'ngō sa gi'iaj gā nì gachēt. nakāj dugui' ngà Firefox.

Nakāj man'ânt riña 'ngō sa nagi'iaj rasuun sò'.

Gayi’ìt Sesiûn
riña Firefox.
Hìaj nī garahuè dàj ‘iaj sun Firefox Monitor.

Ni’iāj sisī nu garasun nej si si datôt riña lînia.

Gayi’ì sêsiun riña Monitor

Natū gi'iaj sunt ngà Firefox

Gachrūn si Korreôt da' ga'ue gayi'ìt.

By proceeding, you agree to the Terms of Service and Privacy Notice.

Gini’in dàj hua nej yi’nïn’ rasūn nikāj ñûnj dugumîn da’ gachē nū ‘ngō rïnt.

Ahuin nānj man’an riña aga’ ga’ue girì’t man; gà’ si ‘ngō sistema operativo si gara’ñū’ūnj.

Girì’ ganikāj ni’ñānj si ngàt.

Ga’mīn nikā yītïnj ñûnj riñat. Daran’ chre sa ‘iaj nej ñûnj nī sa nari rà nej ñûnj ‘nïn riki nuguan’ a’min rayi’î nej si nuguàn’ da’ go’ngō’:

Dòj nuguan’an.
Nìko sa dugûmi.
À’ngō sa huìi hua.

Sa gini’înt dàj dugumînt man’ânt.

Learn everything you need to know (but don’t yet) about staying smart and safe online, from some of the world’s foremost experts.

And be part of protecting the internet for future generations.

Help us build a better Firefox for all.

Get into the open source spirit by test-driving upcoming products.

Help us keep Big Tech in check.

We support communities all over the world standing up for a healthier internet. Add your voice to the fight.