நல்லது - நீங்கள்
பயர்பாக்சின் சமீபத்திய பதிப்பைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள்!

இன்னும் நல்ல செய்தி - இப்போது பயர்பாக்சு கூடுதல் செருகிகள் தேவையாக இருந்த வசதிகளையும் ஆதரிக்கிறது.

உதவி தேவையா? மொசில்லா ஆதரவினைப் பார்க்கவும்

சிறந்த வசதிகள்,
குறைந்த கூடுதல் வசதி புதுப்பிப்புகள்

பயர்பாக்சு கூடுதல் செருகிகள் தேவைப்பட்டவசதிகளை ஆதரிப்பதற்கு விரிவடைந்து வருகிறது. இப்போது, அவை தானாகவே இற்றைப்படுத்தப்பட்டு கூடுதல் பாதுகாப்பிற்காக தடுத்தல் மூலம் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. எனவே, நீங்கள் ஒரு பயர்பாக்சு புதுப்பின் மூலம் தற்போதையதில் இருக்க முடியும்.

சமீபத்திய பதிப்பைப் பதிவிறக்கவும்:

பயர்பாக்சைப் பதிவிறக்கு — தமிழ்

உங்கள் கணினி Firefoxகான தேவைகளை அடையாமலிருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் இந்த பதிப்புகளில் ஒன்றை முயற்சிக்க முடியும்.

பயர்பாக்சைப் பதிவிறக்கு — தமிழ்

பயர்பாக்சை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை உங்கள் கணினி பூர்த்தி செய்யவில்லை.

பயர்பாக்சை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை உங்கள் கணினி பூர்த்தி செய்யவில்லை.

பயர்பாக்சை நிறுவுவதற்கு தயவுசெய்து இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

பயர்பாக்சு தனியுரிமை

உதவி தேவையா? மொசில்லா ஆதரவினைப் பார்க்கவும்

செருகிகளைப் புதுப்பித்து சோர்ந்துவிட்டீர்களா?
பயர்பாக்சு அதைப் பார்த்துக் கொள்கிறது.

வலையைப் போன்று நாங்களும் முன்னேறுகிறோம். பயர்பாக்சு இப்போது கூடுதல் செருகிகள் தேவைப்பட்ட அதிக வசதிகளை ஆதரிக்கிறது, எனவே நீங்கள் சில நொறுங்கல்கள் மற்றும் தடங்களுடன் உலாவலாம். கூடுதலாக, எங்கள் தடுத்தல் அமைப்பு உங்களை புதுப்பிப்புகள் இடையே பாதுகாக்கிறது.

பயர்பாக்சைப் பதிவிறக்கு — தமிழ்

உங்கள் கணினி Firefoxகான தேவைகளை அடையாமலிருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் இந்த பதிப்புகளில் ஒன்றை முயற்சிக்க முடியும்.

பயர்பாக்சைப் பதிவிறக்கு — தமிழ்

பயர்பாக்சை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை உங்கள் கணினி பூர்த்தி செய்யவில்லை.

பயர்பாக்சை இயக்க வேண்டிய தேவைகளை உங்கள் கணினி பூர்த்தி செய்யவில்லை.

பயர்பாக்சை நிறுவுவதற்கு தயவுசெய்து இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

பயர்பாக்சு தனியுரிமை