Servicevoorwaarden van MDN Plus

Versie 1.2, van kracht vanaf woensdag 1 november 2023

MDN Plus is een abonnementsservice die premium functionaliteit verzorgt, waaronder MDN offline, collecties, thema's en updates. (de Service). Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door omdat deze ingaan op belangrijke informatie over uw gebruik van de Service.

U moet in aanmerking komen om de Service te gebruiken

U moet zich in een land bevinden waarin de Service beschikbaar is. De service is momenteel beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, België, Oostenrijk, Zwitserland, Nederlands, Ierland, Maleisië, New Zeeland, en Singapore. Voor het gebruik van de Service is een Mozilla-account vereist.

Als u een Mozilla-account wilt maken, moet u instemmen met de Servicevoorwaarden en de Privacyverklaring voor uw Mozilla-account.

Uw privacy

Uw privacy. De MDN Plus-privacyverklaring legt uit welke informatie wordt verzonden wanneer u de Service gebruikt en hoe we met deze informatie omgaan en hoe we deze delen.

Mozilla is een wereldwijde organisatie en onze computers en de computers van onze serviceproviders kunnen zich in verschillende landen over de hele wereld bevinden, waaronder in de Verenigde Staten. Dit betekent dat uw informatie kan worden verwerkt op servers die zich buiten het land bevinden waarin u woont en dat het desbetreffende land mogelijk een ander niveau aan voorschriften op het vlak van gegevensbescherming heeft dan dat van u. Door ons informatie te verstrekken, stemt u in met dergelijke overdrachten van uw informatie.

Benodigde toestemmingen voor het verzorgen van de Service

Uw gebruik van de Service. Mozilla geeft u toestemming om de MDN Plus-service te gebruiken in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden. Deze toestemming geldt uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik. Het is u niet toegestaan om de service over te dragen, in sublicentie te geven, door te verkopen of commercieel te benutten.

U verleent aan Mozilla alle rechten die nodig zijn voor het verzorgen van de Service, waaronder het verwerken van de gegevens, inclusief opmerkingen of bijdragen op de website, die u uploadt naar of weergeeft via de Service. Dit omvat ook het aan u verzenden van meldingen en het verwerken en opslaan van uw informatie, zoals opgeslagen pagina's en labels. Meer informatie over de gegevens die Mozilla verwerkt via MDN Plus, vindt u in de Privacyverklaring. U stemt er daarnaast mee in dat uw gebruik van de Service zal voldoen aan het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van Mozilla. U bent de enige die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de content die u verzendt en de gevolgen daarvan.

Uw feedback en suggesties. Als u Mozilla eventuele ideeën, suggesties of feedback biedt over MDN Plus of de services die u gebruikt via MDN Plus, geeft u Mozilla toestemming om deze gratis en zonder eventuele aanvullende verplichtingen te gebruiken.

Intellectuele eigendom van Mozilla. Mozilla en de licentiegevers van Mozilla verlenen u geen intellectuele eigendomsrechten in de Services die niet nadrukkelijk in deze Voorwaarden worden vermeld. Deze Voorwaarden verlenen bijvoorbeeld geen recht om eventuele copyrights, handelsmerken of andere onderscheidende merkelementen van Mozilla of licentiegevers van Mozilla te gebruiken. De Mozilla-software wordt gedistribueerd onder en is onderworpen aan de huidige versie van de Mozilla Public License of andere vergelijkbaar tolerante licenties.

Voor meer informatie over hoe MDN Plus werkt, kunt u de broncode bekijken die wordt gebruikt voor de service, yari, kuma en infra.

Uw Betaling

Betaling. We bieden MDN Plus als een abonnementsservice die automatisch wordt verlengd. Wanneer u zich registreert, machtigt u ons om abonnementskosten in rekening te brengen via de betalingsmethode die u hebt gebruikt voor de eerste termijn van de Service. Uw abonnement wordt aan het einde van elke termijn automatisch verlengt en u machtig ons om de abonnementskosten elke termijn in rekening te brengen. Als u stopt met betalen, wordt uw account onmiddellijk opgeschort en kunnen we dit na verloop van twee onbetaalde maanden verwijderen.

Restitutiebeleid van 30 dagen. De eerste keer dat u zich via de website van Mozilla op MDN Plus abonneert, kunt u restitutie aanvragen als u uw account binnen de eerste 30 dagen annuleert. Mozilla zal in dat geval uw eerste abonnementstermijn terugbetalen. Dit aanbod geldt alleen de eerste keer dat u zich abonneert. Dit geldt naast eventuele rechten die u mogelijk hebt onder consumentenwetgeving in uw land.

U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen

Opzegging. U kunt uw abonnement op MDN Plus op elk gewenst moment opzeggen. U kunt dit doen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de e-mail die u van ons ontvangt of door naar de sectie Betaalde abonnementen van uw Mozilla-account te gaan en op Annuleren te klikken voor uw MDN Plus-abonnement. Als u ervoor kiest om op te zeggen, wordt de automatische verlenging gestopt. Er worden geen toekomstige betalingsperioden meer in rekening gebracht en u verliest de toegang tot de Service aan het einde van de huidige factureringscyclus.

U bent aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de Service

  • U garandeert Mozilla dat u de Service niet zult gebruiken om inbreuk te maken op rechten van wie dan ook of voor schending van de wet.

  • Voor zover is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat Mozilla niet aansprakelijk is voor uw onmogelijkheid om de Service te gebruiken, voor eventuele beperkingen van de service of voor welke claim dan ook die voortvloeit uit deze voorwaarden. Mozilla wijst aansprakelijkheid voor het volgende nadrukkelijk van de hand: indirecte schade, speciale schade, incidentele schade, gevolgschade of morele schade en directe of indirecte schade als gevolg van het verlies van goodwill, werkstopzetting, winstderving, het verlies van gegevens of computerstoring. Elke aansprakelijkheid voor Mozilla uit hoofde van deze overeenkomst is beperkt tot $500.

  • U stemt ermee in om Mozilla te vrijwaren en schadeloos te stellen met betrekking tot welke aansprakelijkheid of claim dan ook voortvloeiend uit uw deelname aan MDN Plus, voor zover dat is toegestaan onder de plaatselijke wetgeving.

  • Mozilla biedt de service “as is.” Voor zover is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst Mozilla elke wettelijke garantie nadrukkelijk van de hand, waaronder garanties ten aanzien van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, auteursrechten en garanties die voortvloeien uit een handelswijze, het gebruik of een transactie.

  • U beschikt mogelijk over andere rechten onder de wetgeving in uw land. Niets in deze Servicevoorwaarden is bedoeld om ook maar iets af te doen aan deze rechten, als deze van toepassing zijn.

Updates of beëindiging van deze voorwaarden

  • Mozilla kan deze Voorwaarden bijwerken. Mozilla kan er van tijd tot tijd toe toe besluiten om deze voorwaarden bij te werken. Bijgewerkte voorwaarden worden online gepubliceerd. Uw voortgezette gebruik van de Service wordt opgevat als uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen. We publiceren een ingangsdatum bovenaan deze pagina om aan te geven wanneer onze recentste update is uitgevoerd.

  • Beëindiging. Deze Voorwaarden zijn van toepassing totdat u of Mozilla deze beëindigd. U kunt ervoor kiezen om deze op elk gewenste moment en om welke reden dan ook te beëindigen door uw gebruik van de Service te staken en MDN Plus te verwijderen. Mozilla kan om welke reden dan ook de toegang van wie dan ook tot de Service op elk gewenst opschorten of beëindigen, waaronder wanneer Mozilla besluit om de Service te beëindigen. Als we besluiten om uw toegang op te schorten of te beëindigen, proberen we u we u per e-mail in kennis te stellen via het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account of de volgende keer dat u probeert toegang te krijgen tot uw account.

Als we uw toegang tot de Service beëindigen zonder specifieke oorzaak, blijft u gedurende de huidige factureringsperiode toegang tot de Service houden of betalen we u de huidige maand terug. We behouden ons echter het recht voor om uw gebruik van de Service onmiddellijk te beëindigen als we er in alle redelijkheid van overtuigd zijn dat u de Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden of dat u deze Voorwaarden anderszins hebt geschonden.

  • Keuze van rechtsgebied. Op dit contract is de wetgeving van Californië van toepassing, met uitzondering van de wetgeving van Californië op het gebied van conflicten. Als er sprake is van een conflict tussen deze Engelse versie van het contract en de vertaling, is deze Engelse versie van toepassing.

Contact met Mozilla:

Mozilla Corporation
Attn: Mozilla – Legal Notices
149 New Montgomery St.
4th Floor
San Francisco, CA 94105

legal-notices@mozilla.com