Warunki korzystania

Usług firmy Mozilla nie wolno używać w celu:

 • Prowadzenia nielegalnych działań ani naruszania obowiązującego prawa na inne sposoby.
 • Grożenia ani nękania innych osób, naruszania ich prawa do prywatności; wysyłania niezamówionych wiadomości ani przechwytywania, monitorowania lub modyfikowania wiadomości przeznaczonych dla innych osób.
 • Szkodzenia użytkownikom, np. przy użyciu wirusów, oprogramowania szpiegującego lub szkodliwych programów, robaków internetowych, koni trojańskich, bomb zegarowych ani innych szkodliwych kodów lub instrukcji.
 • Wprowadzania w błąd, oszukiwania, defraudowania, podejmowania prób phishingu, popełniania kradzieży tożsamości lub usiłowania jej dokonania.
 • Angażowania się w nielegalne gry hazardowe lub ich promowania.
 • Poniżania, ośmieszania, zachęcania do przemocy lub dyskryminacji osób lub grup z uwagi na ich wiek, płeć, rasę, przynależność etniczną, narodowość, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność, lokalizację geograficzną lub przynależność do innej, prawnie chronionej kategorii.
 • Wykorzystywania dzieci lub szkodzenia im.
 • Sprzedawania, kupowania albo reklamowania nielegalnych lub kontrolowanych produktów albo usług.
 • Przesyłania, pobierania, przekazywania, wyświetlania lub umożliwiania dostępu do treści zawierających przedstawienie czynności seksualnych lub przemocy.
 • Gromadzenia lub zbierania danych osobowych bez zezwolenia. Obejmuje to między innymi nazwy kont i adresy e-mail.
 • Podejmowania działań zakłócających działanie usług lub produktów firmy Mozilla (lub powiązanych z nimi serwerów i sieci).
 • Naruszania praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub praw własności intelektualnej innych osób.
 • Naruszać prawa dowolnej osoby do prywatności lub rozgłosu.

Nie można korzystać z żadnej usługi firmy Mozilla w sposób naruszający niniejsze Zasady dopuszczalnego użytkowania lub jakiekolwiek inne wiążące warunki, w tym licencje lub warunki świadczenia usług, które mają zastosowanie do danej usługi. Nie można również sprzedawać, odsprzedawać ani duplikować żadnego produktu lub usługi firmy Mozilla bez pisemnej zgody firmy Mozilla.

Są to jedynie przykłady. Niniejsza lista nie jest ostateczna i może być od czasu do czasu aktualizowana. Mozilla zastrzega sobie prawo do usuwania treści i zawieszania użytkowników, naruszających w mniemaniu firmy te warunki.

Należy również zwrócić uwagę na Wytyczne dotyczące udziału w społeczności, które omawiają kwestie udziału w społecznościach firmy Mozilla.