ទាញយក Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Privacy Notice

យើង​កំពុង​បង្កើត​អ៊ីនធឺណិត​ឲ្យ​ល្អ​ប្រសើរ

បេសកកម្ម​របស់​យើង​​ដើម្បី​ជំរុញ​ភាព​បើក​ចំហ, ការ​ច្នៃ​ប្រឌិត & ឱកាស​នៅ​លើ​បណ្ដាញ។

At Mozilla, we’re a global community of technologists, thinkers and builders working together to keep the Internet alive and accessible, so people worldwide can be informed contributors and creators of the Web. យើង​ជឿជាក់​សកម្មភាព​នេះ​ជា​ការ​សហការ​ឆ្លងកាត់​តាមរយៈ​វេទិកា​បើក​ទូលាយ​ដើម្បី​បង្កើន និង​រួបរួម​គ្នា​ក្នុង​ពេល​អនាគត។

Read the Mozilla Manifesto to learn even more about the values and principles that guide the pursuit of our mission.

មើល​វីដេអូ​ខាងលើ​ដើម្បី​ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពី​​តើ​យើង​ជា​អ្នក​ណា, តើ​យើង​មក​ពី​ណា ហើយ​យើង​កំពុង​បង្កើត​បណ្ដាញ​បាន​ល្អ​ប្រសើរ​សម្រាប់​អ្នក​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច។
 • ចូលរួម​

  ឱកាស​អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្ត​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ផ្សេង​គ្នា

 • ប្រវត្តិ

  តើ​អ្នក​មក​ពី​ទីណា ហើយ​អ្នក​​មក​ដល់​ទីនេះ​ដោយ​របៀប​ណា

 • វេទិកា

  ប្រធានបទ​រួម​មាន​ការ​គាំទ្រ, ផលិតផល និង​បច្ចេកវិទ្យា

 • ការ​គ្រប់គ្រង

  Our structure, organization, and the broader Mozilla community