Gebruiksvoorwaarden voor Websites en Communicaties

23 juni 2016

Gebruiksvoorwaarden

1. Introductie

Lees de voorwaarden in dit gehele document (Voorwaarden) zorgvuldig door. Dit document legt de rechten en verantwoordelijkheden uit die u heeft wanneer u gebruikmaakt van websites van Mozilla (Websites) of gerelateerde feeds, sociale media, nieuwsbrieven, broncodearchieven en e-mails (samen met Websites, worden deze collectief aangeduid als Communicaties). Als u zich inschrijft voor de ontvangst van Communicaties, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan deze Voorwaarden.

Onze Websites omvatten meerdere domeinen, zoals mozilla.org, mozillians.org, firefox.com, mozillafestival.org, openstandard.com, openbadges.org en webmaker.org. U kunt onze Websites ook herkennen aan bijnamen, zoals Bugzilla@Mozilla, BMO, MozWiki, MoPad, MozReps, MDN, Marketplace, One and Done, SUMO en AMO. Sommige van onze Websites verbinden u met links, apps of add-ons die worden verzorgd door andere partijen. Deze zijn onderworpen aan afzonderlijke Voorwaarden.

2. Accountregistratie

Bij sommige Websites moet u zich registreren voor een account als u toegang wilt tot aanvullende functies van een Website of een andere Mozilla-service. Als dat van toepassing is, worden er aanvullende voorwaarden aan u aangeboden. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten via uw account.

Bij sommige Websites hebt u de mogelijkheid om tijdens de registratie een gebruikersnaam te maken. Uw gebruik van een gebruikersnaam zal voldoen aan ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik.

3. In licentie geven van Content

Onze Communicaties omvatten content, zoals artikelen, afbeeldingen, foto's, commentaren, softwarecode, audio- en videoclips en andere materialen (gezamenlijk aangeduid als Content). Content wordt geschreven door Mozilla, bijdragers aan Mozilla- projecten en andere bronnen.

Content geschreven door Mozilla wordt over het algemeen beschikbaar gesteld voor openbaar delen en hergebruik via open licenties, zoals Creative Commons (voor expressief materiaal) of de Mozilla Public License (voor softwarecode). In de meeste gevallen vragen Mozilla-bijdragers om Content vrij te geven onder open licenties.

Sommige Content in onze Communicaties is afkomstig van bronnen die verder gebruik van hun Content zonder voorafgaande toestemming verbieden. Waar mogelijk wordt in de Content of Website-voettekst een kennisgeving weergegeven met de toepasselijke licentie. U stemt ermee zich aan dergelijke kennisgevingen te houden. Houd rekening met de volgende specifieke zaken:

  • Sommige Content geeft nadrukkelijk aan dat de auteur deze niet heeft bedoeld voor een open licentie. U moet in dat geval contact opnemen met de auteur of de vertegenwoordiger van de auteur en om toestemming vragen om dergelijke Content te gebruiken. Vragen over door Mozilla geschreven content kunnen worden gestuurd naar: licensing@mozilla.org.
  • Sommige Content bevat handelsmerken, elementen voor handelsaankleding, logo's en merken van Mozilla en andere partijen (Handelsmerken). Met uitzondering van onder enkele beperkte omstandigheden, mogen Handelsmerken niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk. Meer informatie over Mozilla-handelsmerken.
  • Software gebruikt door onze Websites wordt in licentie gegeven onder een MPL of vergelijkbare toelatende open source-licenties. Zie de toepasselijke broncode of het toepasselijke GitHub-archief voor meer informatie over de specifieke licentie.

4. Indieningen van content

U kunt Content bijdragen tijdens uw interactie met onze Communicaties, waaronder maar niet beperkt tot opmerkingen op een artikel, bloggen, code bijdragen of afbeeldingen of geschreven materiaal bijdragen (elk afzonderlijk een Indiening). Tenzij uw Indiening plaatsvindt onder een aparte overeenkomst met Mozilla, in welk geval die overeenkomst die Indiening zal beheersen, geldt;

Voor Indieningen voor open source-projecten van Mozilla:

  • U stemt ermee in om uw Indieningen in licentie te geven onder de voorwaarden van de corresponderende open licentie van het specifieke open-source-project waaraan u bijdraagt. Zie de toepasselijke broncode of het toepasselijke GitHub-archief voor meer informatie over de specifieke licentie.

Voor alle indieningen stemt u in met het volgende in verband met elk afzonderlijke indiening:

  • U verklaart en garandeert dat uw Indiening zal voldoen aan deze Voorwaarden, het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van Mozilla en eventuele aanvullende voorwaarden die mogelijk van toepassing zijn op uw Indiening.
  • U verleent ons hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, in sublicentie verleenbare (voor hen met wie we samenwerken) licentie om uw Indiening te gebruiken in verband met de Communicaties en online en offline promotie van de missie, producten en services van Mozilla.
  • U erkent dat uw Indieningen toegankelijk kunnen zijn voor andere geregistreerde gebruikers van de toepasselijke service of voor het publiek.
  • Als uw Indiening expressief materiaal of softwarecode bevat, stemt u ermee in deze in licentie te geven op een manier die compatibel is met de specifieke Website waarnaar u de Indiening verzendt.
  • U verklaart en garandeert dat u over de benodigde rechten beschikt voor het verlenen van de in dit document vermelde rechten en dat de vormen van gebruik overwogen onder deze Voorwaarden, geen inbreuk inhouden op de eigendom of intellectuele eigendomsrechten van welke derde partij dan ook.
  • U begrijpt en stemt ermee in dat Mozilla zich het recht voorbehoudt om, naar eigen goeddunken, elke Indiening te controleren, aan te passen of te verwijderen die Mozilla bezwaarlijk of in strijd met deze Voorwaarden acht.

5. Privacybeleid en cookies

De Privacyverklaring voor Websites, Communicaties en Cookies van Mozilla beschrijft hoe we informatie behandelen die we ontvangen in verband met onze Communicaties. De Privacyverklaring legt bijvoorbeeld uit dat we bepaalde cookies plaatsen op onze Websites en hoe u zich hiervoor kunt uitschrijven.

6. Communicaties en evenementen

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief of als u zich registreert voor een account in verband met welke van onze Websites dan ook, ontvangt u mogelijk transactionele e-mails van ons die betrekking hebben op uw account (zoals op juridische zaken, privacy en beveiligingsupdates).

Sommige van onze Websites hebben online tools waarmee u e-mails naar anderen kunt verzenden. U kunt uw contactpersonen bijvoorbeeld uitnodigen voor evenementen op Mozillians. U stemt ermee in om e-mailadressen van anderen niet te misbruiken (bijvoorbeeld door hen spam te sturen).

Andere Websites, zoals MozReps, bieden tools waarmee gebruikers fysieke evenementen kunnen organiseren die iedereen kan bijwonen. Wees voorzichtig en gebruik uw gezonde verstand wanneer u evenementen bijwoont.

7. Kennisgeving van vermeende inbreuken

Zie voor meer informatie over het melden van claims ten aanzien van auteursrechten of inbreuken op handelsmerken: https://www.mozilla.org/about/legal/report-infringement/.

8. Termijn; Beëindiging

Deze Voorwaarden blijven van kracht totdat deze door u of Mozilla worden opgezegd. U kunt ervoor kiezen om deze op elk gewenste moment en om welke reden dan ook te beëindigen door uw gebruik van de Communicaties te staken en, indien van toepassing, uw account te verwijderen.

We kunnen uw toegang tot de Communicaties op elk gewenst moment om welke reden dan ook opschorten of beëindigen, waaronder, maar niet beperkt tot, indien we reden hebben te veronderstellen dat: (i) u deze Voorwaarden ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik of ander relevant beleid hebt geschonden, (ii) u een risico of mogelijke juridische blootstelling voor ons in het leven hebt geroepen; of (iii) het aan u aanbieden van de Communicaties voor ons niet langer commercieel levensvatbaar is.

In al dergelijke gevallen zullen deze Voorwaarden worden beëindigd, met uitzondering van de volgende secties, die onverminderd van kracht zullen blijven: Vrijwaring, Disclaimer; Beperking van aansprakelijkheid, Diversen.

9. Vrijwaring

U stemt ermee in Mozilla, zijn aannemers, bijdragers, licentiegevers en partners en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers en agenten (Gevrijwaarde partijen) te verdedigen en te vrijwaren tegen, en schadeloos te stellen voor elke en alle vorderingen en aanspraken van derden, waaronder advocaatkosten, die betrekking hebben op uw gebruik van of die voortvloeien uit onze Communicaties (waaronder, maar niet beperkt tot uit uw Indieningen of uit uw schending van welke van deze Voorwaarden dan ook).

10. Disclaimer; Beperking van aansprakelijkheid

DE COMMUNICATIES WORDEN 'IN DE HUIDIGE VORM EN STAAT' GEBODEN MET ALLE GEBREKEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WIJZEN MOZILLA EN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN HIERBIJ ALLE GARANTIES, ONGEACHT OF DEZE NADRUKKELIJK OF IMPLICIET ZIJN, VAN DE HAND, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES DAT DE COMMUNICATIES VRIJ ZIJN VAN MANKEMENTEN, GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAAHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DAT ER GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT. U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE COMMUNICATIES VOOR UW DOELEINDEN EN DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE COMMUNICATUES, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET RISICO DAT UW HARDWARE, SOFTWARE OF CONTENT WORDT VERWIJDERD OF BESCHADIGD RAAKT, DAT IEMAND ANDERS TOEGANG VERKRIJGT TOT UW INFORMATIE OF DAT EEN ANDERE GEBRUIKER UW INDIENING MISBRUIKT OF VERKEERD GEBRUIKT. DEZE BEPERKING BLIJFT ONVERMINDERD VAN KRACHT NIETTEGENSTAANDE HET FALEN VAN WELKE VERHAALSMOGELIJKHEID DAN OOK IN HAAR WEZENLIJKE DOEL. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANCTIES NIET TOEGESTAAN. HET KAN DUS ZIJN DAT DEZE DISCLAIMER NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

UITGEZONDERD ZOALS WETTELIJK IS VEREIST, AANVAARDEN MOZILLA EN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR WELKE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, OF GEVOLG- OF MORELE SCHADE DAN OOK DIE VOORTVOEIT UIT OF DIE OP WELKE WIJZE DAN OOK IS VERBONDEN AAN DEZE VOORWAARDEN OF HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK VAN DE COMMUNICATIES, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE EN INDIRECTE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GOODWILL, WERKSTILSTAND, WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES EN COMPUTERUITVAL OF -STORING, ONGEACHT OF MOZILLA EN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE EN ONGEACHT HET WETTELIJK PRINCIPE (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZIN) WAAROP EEN DERGELIJKE VORDERING IS GEBASEERD. DE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN MOZILLA EN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN ZAL UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN $500 (VIJF HONDERD AMERIKAANSE DOLLAR). IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BIJZONDERE SCHADE NIET TOEGESTAAN. HET KAN DUS ZIJN DAT DEZE UITSLUITING EN BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

11. Wijzigingen van deze Voorwaarden

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken ten behoeve van een nieuw functie van onze Communicaties of voor het verduidelijken van een bepaling. De bijgewerkte Voorwaarden worden online geplaatst. Als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we de update aankondigen via onze gebruikelijke kanalen voor dergelijke aankondigingen, zoals blogberichten, banners, e-mails en forums. Uw voortgezette gebruik van onze Communicaties na de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen, staat gelijk aan uw instemming met dergelijke wijzigingen. Om het u gemakkelijker te maken deze te controleren, plaatsen we een ingangsdatum bovenaan deze pagina.

12. Diversen

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Mozilla met betrekking tot onze Communicaties en hebben voorrang op alle eerdere versies van deze Voorwaarden. De Communicaties en deze voorwaarden worden beheerst door de wetgeving van de staat Californië van de Verenigde Staten, met uitsluiting van bepalingen inzake conflicterende wetgeving. Alle claims en geschillen die voortvloeien uit deze Communicaties of deze Voorwaarden dienen uitsluitend aanhangig te worden gemaakt bij de rechtbanken van Santa Clara County, Californië, en u stemt persoonlijk in met de rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken. Als een gedeelte van deze voorwaarden nietig of onafdwingbaar wordt geacht, zullen de resterende gedeelten onverminderd van kracht blijven. In het geval van een conflict tussen een vertaalde versie van deze Voorwaarden en de Engelstalige versie, prevaleert de Engelstalige versie. In het geval van een conflict tussen deze Voorwaarden en relevante aanvullende voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden.

13. Contact

Mozilla
Attn: Mozilla – Legal Notices
149 New Montgomery St.
4th Floor
San Francisco, CA 94105
Verenigde Staten
Telefoon: 650-903-0800
Fax: 650-903-0875
Juridische kennisgevingen op mozilla.com