Mozilla

Darnde amen ko ƴellitde udditaare, kesamaagu & fartaŋŋe e Geese.

Ɗoo e Mozilla ko min harbiyaŋkooɓe huuɓnuɓe, miijiyaŋkooɓe e tafooɓe, gollidooɓe ngam Enternet laatoo wuurde e heɓaade, haa yimɓe winndere ndee kala mbaawa wontude tafooɓe e humpitiiɓe geɗe Geese. Amin ngoongɗini ballotiral adeeji e dinndeere udditiinde ko huunde tiiɗnde nawoore mo woni kala e renndo men fof yeeso.

Tar Manifeste Mozilla oo ngam ɓeydude faamde ko min tiiɗaa e ko min ndiinii e ko wallata min jokkude darnde amen.

Ndaar widewoo gonɗo dow oo ngam ɓeydaade anndude mo woni minen, to min ngummii e hol no min ƴellitirta Geese haa naftoro-ɗaa.