Gida’a rakïj ñanj nikājt da’ gan’ānjt

Duguachîn nej rakïj ñanj huā nî’nïnj ‘iát riña a’ngô nej aga’ huā lij nikājt, saj nikāj escritorio asi tableta ngà Firefox.

Ni’iāj nej rakïj ñanj huā nî’nïnj riña nej aga’ lij nikājt nga gayi’ìt sesión riña si kuendât Firefox.

Ni’iāj nej rakïj ñanj huā nî’nïnj riña aga’ nìko nī ngà tableta. Màn si da’uît gayi’ìt sesión asi girīt ‘ngō kuênda riña Firefox.

Si ga'ue gi'iaj sun si sistema nga Firefox, sani ga'ue garahuet nga nej versión na.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Ganiko'nej nuguan' na da' gi'iaj sunt nga Firefox.

Nuguan huìi riña Firefox

Girì' App nan

Gi’iaj liberando si bandejât

Huā nïn’ araj sunt ‘ngō rïn hiūj u korreo ngàj. Gà’nïnj nadunā ginun nej rakïj ñanj riña nej si agâ’t.

Ga’ue nadunāt aga’ gi’iaj sunt nī huê ngè dan ginun riña a’ngoj

Gayi’ì gachē nunt ‘ngō hiūj u, nī huê ngèj ginu riña a’ngô si gagâ’t si ni’iājt.

Si guyu’uî’t ga’nïnt gan’an

Ngà ‘ngō kuendâ Firefox nī daran’ chre nej sa nachrât riña aga’ nan man sà’.