Hlášení porušení autorských práv nebo ochranných známek

Oznámení o autorských právech

Pokud jste vlastníkem autorských práv nebo zástupcem vlastníka a domníváte se, že obsah dostupný prostřednictvím jedné či několika služeb společnosti Mozilla porušuje jedno či více vašich autorských práv, zašlete prosím e-mail/dopis/fax s oznámením, v němž budou uvedeny následující informace („Oznámení DMCA“, Digital Millennium Copyright Act, Zákon o autorských právech v digitálním tisíciletí).

Jak podat Oznámení DMCA?

Vaše Oznámení DMCA musí obsahovat všechny následující informace:

 1. fyzický nebo elektronický podpis vlastníka autorských práv nebo osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv;
 2. identifikaci díla chráněného autorským právem, u kterého se tvrdíte, že došlo k porušení;
 3. popis povahy a umístění děl, u kterých tvrdíte, že u nich došlo k porušení, s dostatečnými podrobnostmi, abychom mohli díla vyhledat (například adresy URL, kde jsou díla umístěna);
 4. vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, abychom vás mohli kontaktovat;
 5. prohlášení, že jednáte v dobré víře, když tvrdíte, že použití materiálu způsobem, na který si stěžujete, nebylo schváleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem a
 6. prohlášení, že informace ve vašem Oznámení DMCA jsou přesné a, pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněn/a jednat jménem vlastníka autorských práv.

Kam odeslat Oznámení DMCA?

Nejrychlejším způsobem nahlášení podezření na porušení je odeslání tohoto formuláře. Pokud dáváte přednost e-mailu, můžete jej zaslat na adresu dmcanotice@mozilla.com. Oznámení můžete zasílat také na adresu:

Mozilla
k rukám: Mozilla’s Designated DMCA Agent
149 New Montgomery St.
4th Floor
San Francisco, CA 94105

Telefonní číslo pověřeného zástupce společnosti Mozilla je +1 650-903-0800.

Co se stane po odeslání Oznámení DMCA?

Pokud Oznámení splňuje požadavky DMCA, obsah s domnělým porušením autorského práva odstraníme nebo deaktivujeme přístup k němu. V dobré víře se pokusíte informovat domnělého narušitele o odebrání tak, že mu zašleme kopii vašeho Oznámení DMCA. Kopii svého Oznámení DMCA můžete rovněž zaslat Lumen nebo ji zveřejnit na naší stránce wiki.

Poznámka: Pokud vaše Oznámení DMCA obsahuje nějaké hrubě zavádějící výklady, může se stát, že ponesete odpovědnost za škody, a to včetně výdajů a nákladů právního zastoupení. Pokud si nejste jisti, zda k porušení vašich autorských práv došlo, před podáním Oznámení DMCA se poraďte s právníkem.

Co se stane, když obdržíte Oznámení DMCA?

Pokud se domníváte, že obsah byl odstraněn chybně, můžete podat protioznámení obsahující níže uvedené informace („Protioznámení DMCA“).

Poznámka: Pokud vaše Protioznámení DMCA obsahuje nějaké hrubě zavádějící výklady, může se stát, že ponesete odpovědnost za škody, a to včetně výdajů a nákladů právního zastoupení. Pokud si nejste jisti, zda byl váš materiál odstraněn neoprávněně, před podáním Protioznámení DMCA se poraďte s právníkem.

Společnost Mozilla má zavedeny zásady pro vyloučení osoby, které se porušení dopouštějí opakovaně. Pokud bude proti vašemu účtu doručeno vícero stížností na porušení autorských práv, můžeme váš účet ukončit.

Jak podat Protioznámení DMCA?

Vaše Protioznámení DMCA musí obsahovat všechny následující informace:

 1. váš fyzický nebo elektronický podpis;
 2. identifikaci materiálu, který byl odebrán nebo ke kterému byl deaktivován přístup a umístění, kde se materiál objevil před odebráním nebo deaktivací přístupu (lze použít popis z Oznámení DMCA);
 3. prohlášení učiněné pod hrozbou postihu za křivou přísahu, že se v dobré víře domníváte, že materiál, který byl odebrán, nebo k němuž byl deaktivován přístup, je důsledkem chyby nebo chybné interpretace materiálu, který byl odebrán nebo k němuž byl deaktivován přístup;
 4. vaše jméno, adresa a telefonní číslo a
 5. prohlášení, že souhlasíte se soudní příslušností Federálního okresního soudu pro soudní okrsek, v němž se nachází adresa vašeho bydliště, nebo pokud se vaše adresa nachází mimo Spojené státy americké, s jakoukoliv soudní příslušností, která se vztahuje na společnost Mozilla, a že akceptujete doručování procesní dokumentace od osoby, která podala Oznámení DMCA, nebo zástupce takové osoby.

Co se stane po odeslání Protioznámení DMCA?

V případě doručení platného Protioznámení DMCA jeho kopii neprodleně odešleme osobě, která podala původní Oznámení DMCA. Pokud do 10 pracovních dní neobdržíme oznámení, že osoba, která předložila Oznámení DMCA, se domáhá vydání předběžného soudního opatření pro zabránění porušování práv ve vztahu k obsahu, který je předmětem sporu, odebraný obsah vrátíme na místo nebo obnovíte přístup k němu.

Oznámení o ochranných známkách

Pokud jste vlastníkem ochranných známek nebo zástupcem jejich vlastníka a domníváte se, že obsah dostupný prostřednictvím jedné či několika našich služeb porušuje jednu či více vašich ochranných známek, zašlete prosím oznámení, v němž budou uvedeny informace stanovené pro Oznámení DMCA výše. To budeme považovat za „Oznámení o ochranných známkách“ a hlášení o porušení uvedené v Oznámení o ochranných známkách budete zpracovávat obdobně jako ve výše popsaném případě porušení autorských práv.