Over uw rechten

Mozilla Firefox is vrije en opensourcesoftware, gebouwd door een gemeenschap van duizenden mensen over de hele wereld. Er zijn een paar zaken die u moet weten:

 • Firefox wordt beschikbaar gesteld onder de voorwaarden van de Mozilla Public License. Dit betekent dat u Firefox mag gebruiken, kopiëren en naar anderen mag distribueren. Ook mag u de broncode van Firefox modificeren naar een vorm die aan uw eisen voldoet. De Mozilla Public License geeft u tevens het recht uw aangepaste versies te distribueren.
 • Er worden u geen rechten of licenties verleend op de handelsmerken van de Mozilla Foundation of enige andere partij, met inbegrip van en zonder beperking tot de naam of het logo van Firefox. Aanvullende informatie over handelsmerken is hier te vinden.
 • Enkele onderdelen in Firefox, zoals de Crashreporter, bieden u de mogelijkheid feedback aan Mozilla te leveren. Door het indienen van feedback geeft u Mozilla toestemming de feedback te gebruiken om zijn producten te verbeteren, de feedback op zijn websites te publiceren en de feedback te verspreiden.
 • Hoe we uw persoonlijke gegevens en feedback gebruiken die via Firefox naar Mozilla is verzonden, wordt beschreven in het Firefox-privacybeleid.
 • Sommige Firefox-functies maken gebruik van webgebaseerde informatiediensten. We kunnen echter niet garanderen dat deze 100% nauwkeurig of foutvrij zijn. Meer details, waaronder informatie over het uitschakelen van de functies die deze diensten gebruiken, is te vinden in de servicevoorwaarden (hieronder).

Webgebaseerde informatiediensten van Mozilla Firefox

Mozilla Firefox maakt gebruik van webgebaseerde informatiediensten (‘Diensten’) om een aantal functies die met deze binaire versie van Firefox worden meegeleverd onder de onderstaande voorwaarden te gebruiken.

 1. Mozilla en zijn medewerkers, licentiegevers en partners werken aan het verstrekken van de meest nauwkeurige en bijgewerkte Diensten. We kunnen echter niet garanderen dat deze informatie volledig en foutvrij is. De dienst Veilig surfen bijvoorbeeld identificeert mogelijk bepaalde riskante websites niet, en bepaalde veilige websites ten onrechte wel. Alle locaties die door de dienst Locatiebewust navigeren van onze serviceproviders worden verkregen, zijn enkel schattingen. Noch wij, noch de serviceproviders garanderen de nauwkeurigheid van de gegeven locaties.
 2. Mozilla kan de Diensten naar eigen goeddunken discontinueren of wijzigen.
 3. U kunt deze Diensten gebruiken met de bijgeleverde versie van Firefox, en Mozilla geeft u alle benodigde rechten om dit te doen. Mozilla en zijn licentiegevers behouden alle overige rechten in de Diensten. Deze voorwaarden zijn niet bedoeld om enige rechten die zijn verleend onder opensourcelicenties welke van toepassing zijn op Firefox en overeenkomende broncodeversies van Firefox te beperken.
 4. De Diensten worden aangeboden zonder enige garantie. Mozilla, zijn medewerkers, licentiegevers en distributeurs wijzen alle uitdrukkelijke of impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid van de Diensten voor een bepaald doel. U draagt de volledige verantwoordelijkheid wat betreft het selecteren van de Diensten voor uw doeleinden en wat betreft de kwaliteit en prestaties van de Diensten. Sommige wetgevingen staan uitsluitingen of beperkingen van impliciete garanties niet toe, dus mogelijk is deze disclaimer op u niet van toepassing.
 5. Behoudens zoals vereist bij de wet zijn Mozilla, zijn medewerkers, licentiegevers en distributeurs niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele, straffende of gevolgschade voortvloeiend uit of op enige manier verband houdend met het gebruik van Firefox en de Diensten. De collectieve aansprakelijkheid onder deze voorwaarden zal het bedrag van $500 (vijfhonderd dollar) niet overschrijden. Sommige wetgevingen staan uitsluitingen of beperkingen van bepaalde garanties niet toe, dus mogelijk zijn deze uitsluiting en beperking op u niet van toepassing.
 6. Mozilla is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Deze voorwaarden mogen niet worden gewijzigd of geannuleerd zonder schriftelijke toestemming van Mozilla.
 7. Deze voorwaarden vallen onder de wetten van de staat Californië, U.S.A., met uitzondering van zijn bepalingen van internationaal privaatrecht. Als een of meer van deze voorwaarden als ongeldig of onafdwingbaar worden beschouwd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In geval van strijdigheid tussen een vertaalde versie van deze voorwaarden en de Engelse versie prevaleert de Engelse versie.

Als u een of meer van de diensten niet wilt gebruiken of de bovenstaande voorwaarden niet wilt accepteren, kunt u de functie of dienst(en) uitschakelen. Instructies over het uitschakelen van een bepaalde functie of dienst kunt u hieronder vinden. Andere onderdelen en diensten kunnen worden uitgeschakeld in de voorkeuren van de toepassing.

Veilig surfen: uitschakelen van de functie Veilig surfen wordt niet aanbevolen, omdat dit ervoor kan zorgen dat u onveilige websites bezoekt. Als u de functie volledig wilt uitschakelen, volg dan deze stappen:

 • Open de voorkeuren van Firefox
 • Selecteer het paneel Beveiliging
 • Vink de optie ‘Gevaarlijke en misleidende inhoud blokkeren’ uit
 • Veilig surfen is nu uitgeschakeld

Locatiebewust navigeren: vraagt altijd om toestemming. Er worden nooit locatiegegevens verzonden zonder uw toestemming. Als u de functie volledig wilt uitschakelen, volg dan deze stappen:

 • Typ about:config in de URL-balk en druk op Enter
 • Typ geo.enabled
 • Dubbelklik op de voorkeursinstelling geo.enabled
 • Locatiebewust navigeren is nu uitgeschakeld