Moderacja treści w firmie Mozilla

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2024

Zasady dotyczące treści

Firma Mozilla oferuje kilka produktów, które umożliwiają użytkownikom udostępnianie i wymianę treści — w tym oryginalnego tekstu i obrazów, stron internetowych lub artykułów stron trzecich oraz aplikacji. Treści udostępniane za pośrednictwem tych produktów lub w dowolnym obszarze społeczności Mozilla muszą być zgodne z obowiązującymi zasadami dotyczącymi treści.

Wszystkie produkty muszą być zgodne z Zasadami korzystania firmy Mozilla. Ponadto treści udostępniane w usłudze Mozilla.Social podlegają Zasadom dotyczącym treści społecznościowych firmy Mozilla, a treści udostępniane w usłudze Add-On Marketplace (AMO) firmy Mozilla podlegają Zasadom dotyczącym dodatków przeglądarki Firefox. Nowe i eksperymentalne produkty, które gromadzą treści generowane przez użytkowników, mogą mieć własne zasady dotyczące treści: podczas korzystania z takich produktów należy odwiedzić stronę główną produktu lub zapoznać się z jego Warunkami usług, aby dowiedzieć się, jakie zasady dotyczące treści mają zastosowanie.

Jak moderujemy treści?

Mozilla dąży do stworzenia tętniącej życiem społeczności online, w której mile widziani są twórcy treści i goście reprezentujący wszystkie społeczności, narodowości i środowiska. Nasze wysiłki w zakresie moderowania treści odzwierciedlają ten cel.

Każdy produkt firmy Mozilla umożliwia użytkownikom zgłaszanie treści, które są nielegalne lub naruszają obowiązujące zasady. Każdy otrzymany raport dotyczący treści jest sprawdzany przez człowieka. Naruszenia zasad dotyczących treści w usługach AMO i Mozilla Social są oceniane przez specjalny zespół moderatorów. Naruszenia zasad dotyczących treści i warunków korzystania w przypadku innych produktów są weryfikowane przez członków odpowiednich zespołów ds. produktów. W niektórych przypadkach zgłoszenia nielegalnych treści będą weryfikowane przez członka naszego zespołu prawnego. Dodatki, które zostały zgłoszone ze względu na problemy techniczne lub naruszenia zasad AMO, a także informacje zwrotne, które otrzymujemy na temat dodatków dostępnych w AMO, zostaną ocenione przez członka zespołu ds. produktów AMO. Ocena ta będzie zazwyczaj obejmować sprawdzenie strony dodatku, a także jego bazy kodu i funkcji.

W przypadku otrzymania powtarzających się zgłoszeń dotyczących tych samych treści dokonamy pojedynczej oceny i powiadomimy późniejszych zgłaszających, że treść została już sprawdzona. Nie będziemy sprawdzać jej ponownie i odpowiadać osobno na każde zgłoszenie.

Decyzje moderacji

Jeśli moderator uzna, że treść nie narusza naszych zasad, powiadomimy o tym zgłaszającego i nie podejmiemy żadnych działań wobec treści. W większości przypadków zapewnimy zgłaszającemu możliwość złożenia odwołania.

Gdy moderator stwierdzi, że któreś z naszych zasad zostały naruszone, podejmie działania zgodne z tymi zasadami, w tym:

  • dodanie ostrzeżenia do treści,
  • usunięcie treści,
  • zawieszenie konta.

Powiadomimy zarówno zgłaszającego, jak i użytkownika o stwierdzeniu naruszenia, a także zapewnimy użytkownikowi możliwość złożenia odwołania.

Jeśli naruszenie podlega karze w postaci ostrzeżenia lub usunięcia treści, dodatkowe naruszenia mogą prowadzić do zawieszenia konta. W takich przypadkach powiadomimy również użytkownika, że jego konto zostało zawieszone ze względu na wielokrotne naruszenia. Zapewnimy możliwość oddzielnego odwołania się zarówno od ostatniej decyzji moderacji, jak i wynikającego z niej zawieszenia. W niektórych produktach odwołania te można łączyć, podczas gdy w innych należy je składać osobno.

Odwołania

Akceptujemy dwa rodzaje odwołań dotyczących decyzji moderacji:

  • od zgłaszających, wobec zgłoszeń których nie podjęto działań,
  • od użytkowników, których treści zostały usunięte lub których konta zostały ukarane za naruszenie naszych zasad dotyczących treści.

W obu przypadkach udostępniamy formularz, za pomocą którego strona może złożyć odwołanie i wyjaśnić, dlaczego uważa, że wcześniejsza decyzja jest nieprawidłowa i niezgodna z naszymi zasadami lub obowiązującymi wymogami prawnymi. Odwołania te opierają się na tym samym narzędziu do zarządzania sprawami, którego używamy na pierwszym etapie naszego procesu moderacji — pomaga nam ono otrzymywać i śledzić odwołania, a także przeglądać zasady, wstępny raport i wszelkie inne informacje, które zostały wykorzystane przy podejmowaniu decyzji o moderacji.

Po otrzymaniu odwołania będą kierowane do odpowiedniej kolejki. W zależności od rodzaju naruszenia pozycje w tej kolejce zostaną sprawdzone przez innych członków zespołu moderatorów, odpowiedni zespół ds. produktów lub działające w całej firmie Mozilla zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa i zespół prawny. Osoby rozpatrujące odwołania przeanalizują obowiązujące zasady i wszelkie odpowiednie wytyczne wewnętrzne, a także informacje przekazane przez osobę zgłaszającą odwołanie, aby ustalić, czy pierwotna decyzja była właściwa i zgodna z zasadami firmy Mozilla.

Jeśli odwołanie użytkownika okaże się słuszne, poinformujemy o tym użytkownika, a wcześniejsze działanie przeciwko jego treści lub kontu zostanie cofnięte. Jeśli odwołanie zgłaszającego okaże się słuszne, poinformujemy zarówno użytkownika, jak i zgłaszającego, a następnie podejmiemy działania przeciwko treściom naruszającym nasze zasady, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Możemy wstrzymać rozpatrywanie odwołań na okres do 6 miesięcy od każdej osoby, która wielokrotnie złożyła odwołania zawierające obraźliwe sformułowania lub całkowicie niepoparte dowodami.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naszego wewnętrznego procesu odwoławczego i mieszkasz w UE, możesz zgłosić swoje wątpliwości do certyfikowanego pozasądowego organu rozstrzygania sporów.

Bezpodstawne zgłoszenia

Uporczywe składanie bezpodstawnych zgłoszeń spowoduje cofnięcie uprawnień do zgłaszania na okres do 6 miesięcy. Przesyłając zgłoszenie, należy upewnić się, że doszło do faktycznego naruszenia naszych zasad lub prawa.