Warunki korzystania z usługi MDN Plus

Wersja 1.2, obowiązuje od 1 listopada 2023 r.

MDN Plus to usługa subskrypcji zapewniająca funkcjonalność premium, w tym MDN offline, kolekcje, motywy i aktualizacje („Usługa”). Należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki korzystania z usługi, ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące korzystania z Usługi przez użytkownika.

Użytkownik musi być uprawniony do korzystania z Usługi

Użytkownik musi znajdować się w kraju, w którym Usługa jest dostępna. Obecnie Usługa jest dostępna w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Belgii, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Irlandii, Malezji, Nowej Zelandii i Singapurze. Do korzystania z Usługi wymagane jest posiadanie konta Mozilla.

Aby utworzyć konto Mozilla, należy zaakceptować Warunki korzystania z usługi i Zasady prywatności dotyczące konta Mozilla.

Prywatność użytkownika

Prywatność użytkownika. Zasady prywatności usługi MDN Plus wyjaśniają, jakie informacje są wysyłane podczas korzystania z Usługi oraz jak są one traktowane i udostępniane.

Mozilla jest organizacją globalną, a komputery nasze i usługodawców mogą znajdować się w różnych krajach świata, w tym w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że informacje użytkownika mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika, a w kraju tym mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju użytkownika. Udzielając nam informacji, użytkownik wyraża zgodę na tego rodzaju przekazywanie danych.

Uprawnienia niezbędne do świadczenia usługi

Korzystanie z Usługi przez użytkownika. Mozilla udziela użytkownikowi pozwolenia na korzystanie z usługi MDN Plus zgodnie z niniejszymi Warunki korzystania z usługi. To pozwolenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik nie może przekazywać, udzielać sublicencji, odsprzedawać ani wykorzystywać usługi do celów komercyjnych.

Użytkownik przekazuje firmie Mozilla wszelkie prawa niezbędne do obsługi Usługi, w tym do przetwarzania danych przesyłanych przez użytkownika lub uzyskiwania dostępu do nich za pośrednictwem Usługi, w tym wszelkich notatek lub wkładu w witrynie internetowej. Obejmuje to również wysyłanie powiadomień oraz przetwarzanie i przechowywanie informacji użytkownika, takich jak zapisane strony i etykiety. Więcej informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych przez firmę Mozilla znajduje się w Zasadach prywatności usługi MDN Plus. Użytkownik zgadza się również, że korzystanie z Usługi będzie zgodne z Warunkami korzystania firmy Mozilla. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przesyłaną zawartość i wynikające z tego konsekwencje.

Opinie i sugestie użytkownika. Jeśli użytkownik przekaże firmie Mozilla jakiekolwiek pomysły, sugestie lub opinie na temat usługi MDN Plus lub usług, z których korzysta za pośrednictwem MDN Plus, przyzna firmie Mozilla zezwolenie na ich bezpłatne wykorzystanie bez żadnych dodatkowych zobowiązań.

Własność intelektualna firmy Mozilla. Ani firma Mozilla, ani jej licencjodawcy nie nadają użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej dotyczących Usług poza jednoznacznie wskazanymi w niniejszych Warunkach. Niniejsze Warunki nie pozwalają na przykład na korzystanie przez użytkownika z jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych ani innych cech charakterystycznych marek należących do firmy Mozilla lub jej licencjodawców. Oprogramowanie firmy Mozilla jest rozpowszechniane na podstawie bieżącej wersji licencji publicznej firmy Mozilla (określaną dalej także skrótem „MPL”) lub innej licencji o podobnym zakresie nadawanych nią uprawnień, której podlega.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak działa usługa MDN Plus, możesz zobaczyć kod źródłowy, który obsługuje tę usługę, yari, kuma oraz infra.

Płatność użytkownika

Płatność. Oferujemy usługę MDN Plus jako automatycznie odnawiającą się subskrypcję. Rejestrując się, użytkownik upoważnia nas do obciążenia podanej przez siebie metody płatności opłatami za subskrypcję za pierwszy okres korzystania z Usługi. Plan użytkownika odnawia się automatycznie na koniec każdego okresu, a użytkownik upoważnia nas do pobierania opłat za subskrypcję w każdym okresie. Jeśli użytkownik przestanie płacić, natychmiast zawiesimy jego konto, a po 2 miesiącach niepłacenia możemy je usunąć.

Zasady zwrotu kosztów w ciągu 30 dni. Przy pierwszej subskrypcji usługi MDN Plus za pośrednictwem witryny firma Mozilla, jeśli użytkownik zrezygnuje z konta w ciągu pierwszych 30 dni, może zażądać zwrotu pieniędzy, a Mozilla zwróci pieniądze za pierwszy okres subskrypcji. Ta oferta obowiązuje tylko przy pierwszej subskrypcji. Stanowi to dodatek do praw przysługujących użytkownikowi na mocy przepisów konsumenckich obowiązujących w danym kraju.

Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie

Anulowanie. Subskrypcję usługi MDN Plus można anulować w dowolnym momencie. Można to zrobić, klikając łącze „Anuluj subskrypcję” w dowolnej wysłanej przez nas wiadomości e-mail lub przechodząc do sekcji Płatne subskrypcje na swoim koncie Mozilla i klikając opcję „Anuluj” dla subskrypcji usługi MDN Plus. Jeśli użytkownik zdecyduje się na anulowanie, automatyczne odnawianie zostanie zatrzymane, nie będziemy pobierać opłat za żadne przyszłe okresy płatności, a użytkownik straci dostęp do usługi z końcem bieżącego cyklu rozliczeniowego.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za konsekwencje korzystania z Usługi

  • Użytkownik zapewnia firmę Mozilla, że nie będzie korzystał z Usługi w celu naruszania czyichkolwiek praw lub łamania jakichkolwiek przepisów prawa.

  • W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik zgadza się, że Mozilla nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za niemożność korzystania z Usługi, jakiekolwiek ograniczenia Usługi ani za jakiekolwiek roszczenia wynikające z niniejszych warunków. Mozilla w szczególności zrzeka się odpowiedzialności za następujące szkody: pośrednie, specjalne, przypadkowe, wtórne lub przykładowe, bezpośrednie lub pośrednie szkody związane z utratą wartości firmy, przestojem w pracy, utratą zysków, utratą danych lub nieprawidłowym działaniem komputera. Jakakolwiek odpowiedzialność firmy Mozilla wynikająca z niniejszej umowy jest ograniczona do 500 dolarów.

  • W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik zgadza się zwolnić firmę Mozilla z wszelkiej odpowiedzialności lub roszczeń, które wynikają z jego udziału w usłudze MDN Plus.

  • Mozilla zapewnia usługę w stanie „jak jest”. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Mozilla w szczególności zrzeka się wszelkich gwarancji prawnych lub rękojmi, takich jak „przydatność handlowa”, „przydatność do określonego celu” i „nienaruszalność”, oraz gwarancji wynikających z przebiegu transakcji, użytkowania lub handlu.

  • Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa wynikające z przepisów obowiązujących w danym kraju. Żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania z usługi nie ma na celu naruszenia tych praw, jeśli mają one zastosowanie.

Aktualizacja lub zakończenie obowiązywania niniejszych Warunków

  • Mozilla może zaktualizować niniejsze Warunki. Od czasu do czasu Mozilla może zaktualizować niniejsze Warunki. Zaktualizowane Warunki opublikujemy online. Dalsze korzystanie z Usługi przez użytkownika będzie traktowane jako akceptacja takich zmian. Na górze tej strony umieścimy datę wejścia w życie, aby było jasne, kiedy dokonaliśmy ostatniej aktualizacji.

  • Rozwiązanie. Niniejsze Warunki obowiązują do momentu, w którym użytkownik lub Mozilla zdecydują się je wypowiedzieć. Użytkownik może w każdej chwili i z dowolnego powodu wypowiedzieć Warunki przez zaprzestanie korzystania z Usługi i usunięcie usługi MDN Plus. Mozilla może w dowolnym momencie zawiesić lub zakończyć dostęp dowolnego użytkownika do Usługi z dowolnej przyczyny, łącznie z zakończeniem świadczenia Usługi. Jeśli zdecydujemy się zawiesić lub zakończyć dostęp użytkownika, podejmiemy próbę powiadomienia go przy użyciu adresu e-mail powiązanego z kontem użytkownika lub kiedy następnym raz podejmie próbę uzyskania dostępu do konta.

Jeśli zakończymy dostęp użytkownika do Usługi bez podania przyczyny, użytkownik będzie miał nadal dostęp do Usługi w bieżącym okresie rozliczeniowym lub zwrócimy opłatę za bieżący miesiąc. Zastrzegamy sobie jednak prawo do natychmiastowego zakończenia korzystania z Usługi przez użytkownika, jeśli mamy uzasadnione powody sądzić, że naruszył on Warunki korzystania z usługi lub w inny sposób naruszył niniejsze Warunki.

  • Wybór prawa. Do niniejszej umowy zastosowanie ma prawo stanu Kalifornia, z wyjątkiem występujących konfliktów z prawem stanu Kalifornia. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszą angielską wersją umowy a jej tłumaczeniem, obowiązuje niniejsza wersja angielska.

Kontakt z firmą Mozilla:

Mozilla Corporation
Attn: Mozilla – Legal Notices
149 New Montgomery St.
4th Floor
San Francisco, CA 94105

legal-notices@mozilla.com