Servicevoorwaarden van Firefox Relay

Versie 1.4, van kracht vanaf donderdag 16 september 2022

Met Firefox Relay (de Service) kunt u uw primaire e-mailadres veilig en privé houden ten aanzien van online services. U maakt voor dit doel unieke alias-e-mailadressen waarmee u e-mail kunt verzenden en ontvangen, zonder dat uw primaire e-mailadres bekend wordt.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door omdat deze ingaan op belangrijke informatie over uw gebruik van de Service.

U hebt een Firefox-account nodig

Voor het gebruik van de Service is een Firefox-account vereist. Als u een Firefox-account wilt maken, moet u instemmen met de Servicevoorwaarden en Privacyverklaring voor uw Firefox-account.

Uw privacy

Uw privacy. De Privacyverklaring van Firefox Relay legt uit welke informatie wordt verzonden wanneer u de Service gebruikt en hoe we met deze informatie omgaan en hoe we deze delen.

Benodigde toestemmingen voor het verzorgen van de Service

Uw gebruik van de Service. Mozilla geeft u toestemming om Firefox Relay te gebruiken in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden. Deze toestemming geldt uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik. Het is u niet toegestaan om de Service over te dragen, in sublicentie te geven, door te verkopen of commercieel te benutten. U stemt er daarnaast mee in dat uw gebruik van de Service zal voldoen aan de Gebruiksvoorwaarden van Mozilla. U bent de enige die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de Content die u verzendt en de gevolgen daarvan.

U geeft Mozilla alle vereiste rechten die nodig zijn om de Service uit te voeren, waaronder verwerking van uw e-mailadressen, de aliassen en aliaslabels die u maakt en de e-mails die u verzendt en ontvangt via de Service. We lezen en bewaren de content van uw berichten nooit. In het geval dat een e-mail niet aan u kan worden bezorgd, bewaren we deze op onze servers en verwijderen we deze nadat de e-mail is bezorgd (in geen enkel geval bewaren we het bericht langer dan drie dagen). Als u de functie gebruikt voor het blokkeren van reclamegebonden e-mail, controleert de Service de e-mailheaders om te bepalen of een e-mail wel of niet moet worden geblokkeerd.

De Service verzend alleen e-mailbijlagen tot een maximale grootte van 10 MB. Grotere e-mailbijlagen worden geblokkeerd.

Bekijk de broncode voor meer informatie over hoe de Service werkt.

Uw feedback en suggesties. Als u Mozilla eventuele ideeën, suggesties of feedback biedt over Firefox Relay of de services die u gebruikt met Firefox Relay, geeft u Mozilla toestemming om deze gratis en zonder eventuele aanvullende verplichtingen te gebruiken.

Intellectuele eigendom van Mozilla. Mozilla en de licentiegevers van Mozilla verlenen u geen intellectuele eigendomsrechten in de Services die niet nadrukkelijk in deze Voorwaarden worden vermeld. Deze Voorwaarden verlenen bijvoorbeeld geen recht om eventuele copyrights, handelsmerken of andere onderscheidende merkelementen van Mozilla of licentiegevers van Mozilla te gebruiken. De Mozilla-software wordt gedistribueerd onder en is onderworpen aan de huidige versie van de Mozilla Public License of andere vergelijkbaar tolerante licenties.

Uw Betaling

We bieden Firefox Relay als een gratis service of een betaalde abonnementsservice.

Aliaslimiet en aanpassing. U kunt met de gratis service maximaal 5 willekeurige e-mailaliassen maken. Met het betaalde abonnement kunt u een onbeperkt aantal aliassen maken. U hebt daarnaast de mogelijkheid om een aangepast subdomein te maken.

Betaling. We bieden Firefox Relay als een abonnementsservice die automatisch wordt verlengd. Wanneer u zich registreert, machtigt u ons om abonnementskosten in rekening te brengen via de betalingsmethode die u hebt gebruikt voor de eerste termijn van de Service. Uw abonnement wordt aan het einde van elke termijn automatisch verlengd en u machtig ons om de abonnementskosten elke termijn in rekening te brengen. Als u stopt met betalen, wordt uw account onmiddellijk opgeschort en kunnen we dit na verloop van twee onbetaalde maanden verwijderen.

Restitutiebeleid van 30 dagen. De eerste keer dat u zich via de website van Mozilla op Firefox Relay abonneert, kunt u restitutie aanvragen als u uw account binnen de eerste 30 dagen annuleert. Mozilla zal in dat geval uw eerste abonnementstermijn terugbetalen. Dit aanbod geldt alleen de eerste keer dat u zich abonneert. Dit geldt naast eventuele rechten die u mogelijk hebt onder consumentenwetgeving in uw land.

U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen

Opzegging. U kunt uw abonnement op Firefox Relay op elk gewenst moment opzeggen door uw account te deactiveren en uw abonnement op te zeggen. U kunt dit doen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in e-mail die u van ons ontvangt of door naar de sectie Abonnementen en betalingen van uw Firefox-account te gaan en op Annuleren te klikken. Als u ervoor kiest om op te zeggen, wordt de automatische verlenging gestopt. Er worden geen toekomstige betalingsperioden meer in rekening gebracht en u verliest de toegang tot de service aan het einde van de huidige factureringscyclus.

U bent aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de Service

  • U garandeert Mozilla dat u de Service niet zult gebruiken om inbreuk te maken op rechten van wie dan ook of voor schending van de wet.

  • Voor zover is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat Mozilla niet aansprakelijk is voor uw onmogelijkheid om de Service te gebruiken, voor eventuele beperkingen van de Service of voor welke claim dan ook die voortvloeit uit deze voorwaarden. Mozilla wijst het volgende nadrukkelijk van de hand: Indirecte schade, speciale schade, incidentele schade, gevolgschade of morele schade en directe of indirecte schade als gevolg van het verlies van goodwill, werkstopzetting, winstderving, het verlies van gegevens of computerstoring. Elke aansprakelijkheid voor Mozilla uit hoofde van deze overeenkomst is beperkt tot $500.

  • U stemt ermee in om Mozilla te vrijwaren en schadeloos te stellen met betrekking tot welke aansprakelijkheid of claim dan ook voortvloeiend uit uw deelname aan Firefox Relay, voor zover dat is toegestaan onder de plaatselijke wetgeving.

  • Mozilla biedt de service “as is.” Voor zover is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst Mozilla elke wettelijke garantie nadrukkelijk van de hand, waaronder garanties ten aanzien van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, auteursrechten en garanties die voortvloeien uit een handelswijze, het gebruik of een transactie.

  • U beschikt mogelijk over andere rechten onder de wetgeving in uw land. Niets in deze Servicevoorwaarden is bedoeld om ook maar iets af te doen aan deze rechten, als deze van toepassing zijn.

Deze voorwaarden bijwerken of beëindigen

  • Mozilla kan deze Voorwaarden bijwerken. Mozilla kan er van tijd tot tijd toe toe besluiten om deze voorwaarden bij te werken. Bijgewerkte voorwaarden worden online gepubliceerd. We vatten uw voortgezette gebruik van de Service op als aanvaarding van dergelijke wijzigingen. We publiceren een ingangsdatum bovenaan deze pagina om aan te geven wanneer onze recentste update is uitgevoerd.

  • Beëindiging. Deze Voorwaarden zijn van toepassing totdat u of Mozilla deze beëindigd. U kunt ervoor kiezen om deze op elk gewenste moment en om welke reden dan ook te beëindigen door uw gebruik van Service te staken en de Firefox Relay-add-on te verwijderen. Mozilla kan om welke reden dan ook de toegang van wie dan ook tot de Service op elk gewenst opschorten of beëindigen, waaronder wanneer Mozilla besluit om de Service te beëindigen. Als we besluiten om uw toegang op te schorten of te beëindigen, proberen we u we u per e-mail in kennis te stellen via het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account of de volgende keer dat u probeert toegang te krijgen tot uw Account.

Als we uw toegang tot de Service beëindigen zonder specifieke oorzaak, blijft u gedurende de huidige factureringsperiode toegang tot de Service houden of betalen we u de huidige maand terug. We behouden ons echter het recht voor om uw gebruik van de Service onmiddellijk te beëindigen als we er in alle redelijkheid van overtuigd zijn dat u de Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden of dat u deze Voorwaarden anderszins hebt geschonden.

  • Keuze van rechtsgebied. Op dit contract is de wetgeving van Californië van toepassing, met uitzondering van de wetgeving van Californië op het gebied van conflicten. Als er sprake is van een conflict tussen deze Engelse versie van het contract en de vertaling, is deze Engelse versie van toepassing.

Contact met Mozilla:

Mozilla Corporation
Attn: Mozilla – Legal Notices
2 Harrison St. #175,
San Francisco, CA 94105

legal-notices@mozilla.com