Terma Perkhidmatan Mozilla VPN

Versi 3.3, berkuat kuasa pada 23 Disember 2021

Mozilla VPN (“Perkhidmatan”) adalah Rangkaian Peribadi Maya yang bekerjasama dengan Mullvad. Sila baca Terma Perkhidmatan ini dengan teliti kerana ia menerangkan maklumat penting tentang penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

Jika anda aktifkan Perkhidmatan ini, ia akan peribadikan trafik internet anda dari pembekal perkhidmatan internet dan kebanyakan laman web yang anda layari dengan menyulit dan menghalakan trafik anda melalui rangkaian rakan kongsi kami. Ia juga akan menggantikan alamat IP sebenar anda untuk memastikan alamat IP peribadi anda disembunyi dari orang lain, seperti laman web yang anda layari dan pembekal internet anda.

Anda Mesti Layak untuk Menggunakan Perkhidmatan ini

Anda mestilah menetap di negara yang Perkhidmatan ini tersedia untuk memuat turun Mozilla VPN dan menggunakannya. Pada masa ini, Perkhidmatan ini tersedia di Amerika Syarikat, Kanada, United Kingdom, Jerman, Perancis, Itali, Sepanyol, Belgium, Austria, Switzerland, Belanda, Ireland, Malaysia, New Zealand dan Singapura. Akaun Firefox diperlukan untuk mengguna Perkhidmatan ini.

Untuk menghasilkan Akaun Firefox, anda perlu bersetuju kepada Terma Perkhidmatan dan Notis Privasi untuk Akaun Firefox anda.

Privasi Anda

Privasi Anda. Notis Privasi Mozilla VPN menerangkan maklumat yang dihantar apabila anda menggunakan Perkhidmatan ini, dan cara pihak kami mengurus dan berkongsi maklumat tersebut.

Mozilla adalah organisasi global, dan komputer kami dan komputer pembekal perkhidmatan mungkin berada di beberapa negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Syarikat. Ini bermakna maklumat anda mungkin diproses oleh pelayan yang berada di luar negara tempat tinggal anda, dan negara tersebut mungkin mempunyai peraturan perlindungan data yang berbeza daripada negara anda. Dengan memberi kami maklumat, anda bersetuju dengan pemindahan maklumat anda.

Keizinan yang Diperlukan untuk Menyediakan Perkhidmatan ini

Mozilla VPN adalah Rangkaian Peribadi Maya perkongsian dengan Mullvad. Untuk mengetahui cara Perkhidmatan ini berfungsi, anda boleh lihat sumber kod Mozilla untuk program VPN pada Windows, MacOS, iOS, dan Android.

Penggunaan Perkhidmatan oleh Anda. Mozilla memberi keizinan kepada anda untuk menggunakan Perkhidmatan Mozilla VPN mengikut Terma Perkhidmatan ini. Keizinan ini hanya untuk kegunaan peribadi anda sahaja. Anda tidak boleh memindah, sub-lesen, menjual semula, atau secara komersial mengeksploitasi perkhidmatan ini.

Anda memberi Mozilla dan Mullvad semua hak yang diperlukan untuk mengendali Perkhidmatan ini, termasuk memproses data yang anda muat naik atau akses melalui Perkhidmatan ini. Anda boleh mendapat maklumat lanjut tentang data yang diproses oleh Mozilla dan Mullvad dalam Notis Privasi Mozilla VPN.

Anda juga bersetuju bahawa penggunaan Perkhidmatan oleh anda akan mematuhi Syarat Penggunaan Mozilla. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan yang anda beri dan akibatnya.

Had Peranti. Apabila langganan anda aktif, anda boleh menyambungkan sehingga 5 peranti ke Mozilla VPN.

Lesen Anda Untuk Menggunakan Perisian. Perisian Mozilla VPN tersedia untuk anda gunakan di bawah syarat yang dinyatakan dalam Lesen Mozilla Awam.

Ulasan dan Cadangan Anda. Sekiranya anda memberi Mozilla sebarang idea, cadangan, atau ulasan tentang Akaun Firefox atau perkhidmatan yang anda guna melalui akaun anda, anda membenarkan Mozilla untuk menggunakannya secara percuma dan tanpa sebarang obligasi tambahan.

Harta Intelek Mozilla. Mozilla atau pembekal lesennya tidak memberi anda sebarang hak harta intelek dalam Perkhidmatan yang tidak dinyatakan secara khusus dalam Terma ini. Contohnya, Terma ini tidak memberi hak untuk menggunakan sebarang hak cipta, tanda dagang, atau ciri jenama khas lain dari Mozilla atau pembekal lesennya. Perisian Mozilla diedarkan di bawah dan tertakluk kepada versi terkini Lesen Awam Mozilla, atau lesen lain yang berkaitan.

Pembayaran Anda

Pembayaran. Mozilla VPN ditawarkan oleh pihak kami sebagai perkhidmatan langganan yang diperbaharui secara automatik. Ketika mendaftar, anda telah memberi kebenaran untuk pihak kami mengenakan yuran langganan bagi penggal pertama Perkhidmatan pada kaedah pembayaran yang telah anda pilih. Pelan anda akan diperbaharui secara automatik pada setiap hujung penggal, dan anda telah memberi kebenaran untuk kami mengenakan yuran langganan bagi setiap penggal. Jika anda berhenti membuat pembayaran, kami akan segera menggantung akaun anda dan akan menghapuskan akaun tersebut selepas 2 bulan tanpa pembayaran.

Dasar Bayaran Balik 30 Hari. Pada kali pertama anda melanggan Mozilla VPN melalui laman web Mozilla, sekiranya anda membatalkan akaun anda dan meminta bayaran balik dalam tempoh masa 30 hari pertama, Mozilla akan membuat bayaran balik bagi tempoh langganan pertama anda. Tawaran ini hanya terpakai untuk kali pertama anda melanggan. Ini adalah sebagai tambahan kepada mana-mana hak yang mungkin anda miliki di bawah undang-undang pengguna di negara anda.

Pembelian melalui Apple atau Google App Stores. Sekiranya anda membeli langganan melalui pembelian dalam aplikasi daripada Apple App Store atau Google Play Store, pembayaran anda adalah tertakluk pada terma dan syarat App Store. Anda mesti memajukan kepada Apple atau Google, yang mana sesuai, sebarang pertanyaan berkaitan pengebilan dan bayaran balik untuk pembelian tersebut.

Anda Boleh Batalkan Langganan Anda pada Bila-Bila Masa

Pembatalan. Anda boleh membatalkan langganan Mozilla VPN pada bila-bila masa dengan menyahaktifkan akaun anda dan membatalkan langganan anda. Anda boleh melakukan ini dengan mengklik pautan “Batalkan Langganan” dalam mana-mana e-mel yang kami hantar kepada anda atau pergi ke Bahagian Langganan & Pembayaran di Akaun Firefox anda dan klik “Batal.” Sekiranya anda memilih untuk membatalkan, pembaharuan automatik akan dihentikan, kami tidak akan mengenakan caj kepada anda untuk sebarang tempoh pembayaran akan datang, dan anda akan kehilangan akses kepada perkhidmatan di akhir kitaran bil semasa.

Sekiranya anda membeli langganan melalui pembelian dalam aplikasi daripada Apple App Store, anda boleh membatalkan langganan pada peranti Apple anda. Sekiranya anda membeli langganan melalui pembelian dalam aplikasi daripada Apple App Store atau Google Play Store, anda boleh membatalkan langganan anda melalui peranti Apple anda atau peranti Android anda.

Anda Bertanggungjawab Atas Akibat Penggunaan Perkhidmatan oleh Anda

  • Anda memberi jaminan kepada Mozilla bahawa anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan ini untuk mencabuli hak orang lain atau melanggar sebarang perundangan.

  • Setakat yang dibenarkan oleh perundangan yang berkuat kuasa, anda bersetuju Mozilla tidak akan bertanggungjawab dalam mana-mana cara atas sebarang ketidakupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan, untuk sebarang batasan Perkhidmatan, atau sebarang tuntutan yang timbul dari Terma ini. Mozilla secara khususnya menafikan perkara seperti berikut: Kerosakan tidak langsung, khas, sampingan, akibat atau teladan, ganti rugi secara langsung atau tidak langsung kerana kehilangan muhibah, kerja berhenti, kehilangan keuntungan, kehilangan data, atau kerosakan komputer. Sebarang liabiliti untuk Mozilla di bawah perjanjian ini adalah terhad kepada $500.

  • Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan elakkan Mozilla dari bertanggungjawab atas sebarang liabiliti atau tuntutan yang timbul dari penyertaan anda dalam Akaun Firefox, setakat yang dibenarkan oleh perundangan yang berkuat kuasa.

  • Mozilla menyediakan perkhidmatan ini “sebagaimana ada.” Setakat yang dibenarkan oleh perundangan yang berkuat kuasa, Mozilla secara khususnya menafikan sebarang jaminan perundangan atau waranti seperti “kebolehdagangan”, “kelayakan untuk tujuan tertentu”, “ketidakpelanggaran”, dan waranti yang timbul dari suatu urusniaga, penggunaan atau perdagangan.

  • Anda mungkin mempunyai hak lain di bawah perundangan negara anda. Tiada sebarang dalam Terma Perkhidmatan ini bertujuan untuk menjejaskan hak tersebut, jika berkenaan.

Mozilla Boleh Mengemaskini atau Menamatkan Terma Ini

  • Mozilla Boleh Mengemaskini Terma Ini. Kadang kala, Mozilla boleh memutus untuk mengemaskini Terma ini. Kami akan memaparkan Terma yang dikemas kini dalam talian dan, jika perubahan tersebut penting, kami akan e-mel Terma yang dikemas kini kepada e-mel utama yang berkaitan dengan Akaun Firefox anda. Kami akan memapar tarikh kuat kuasa di bahagian atas halaman ini untuk menjelaskan apabila kami membuat kemas kini terkini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Terma yang dikemas kini, anda boleh batal langganan anda dalam tempoh 30 hari. Penggunaan Perkhidmatan yang berterusan oleh anda setelah 30 hari adalah penerimaan perubahan tersebut.

  • Penamatan. Terma ini terpakai sehingga anda atau Mozilla membuat keputusan untuk menamatkannya. Anda boleh menamatkannya pada bila-bila masa untuk sebarang sebab dengan hentikan penggunaan Perkhidmatan dan batalkan langganan anda. Mozilla boleh menggantung atau menamatkan akses kepada Perkhidmatan pada bila-bila masa untuk sebarang sebab, termasuk jika Mozilla memutus untuk menamatkan Perkhidmatan ini. Jika kami memutus untuk menggantung atau menamatkan akses anda, kami akan cuba memberitahu anda di alamat e-mel yang berkaitan dengan akaun anda atau bila anda cuba mengakses akaun anda.

Jika anda menamatkan akses kepada Perkhidmatan ini tanpa sebarang alasan kukuh, anda masih boleh mengakses Perkhidmatan ini sepanjang tempoh pembayaran semasa atau pihak kami akan membayar balik tempoh langganan semasa itu. Walau bagaimanapun, pihak kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan ini jika kami yakin anda telah melanggar Syarat Penggunaan, menggunakan kaedah pembayaran palsu seperti penggunaan kad pembayaran yang dicuri, atau anda telah melanggar Syarat Penggunaan ini dengan apa cara sekalipun.

  • Pilihan Perundangan. Undang-undang California terpakai dalam kontrak ini, kecuali undang-undang konflik California. Jika terdapat sebarang konflik antara kontrak versi Inggeris ini dengan versi yang diterjemahkan, versi Inggeris ini terpakai.

Hubungi Mozilla

Mozilla Corporation
Attn: Mozilla – Legal Notices
2 Harrison St. #175,
San Francisco, CA 94105

legal-notices@mozilla.com