ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਵਰਜ਼ਨ

ਭਾਸ਼ਾ ARM devices
(Android 4.1+)
Intel devices
(Android 4.1+ x86 CPU)
Multi-locale ਡਾਊਨਲੋਡ ਡਾਊਨਲੋਡ

ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ।