ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਕਸ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਗਤੀ।

iOS ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

Firefox

ਪੂਰੇ ਫ਼ੀਚਰ। ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਯੋਗ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼। ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ।

Firefox

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਫੋਕਸ

ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੌਖੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਫੋਕਸ

Firefox

ਖਰੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੇਬਲੇਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਮੋਬਾਈਲ

ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਸਿੰਕ

iOS ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ

Add Firefox to all your devices for seamless browsing.

ਸਿੰਕ
  1. Easy access to your favorite bookmarks, saved passwords, browsing history and more.
  2. Send Tabs easily lets you share open tabs between mobile and desktop.

ਪਰਦੇਦਾਰੀ

iOS ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ

Control what you share online with the most powerful Private Browsing mode with added Tracking Protection.

ਪਰਦੇਦਾਰੀ
  1. Stops ads that track and follow you around the Internet.
  2. Won’t remember your browsing history or save cookies after you’re done.

ਇਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ

ਕੇਵਲ ਐਂਡਰਾਈਡ

Break out of the browser box. From emojis to productivity tools, personalize Firefox to suit your style.

ਇਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
  1. ਇਕਸਟੈਨਸ਼ਨ Choose from thousands of tools like ad blockers, video downloaders and password managers.
  2. ਥੀਮ Match Firefox to your mood. Get a new look from our theme categories or create your own.

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਫੋਕਸ

Blocks ads with trackers. Automatically. Plus, it can even speed up page loading. Get the private browser that has your back.

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪਰਦੇਦਾਰੀ

iOS ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ

Browse stress free. Powerful privacy features are always on and your browsing history is wiped after every session.

ਸਿੰਕ
  1. Automatically blocks ads that have sneaky hidden trackers that collect data.
  2. One tap erases your cookies and browsing history.

ਗਤੀ

iOS ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ

Get more done. By blocking some ads and scripts, Tracking Protection can speed up your browsing.

ਗਤੀ
  1. Fewer elements can mean faster loading pages.

ਹਲਕਾ

iOS ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ

Save your mobile memory for the memories. Firefox Focus takes up less selfie space on your phone.

ਹਲਕਾ
  1. Small, yet powerful at less than 5MB.