ਫੇਸਬੁੱਕ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲ੍ਹੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਇੰਸਟੈਂਕਸ਼ਨ ਲਵੋ

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੰਨਟੇਨਰ ਇੰਸਟੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਯੰਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਫੋਕਸ, ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਤੇ iOS ਲਈ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਰਾਊਜ਼ਰ।

  • ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

    ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵੈੱਬ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੰਨਟੇਨਰ ਇਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੰਨਟੇਨਰ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਬਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵੈੱਬ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣੀ ਹੋਰ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  • ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਖੇੜੋ

    ਇਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲਵੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਭੇਜ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ ਸੁਨੇਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

  • ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੀਲਾ ਬਾਰੇ

    ਸਾਨੂੰ ਮੋਜ਼ੀਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਹੁਣ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਊਜ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ